Weinig burgers kennen geluidsnormen voor woonomgeving

Persbericht Ministerie van VROM, 4 april 2008

Slechts weinig burgers weten of auto's, overvliegende vliegtuigen of grote bedrijven in hun buurt te veel lawaai maken. Ook weten ze nauwelijks dat ze kunnen meepraten over de hoogte van het toegestane geluid in hun woonomgeving. Dit blijkt uit een onderzoek van de VROM-Inspectie. De inspectie wil dat overheden de burgers beter voorlichten.

Om erachter te komen of het geluid in de woonomgeving voldoet aan de regels, kunnen burgers de geluidsbelastingkaarten raadplegen. Hierin is vastgelegd hoeveel geluid auto’s, treinen, vliegtuigen en grote industrie in de woonomgeving veroorzaken.

Het onderzoek wijst uit dat de onderzochte overheden hebben voldaan aan hun wettelijke verplichtingen de publicatie van de kaart bekend te maken, maar dat de informatie óf de burger niet bereikt óf vragen oproept. De VROM-Inspectie doet een aantal aanbevelingen in haar rapport. Zo moet de bekendheid van de kaarten worden vergroot via informatie- en persbijeenkomsten, redactionele stukken in huis-aan-huisbladen en door contactpersonen aan te wijzen.

De eerste geluidsbelastingskaarten zijn in 2007 gemaakt en laten zien dat in sommige gebieden in Nederland een geluidsbelasting heerst waarbij nadelige gezondheidseffecten kunnen optreden. De geluidsbelastingkaart is op te vragen bij de betreffende gemeenten, de provincie, rijkswaterstaat of ProRail.

Gemeenten in een agglomeratie met meer dan 250.000 inwoners, alle provincies en het Rijk (het bevoegd gezag) hebben de taak maatregelen ter verbetering vast te stellen en burgers te informeren over het geluid in hun woonomgeving. Medio mei 2008 moet het bevoegd gezag een actieplan hebben vastgesteld waarin verbetermaatregelen zijn vastgelegd.

Ook moet daarbij een geluidsniveau zijn vastgesteld dat acceptabel en haalbaar wordt geacht: de plandrempel. Dit niveau is niet in de wet verankerd maar moet in discussie met de gemeenteraad, de provinciale staten en de Tweede Kamer worden vastgesteld. Burgers kunnen daarover meepraten. Toch weten te weinig burgers dat, terwijl uit het onderzoek blijkt dat een deel daarvan wel behoefte aan heeft.

 

Bron: Website VROM

home...