Verkeerslawaai in Nieuwegein valt mee

Gemeente Nieuwegein, 17 juni 2005

De huidige geluidsituatie in Nieuwegein is beter dan het landelijk gemiddelde. Dit is de belangrijkste conclusie van een onderzoek naar het verkeerslawaai in Nieuwegein, dat in opdracht van de gemeenteraad is uitgevoerd. Vanaf 20 juni tot 29 augustus 2005 kunnen belangstellenden het onderzoeksrapport inzien bij het loket ‘Bouwen, wonen en woonomgeving’ in de stadswinkel van het gemeentehuis.

Geluidsituatie nu

Voor heel Nieuwegein is de geluidbelasting door het wegverkeer en de sneltrams berekend en vastgelegd op een zogenoemde geluidbelastingkaart. Geschat wordt dat 5.000 inwoners (19%) door verkeerslawaai gehinderd worden, waarvan 1.600 (6%) ernstig gehinderd. Daarmee is de Nieuwegeinse geluidsituatie beter dan het landelijke gemiddelde. Volgens recent landelijk onderzoek wordt 25% van de Nederlanders gehinderd door verkeerslawaai en is voor 11% sprake van ernstige hinder.

 
Huidige cumulatieve geluidbelasting in Nieuwegein (L*den) door wegverkeer en sneltrams

Uit het onderzoek blijkt verder dat de geluidsituatie bij 31% van de woningen tamelijk slecht of erger is. Bij 1.100 woningen is de geluidbelasting zeer hoog. De meeste hiervan liggen langs de Batauweg en de Zuidstedeweg, maar er zijn meer wegen die hoge geluidniveaus veroorzaken. De geluidbelasting geeft aan hoeveel decibel geluid er is op een bepaalde plek. Een hoge geluidbelasting houdt niet per definitie in dat de bewoner ook hinder ondervindt van het geluid. De gemeente schat dat van de bewoners die geluidhinder ondervinden, 8 % woont in een gebied met een tamelijk slechte geluidsituatie of erger. Wat betreft de ernstig gehinderden wordt dit op 2% geschat.

Enorme toename verkeer

Zo´n 20 jaar geleden was de geluidsituatie in Nieuwegein duidelijk beter dan nu. Vooral door de grote groei van het verkeer is de geluidbelasting gestegen. Langs de gemeentelijke wegen bedraagt de toename gemiddeld 3 decibel. Het aantal ernstig gehinderden is hierdoor 40% hoger dan voorheen. De invoering van 30 km/u zones heeft er voor gezorgd dat de toename niet nog groter is. In de toekomst blijft het verkeer groeien. Daardoor kan de geluidhinder verder toenemen. Gelukkig zijn de geluidbeperkende maatregelen voor het binnenstadplan erg positief voor de ontwikkeling van de geluidsituatie. Ook het stillere wegdek dat nog op de A.C. Verhoefweg wordt aangelegd bij de wijk Galecop draagt hieraan bij.

Geluidbeleid en actieplan

Europese regelgeving verplicht de gemeente in 2007 een nieuwe geluidbelastingkaart te maken. Één jaar later stelt de gemeente een actieplan op om de geluidsituatie zo veel mogelijk te verbeteren. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om in 2006 gemeentelijk geluidbeleid op te stellen. Met het geluidbeleid komt een actieplan eenvoudiger tot stand. Van te voren wordt namelijk al nagedacht over de wensen van de inwoners en de eisen van de gemeenteraad. Op het toekomstige gemeentelijk geluidbeleid én op het actieplan kunnen alle inwoners hun inspraakreactie geven.

Uitgevoerd onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met adviesbureau dBvision uit Utrecht. Het onderzoek richt zich op het geluid door wegverkeer en de sneltrams. Er is alleen gekeken naar de drukkere wegen. Met ingewikkelde berekeningen zijn de jaargemiddelde geluidniveaus bepaald. Hierbij is het geluid van alle wegen en de sneltrams bij elkaar opgeteld. Omdat de rekenmethode is afgeleid van praktijkmetingen, mag verwacht worden dat de berekende geluidbelasting overeenkomt met een gemeten waarde.

Wet geluidhinder

Een hoge geluidbelasting kan leiden tot een hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten. Ook kan de geluidsituatie van invloed zijn op het woongenot. Een goede kwaliteit van de geluidsituatie is daarom belangrijk. Om dit te regelen bestaat sinds 1979 al de Wet geluidhinder. In de praktijk voorkomt deze wet vooral dat nieuwe situaties met een te hoge geluidbelasting ontstaan. Met het gemeentelijk geluidbeleid dat in 2006 gereed komt, zijn er meer mogelijkheden om ook de bestaande situaties met een hoge geluidbelasting aan te pakken en vervolgens te bewaken

Bron: gemeente Nieuwegein

home...