Actieplan: Provincie Gelderland legt stiller asfalt aan

Erik Roelofsen, Provincie Gelderland, 30 juni 2008

Het aanbrengen van kilometers stil of fluister asfalt op de provinciale wegen is de belangrijkste maatregel waardoor Gelderland stiller wordt maakt. De provincie legt het stil asfalt tijdens het normale wegenonderhoud. Dit vermindert de overlast voor de automobilist en is goedkoper. Door deze aanpak en de eigen investering van 7,5 miljoen euro weet de provincie de geluidsknelpunten met 80% terug te brengen in de komende vier jaar.

Langs de provinciale wegen staan 9663 woningen die een geluidsbelasting van 63 dB of meer op de gevel krijgen. Gemiddeld zijn dit 22.225 inwoners en zo'n 212 geluidsknelpunten (hotspots).

De knelpunten worden aangepakt door:

  1. aanpak bij de bron: stille banden en motoren, stil asfalt en lagere snelheden;
  2. geluidsschermen en geluidswallen;
  3. geluidsisolatiemaatregelen aan de woningen;
  4. verkeersmaatregelen zoals omleiden vrachtverkeer en langzamer of sneller rijden.

Na 2012 blijven er nog een aantal geluidsknelpunten over. Dit zijn meer hardnekkige knelpunten waar meer ingrijpende maatregelen nodig zijn die niet alleen door de provincie te beÔnvloeden zijn. Maatregelen als stillere banden en stillere motoren. Actieplan Geluid Het concept Actieplan is vandaag vastgesteld door Gedeputeerde Staten en gaat nu de inspraak in. 

Het ontwerpactieplan ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage, Nadat alle inspraakreacties zijn verwerkt wordt het definitieve plan door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Provincie Gelderland voor een beter milieu Gelderland besloot tot combinatie met regulier wegonderhoud en een grote financiŽle injectie uit eigen middelen de knelpunten op te lossen. Basis hiervoor is het Gelders Milieu Programma waarin is vastgelegd dat de Gelderse inwoners recht hebben op een schone lucht en bodem, goede grondwaterkwaliteit, stilte waar nodig en een veilige woonomgeving.

Bron: Zie Actieplan

home...