Geluidshinder Vlaanderen weldra in kaart gebracht

Vlaamse overheid, 17 juni 2005

Op voorstel van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering de omzetting van de Europese richtlijn omgevingslawaai in Vlaanderen goedgekeurd. Deze richtlijn maakt het mogelijk dat tegen midden 2007 de geluidsimpact van grote wegen, belangrijke spoorwegen en luchthavens en van grote stedelijke gebieden in kaart wordt gebracht. Tegen midden 2008 zal de Vlaamse overheid actieprogramma's uitwerken om aan de zwaarste geluidshinder een oplossing te bieden.

Met de richtlijn 2002/49/EG heeft de Europese Gemeenschap een gemeenschappelijke methode ontwikkeld om aan de hand van geluidskaarten de geluidsimpact van drukke wegen, spoorwegen en luchthavens te bepalen. Ook het geluidsniveau dat in grote steden en agglomeraties wordt waargenomen, zal eveneens in kaart worden gebracht. Voor de luchthavens in Vlaanderen worden in het kader van het gunnen van een milieuvergunning reeds een aantal jaren gelijkaardige kaarten jaarlijks opgesteld. Dit betekent dat, wat de luchthavens betreft, reeds in grote mate aan de richtlijn is tegemoetgekomen.

In eerste instantie wordt de bestaande geluidssituatie in kaart gebracht, zodat duidelijk wordt waar zich de belangrijkste geluidsproblemen stellen. De geluidskaarten zullen ook ter beschikking worden gesteld van het publiek. Wie wil, zal dus kunnen controleren aan hoeveel geluidshinder zijn woning is blootgesteld.

Het opmaken van deze geluidskaarten vergt een aanzienlijke inspanning van de overheid. Voor de luchthaven Zaventem zijn nu reeds kaarten beschikbaar. Tegen midden 2007 zullen de geluidskaarten voor de drukste wegen (met meer dan 6 miljoen voertuigpassages per jaar), spoorwegen (met meer dan 60.000 treindoorgangen) en voor de agglomeratie Antwerpen klaar zijn.

In een latere fase (tegen 2012) worden ook iets minder drukke wegen en spoorwegen alsook stedelijke gebieden van meer dan 100.000 inwoners (Brugge en Gent) aangepakt.

Het doel van deze geluidskaarten is de plaatsen met de grootste geluidsblootstelling te detecteren en toekomstige wijzigingen aan infrastructuur of stadsontwikkeling te bekijken voor wat betreft geluidshinder.

Tegen midden 2008 zal de overheid actieprogramma's opmaken met maatregelen om aan de zwaarste geluidshinder een oplossing te bieden. Dit gaat onder meer over het plaatsen van geluidsschermen of het aanbrengen van geluidsarme wegdekken. Verdere geluidsvermindering aan de bron werkt structureel op lange termijn.

"Door het in kaart brengen van de geluidsniveaus in Vlaanderen, zullen we in staat zijn om na te gaan waar er de zwaarste geluidshinder is. Op basis van deze cijfers kan dan bepaald worden waar de maatregelen meest dringend zijn", aldus minister Peeters.

Bron: via Nieuwbank

home...