Risicokaarten op Internet

Ministerie van Binnenlandse Zaken, 28 april 2003

Wat bij "geluid" nooit gelukt is, kan bij risico's wel. Volgend jaar moet iedereen op internet kunnen nagaan waar in de buurt giftige stoffen worden opgeslagen, gasinstallaties of bijvoorbeeld vaarroutes voor gevaarlijke stoffen zijn. Elke provincie maakt hiervoor een risicokaart.
De provinciale risicokaarten geven ook de risico's per gemeentelijk gebied weer.

Dit staat in de nota van wijziging op het wetsontwerp voor de Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding, die minister Remkes (BZK) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Rampen

Na de vuurwerkramp in Enschede en de Nieuwjaarsbrand in Volendam is besloten om risico's beter inzichtelijk te maken en burgers beter over de bestaande risico's te informeren.

Een risicokaart geeft inzicht in plaatsen en objecten waar risico's bestaan voor bijvoorbeeld luchtvaartongevallen, ongevallen op het water, verkeersongevallen, ongevallen met brandbare, giftige of explosieve stoffen, tunnelongevallen, overstromingen of natuurbranden. De risicokaart wordt door gemeenten en provincies zelf gebruikt voor preventieve maatregelen.

Het rijk zal in nauwe samenwerking met de provincies een landelijk uniform ontwerp maken voor de risicokaart. Op basis hiervan zullen de provincies hun eigen kaart bouwen. Provincies die al een digitale risicokaart hebben, zullen zich ook conformeren aan deze aanpak. Gemeenten worden gestimuleerd om hun inwoners actief te informeren over de risicokaart.

Naast de risicokaarten komt er - onder verantwoordelijkheid van het ministerie van VROM - een openbaar register voor risicovolle situaties (link). In dit register moeten overheden registeren waar bedrijven met gevaarlijke stoffen zijn en waar vervoersroutes van gevaarlijke stoffen.

Zie hier een aantal voorbeelden:
- Risicokaart Utrecht
- Risicokaart Friesland
- Risicokaart Limburg

Verkeer

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft ook risicoatlassen uitgebracht voor hoofdvaarwegen en wegen. De atlassen brengen de transporten van gevaarlijke stoffen over wegen en binnenwateren in Nederland in beeld.

- Risicoatlas wegvervoer
- Risicoatlas hoofdvaarwegen
 

Bron: website www.regering.nl

home...