Ontwerp-actieplannen omgevingslawaai rijkswegen, hoofdspoorwegen en Schiphol vastgesteld

Bekendmaking Minister van Verkeer en Waterstaat, 18 maart 2008

De Minister van Verkeer en Waterstaat maakt bekend dat hij het ontwerp van de actieplannen omgevingslawaai van rijkswegen, drukbereden hoofdspoorwegen en de luchthaven Schiphol heeft vastgesteld. De Minister van Verkeer en Waterstaat maakt tevens bekend dat hij de tabellen behorend bij de geluidsbelastingkaart voor rijkswegen opnieuw heeft vastgesteld.

Achtergrond

In 2007 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat voor rijkswegen, drukbereden hoofdspoorwegen en de luchthaven Schiphol geluidsbelastingkaarten gepubliceerd. Deze geven een beeld van de geluidssituatie ten gevolge van deze bronnen voor het jaar 2006. In vervolg op de vaststelling van de geluidsbelastingkaarten heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat nu het ontwerp vastgesteld van de actieplannen voor rijkswegen, drukbereden hoofdspoorwegen en de luchthaven Schiphol. Deze ontwerp-actieplannen worden nu ter inzage gelegd en zullen na het verwerken van eventuele zienswijzen definitief worden vastgesteld. In de tabellen die bij de geluidsbelastingkaart voor rijkswegen horen bleken achteraf per abuis verschillende categorieën van geluidsbelaste woningen bij elkaar opgeteld te zijn. Daarom zijn de gecorrigeerde tabellen opnieuw vastgesteld.

De actieplannen

In de actieplannen is een samenvatting van de resultaten van de geluidsbelastingkaarten opgenomen. Verder is het Nederlandse beleid voor de bestrijding van geluidshinder van weg-, spoorweg- en luchtvaartlawaai beschreven. Onder meer is aangegeven dat de Minister van Verkeer en Waterstaat 650 miljoen euro gereserveerd heeft om in de periode 2011-2020 extra geluidsmaatregelen bij rijkswegen en drukbereden hoofdspoorwegen uit te voeren. Op basis van de geluidsbelastingkaarten over het jaar 2006 staat verder beschreven waar op dat moment geluidsknelpunten waren, wat daar in de periode 2008-2012 aan gedaan wordt en wat naar verwachting het effect van die geluidsmaatregelen is.

Uitvoering actieplan

De actieplannen noemen een aantal locaties waar in de periode 2008-2012 hoogstwaarschijnlijk geluidsmaatregelen getroffen zullen worden. Het onderzoek naar sommige locaties is al gereed of in een vergevorderd stadium. Naar andere locaties moet nog nader onderzoek worden uitgevoerd. Hierdoor kan in de actieplannen nog niet precies worden aangegeven welke maatregel, op welk moment en op welke locatie zal worden gerealiseerd.

Bron: Inspraakpunt

home...