Akoestisch zwarte punten Brussel onderzocht

BIM, Brussels Instituut voor Milieubeheer, 27 mei 2004

Stadsbewoners worden vaak geconfronteerd met allerlei soorten van geluidshinder: het wegverkeer, het spoorverkeer, Hieraan kan echter iets worden gedaan! Het BIM publiceert vandaag de resultaten van een aantal studies die in de hoofdstad werden uitgevoerd in de zones met zogenaamde akoestische zwarte punten . Die informatie werd samengebracht in een begrijpelijke, maar gerichte publicatie waarin ook oplossingen staan om de toestand in deze kwetsbare zones te verbeteren. In totaal gaat het om 22 locaties.

Wat is een akoestisch zwart punt?

De akoestische zwarte punten zijn plaatsen die de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in 2000, in het raam van het Geluidsplan, heeft omschreven als zones die in het bijzonder worden geconfronteerd met geluidshinder.

De Regering heeft het BIM de opdracht gegeven die zwarte punten te valideren door, op cijfermatige wijze, een evaluatie te maken van de hinder die op die plaatsen wordt waargenomen. Het BIM heeft in dat verband momenteel een dertigtal studies uitgevoerd. De resultaten daarvan worden op 27 mei 2004 ter beschikking gesteld van de bevolking. (Deze gegevens kunnen worden bekeken door op deze kaart op een punt te klikken, redactie)

Artikel 10

Naast de zwarte punten die door de Regering zijn aangeduid, voorziet het Geluidsplan erin dat de erkenning en bestudering van een zwart punt ook mogelijk zijn via de uitvoering van artikel 10 van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving. Die bepaling geeft de bewoners van een bepaalde buurt de mogelijkheid zich te richten tot het College van Burgemeester en Schepenen of de Gewestregering om onderzoek te laten verrichten naar de hinder waaraan ze denken te worden blootgesteld. Ook in dat geval wordt de studie door het BIM uitgevoerd.

De zwarte punten, fiche per fiche

De resultaten van elke studie worden voorgesteld in de vorm van synthesefiches. Voor elk zwart punt (spoor, weg of volgens de procedure van artikel 10 ) wordt een fiche van 4 tot 6 blzn. opgesteld. De fiches werden zo uitgewerkt dat ze zoveel mogelijk informatie geven aan een publiek van niet-kenners. Ze geven volledige en nauwkeurige informatie en zijn in een begrijpelijke taal uitgeschreven. Elke fiche omvat een nachtkaart en een dagkaart met de gemeten akoestische niveaus, de meetomstandigheden, het bouwkader, de verkeersgegevens en een raming van het aantal betrokken inwoners. Rekening houdend met die parameters worden de geluidsniveaus aan de geldende normen getoetst.

Aangezien de geluidsindexen die worden gebruikt voor het spoorwegverkeer verschillen van de indexen die worden gebruikt voor het wegverkeer, kunnen deze twee indexen moeilijk met elkaar worden vergeleken.

Wie is bij de studies betrokken?

De resultaten van de door het BIM uitgevoerde studies hebben betrekking op heel wat actoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: in de eerste plaats de buurtbewoners van de zwarte punten die, dankzij deze publicatie, kunnen bepalen of we werkelijk worden geconfronteerd met abnormaal hoge geluidsniveaus. De studies hebben ook belang voor alle actoren die instaan voor het beheer van het wegennet en de tram- en spoorlijnen die aan de basis liggen van de bestudeerde geluidshinder.

Wie kan maatregelen nemen om de zaken te verbeteren?

Het BIM heeft geen enkele bevoegdheid om werkzaamheden op te leggen of uit te voeren om de bestudeerde akoestische situatie op die zwarte punten te verbeteren. Als er echter sprake is van werkzaamheden, bevatten de fiches inrichtingsvoorstellen om de geluidshinder te beperken. Die voorstellen worden bezorgd aan de instanties die bevoegd zijn voor de eventuele uitvoering van de werkzaamheden. Die instanties zijn het Bestuur Uitrusting en Vervoer (BUV), de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (FODMV), de Gemeenten en, specifiek voor het geluid van het spoorverkeer, Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen (NMBS).

Bron: Website BIM, www.ibgebim.be

home...