Snel een varianten studie met de MER-tool

Joska Paszli, Holland Railconsult, januari 2001

Bij de voorgenomen aanleg van een spoorlijn of het optimaal gebruiken van een bestaande spoorlijn kan het nodig zijn een variantenstudie uit te voeren. Hierbij worden de varianten onderzocht waarbij zij beoordeeld en gerangschikt worden naar haalbaarheid en geschiktheid. Bij een Milieueffectrapportage (MER) zoals voor de Betuweroute, Noord-oostelijke verbinding, HSL-Zuid en HSL-Oost worden verschillende milieueffecten in beeld gebracht waarvan geluid er één is. Het aspect geluid is afhankelijk van invoergegevens als het baanontwerp en vervoersprognoses. Andere aspecten, zoals landschap, zijn afhankelijk van het aspect geluid. Mede door deze samenhang van aspecten is het wenselijk dat de juiste gegevens zo snel mogelijk op tafel komen, en dat nog in een laat stadium kan worden ingespeeld op wijzigingen in de uitgangspunten.

rekentijd

Om de rekentijd bij gebruik van de "conventionele" rekenprogramma's te bekorten is binnen Holland Railconsult een hulpmiddel (MER-tool) ontwikkeld waarmee (1) geluidberekeningen snel verricht kunnen worden en (2) geluidmaatregelen eenduidig bepaald kunnen worden. Dit laatste gebeurt met behulp van een schermcriterium.

Bij een gedetailleerd geluidonderzoek, zoals nodig bij een Tracébesluit, is het rekenprogramma van de MER-tool te grof. Het schermcriterium kan dan wel gebruikt worden om een maatregelenpakket te bepalen.

Kortom, de MER-tool is een werkelijke aanvulling op het werk dat gedaan moet worden in de vroege planfase. Het schermcriterium programma bestaat sinds 1998, het rekenprogramma bestaat sinds maart 2000. De voordelen van beide programma's samengevoegd in de MER-tool zijn:

de MER-tool in optima forma
Figuur 1. De MER-tool in optima forma

De MER-tool in zijn huidige vorm is uniek in de wereld van de akoestiek. Alle relevante zaken zijn visueel te controleren. De stippen uit de figuur geven de waarneempunten weer. Des te groter het punt des te meer woningen het vertegenwoordigd. De kleur geeft de hoogte van de geluidbelasting. Door met de muis op een waarneempunt te klikken komen de gegevens beschikbaar zoals de geluidbelasting per schermhoogte, hoogte maaiveld en waarneemhoogte. De kilometrering langs het spoor en of er sprake is van een Dhuis-correctie.

Waarneempuntgegevens Baanvakgegevens
Figuur 2. Waarneempuntgegevens Figuur 3. Baanvakgegevens

Door met de muis op een baanvak te klikken komen onder andere de volgende gegevens beschikbaar: de geluidemissie, de hoogte van de baan, naastliggend maaiveld maar ook welk scherm er nodig is volgens het criterium en of het scherm betaald kan worden.

Scherm, waar wel en waar niet!
Figuur 4. Scherm, waar wel en waar niet!"

In de figuur hierboven is een detail opgenomen van een schermpakket waarbij in zwart de uitgeklapte schermen zijn weergegeven waarvoor geld voldoende is op grond van het schermcriterium. In lichtgrijs het scherm dat niet betaald kan worden, het donkergrijze streepje geeft aan hoeveel van het scherm wel betaald kan worden. Des te hoger het streepje des te meer geld is er, maar onder de opgegeven randvoorwaarden niet voldoende.

Voor meer informatie over de MER-tool en het schermcriterium kunt U terecht bij:
ing. J. Paszli van Holland Railconsult, jpaszli@hr.nl
en
ir. H. de Kluijver van AEA Technology, h.dekluijver@nl.aeat.com

home...