RIVM bekijkt verkiezingsprogramma's op milieu effecten

RIVM, 20 december 2002

Het Milieu- en Natuurplanbureau van het RIVM heeft een vergelijking gemaakt van de milieu- en natuureffecten van het Strategisch Akkoord van CDA, VVD en LPF, met de effecten van de verkiezingsprogramma’s van PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SP. Uit deze vergelijking blijkt dat politieke partijen verschillende accenten leggen in hun milieu- en natuurbeleid. Zij komen tot andere keuzen tussen milieu, natuur en economie.

De analyse bevat geen stemadvies. De keuze voor een partij hangt af van de persoonlijke afweging die de kiezer maakt tussen onder andere milieu, natuur en economie. Deze vergelijking is bedoeld als hulpmiddel daarbij. Het woord is aan de kiezer.

Voor het aspect "leefomgeving" presenteert het RIVM onderstaand overzicht:

Kwaliteit van de leefomgeving

Strategisch Akkoord CDA/VVD/
LPF

PvdA

D66

Groen Links

Christen Unie


SP

Externe veiligheid (kans op een ramp)

=

+

=

+

=

=

Geluidhinder

=

=/+

=

++

+

+

Reductie aantal personen blootgesteld aan
NO2-concentratie boven de EU-norm

-

=

+

++

=

=

   = het vastgestelde beleid wordt onderschreven, maar er wordt niets substantieels aan toegevoegd cq afgehaald 
- ambitie is lager dan het vastgestelde beleid of onderdelen uit het vastgestelde beleid worden geschrapt waardoor de natuur- of milieukwaliteit in 2010 slechter zal zijn dan bij het vastgestelde beleid 
+ beleidsvoornemens gaan verder dan het vastgestelde beleid, waardoor de natuur- of milieukwaliteit in 2010 beter zal zijn dan bij het vastgestelde beleid 
++ beleidsvoornemens gaan substantieel verder (meer geld of meer maatregelen) dan het vastgestelde beleid, waardoor de natuur- of milieukwaliteit in 2010 aanzienlijk beter zal zijn dan bij het vastgestelde beleid

geluid

Bij uitvoering van de partijprogramma.s van PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie zullen aanzienlijk minder woningen langs spoor- en rijkswegen in sterke mate door geluid worden belast. De belangrijkste maatregel die daaraan bijdraagt is bij rijkswegen aanleg van stil asfalt, waar nodig in combinatie met het plaatsen van geluidschermen in knelpuntsituaties. Bij spoorwegen gaat het vooral om aanleg van geluidsschermen.

GroenLinks en SP stimuleren de invoering van stille autobanden door heffingen of subsidies. GroenLinks wil bovendien de maximumsnelheid op rijkswegen terugbrengen naar 100 km/u. Deze maatregelen zullen vooral buiten de bebouwde kom, dus ook in natuur- en stiltegebieden, leiden tot een geringere geluidbelasting. 

De ChristenUnie stelt een vliegverbod voor kleine luchtvaart boven natuur- en stiltegebieden voor. Dat zal leiden tot een vermindering van de geluidbelasting in die gebieden. GroenLinks wil invoering van stiller materieel bij het treinverkeer met heffingen stimuleren. Bij uitvoering van de voornemens van GroenLinks en SP zou de ernstige geluidhinder rond Schiphol ongeveer stabiliseren. De verwachting is dat deze bij het vastgestelde beleid met tientallen procenten zal stijgen. 

Een aantal maatregelen van de ChristenUnie (nachtvliegverbod Maastricht) en GroenLinks heeft vooral lokale effecten. Deze maatregelen zullen landelijk gezien geen significante effecten hebben. 

Bron: website RIVM, www.rivm.nl, klik hier voor het volledige persbericht.

home...