Ik hoor een bromtoon! Brochure over laagfrequent geluid

Persbericht provincie Limburg, 1 april 2008

Sommige mensen liggen er nachten van wakker: een zoem- of bromtoon, ook wel laagfrequent geluid genoemd. Het is geluid dat niet door iedereen wordt opgemerkt. Mensen die het wel horen, hebben er vaak dermate veel last van dat het hun kwaliteit van leven beïnvloed. De Werkgroep Laagfrequent-geluid Zuid-Limburg heeft daarom de brochure ‘Ik hoor een bromtoon!’ samengesteld. Deze bevat informatie over het verschijnsel en adviezen over wat je zelf kunt doen om de hinder te beperken.

Het fenomeen Laag Frequent Geluid (LFG) is niet nieuw. Reeds in 1996 en 1998 publiceerde de GGD Oostelijk Zuid Limburg rapporten over deze problematiek. De aandacht voor LFG kwam weer op gang in 2005 naar aanleiding van een interviewreeks in Dagblad De Limburger, eind 2004 - begin 2005. Daarin deelden enkele Limburgers die hinder ondervonden hun ervaringen. In reactie hierop ontving het Meldpunt Gezondheid en Milieu in de regio Zuid-Limburg ruim 300 klachten over LFG.

Een van de geïnterviewden was dr. ir. F. Frankort, tevens deskundige op het gebied van geluid. Op zijn initiatief is een multidisciplinaire werkgroep samengesteld die meettechnisch- en gezondheidsonderzoek doet naar dit maatschappelijke probleem. Daarin wordt samengewerkt door de GGD Zuid Limburg, Hoensbroeck Audiologisch Centrum, Meldpunt Gezondheid en Milieu en Bureau HMAO van de Provincie Limburg.

De werkgroep heeft de reclamanten aangeschreven en een enquêteformulier voorgelegd om zo de problematiek in kaart te brengen. Na analyse van de resultaten is in een aantal woningen onderzoek gedaan naar de mogelijke bron van het LFG. Daaruit bleek dat in de meeste woningen geen extreem hoog LFG niveau kon worden gemeten en bovendien geen aanwijsbare bron aanwezig was. Toch hadden de bewoners LFG overlast. Een mogelijke oorzaak hiervan is overgevoeligheid of laag frequente tinnitus (oorsuizingen).

De werkgroep heeft op basis van bovengenoemde enquête, diverse meettechnische onderzoeken, en een informatiemiddag de brochure ‘Ik hoor een bromtoon!’ samengesteld. Deze is vooral bedoeld voor mensen die last hebben van LFG, maar ook voor medici en andere geïnteresseerden. De brochure geeft informatie over mogelijke bronnen van LFG, hoe die op te sporen zijn en over hoe er mee om te gaan.

De brochure is naar circa 435 huisartspraktijken in heel Limburg gestuurd. De verspreiding - oplage 4000 - beperkt zich momenteel tot Limburg, maar heeft de potentie om landelijk verspreid te worden. De brochure is ook te bestellen via het informatiecentrum GGD Zuid Limburg, telefoon (046) 850 54 50 en te downloaden via www.gezondmilieu.nl.

De samenwerking waaruit deze brochure tot stand kwam - betrokkenen zochten elkaar op kwamen gezamenlijk tot een oplossing - wordt met enthousiasme ondersteund door het provinciebestuur en is in lijn met de ambities zoals verwoord in het coalitieakkoord.

 

Bron: Website Provincie Limburg

home...