Provincie Utrecht presenteert eerste resultaten geluidskartering

Provincie Utrecht, 4 juni 2007

Provincie Utrecht heeft geluidsbelastingkaarten opgesteld. Deze kaarten zijn een weergave van de geluidsbelasting die veroorzaakt wordt door de provinciale wegen waarover meer dan 6 miljoen voertuigen per jaar passeren. In de kaarten wordt onder andere duidelijk gemaakt hoeveel woningen in een bepaald gebied aan bepaalde waarden van geluidsbelasting worden blootgesteld.

De vervolgstap is het opstellen van actieplannen voor zowel voorkomen als beperken van omgevingslawaai. Dit wordt uitgevoerd op basis van de geluidsbelastingkaart. In mei 2008 zijn de plannen gereed. Bij het opstellen van de plannen worden omwonenden nabij de aangewezen bronnen betrokken.

Het toepassen van geluidsreducerend asfalt is reeds een maatregel die de provincie Utrecht toepast ter beperking van geluidsoverlast. Geluidsreducerend asfalt is bijvoorbeeld succesvol toegepast bij de reconstructiewerkzaamheden van de Zuilense Ring (N230) tussen Utrecht en Maarssen en op de N201 tussen Amstelhoek en Mijdrecht. Deze zomer wordt op de N199 (Bunschoten-Amersfoort) stil asfalt aangebracht.

Op basis van de EU-richtlijn omgevingslawaai moet provincie Utrecht deze kaart opstellen voor provinciale wegen waarover meer dan 6 miljoen voertuigen per jaar passeren. Naast de provincie Utrecht moeten ook Rijkswaterstaat, alle andere provincies, ProRail en de agglomeratiegemeenten (de 6 grootste bevolkingsconcentraties in Nederland, waaronder Utrecht en omgeving) voor 30 juni 2007 geluidsbelastingkaarten opstellen voor de geluidsbronnen die zij in beheer hebben (snelwegen, rails, lokale wegen e.a.).

4 juni worden de kaarten gepresenteerd aan de commissie Water, Milieu en Mobiliteit van Provinciale Staten. De kaarten worden eind juni 2007 op de website van de provincie gepubliceerd. 

Woningen met een geluidsbelasting van meer dan 65 dB Lden

In onderstaande tabel is het aantal woningen per gemeente weergeven met een geluidbelasting van meer dan 65 dB Lden. Deze woningen zijn gelegen binnen de invloedsfeer van een provinciale weg waarover meer dan 6 miljoen voertuigen passeren. In januari 2007 hebben GS in de nota van wijzigingen SMPU (Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht) bepaald dat de ondergrens maximaal 63 dB(A) (Laeq) mag zijn. Deze wijziging moet nog door Provinciale Staten worden vastgesteld. Kantekening bij onderstaande tabel is dat de meting uitgevoerd is op basis van een door de EU voorgeschreven methodiek. Hierdoor is niet bekend hoeveel woningen boven de grens van 63 dB(A) (Laeq) liggen.

Gemeente Provinciale weg Aantal woningen
Amersfoort N 199 39
Loenen N 201 29
De ronde Venen N 201 40
Woerden N 204 1
Nieuwegein N 409/408 1
Baarn N 221 2
Bunnik N 229 15
Wijk bij Duurstede N 229 5
Rhenen N 233 19
De Bilt N 234, N 237, N 412 17
Zeist N 238 1
Houten N 409 5

Bron: Provincie Utrecht

 
 
 

home...