Gemeente Delft stelt Actieplan Geluid vast

Persbericht Gemeente Delft, 18 september 2008

Het college heeft op 16 september het actieplan Geluid vastgesteld. Hierin staat welke maatregelen de gemeente wil nemen om de geluidshinder de komende vijf jaar terug te dringen.

De komende jaren wil de gemeente de geluidshinder verder terugdringen door het fietsgebruik en openbaar vervoer te bevorderen. Onder meer door verbetering van het fietsnet en de aanleg van tramlijn 19. De inzet van stille gemeentevoertuigen en openbaarvervoer en het zorgen voor slimmere verkeersstromen (bundelen van verkeersstromen en bevorderen verkeersdoorstroming) dragen eveneens bij aan het beperken van de geluidshinder.

De gemeente onderneemt momenteel al acties om de geluidshinder aan te pakken, zoals de sanering van woningen en het opstellen van een geluidsbeleid.

Het actieplan Geluid is opgesteld in het kader van de Europese richtlijn omgevingslawaai. Volgend jaar wordt het actieplan tussentijds geŰvalueerd en gekeken of er nog aanvullende maatregelen genomen kunnen worden. De gemeente stelt dan een uitgebreider plan op waarin ook maatregelen met betrekking tot geluidszonering worden meegenomen.

De belangrijkste bron van geluidshinder in veel steden is wegverkeer. Juist deze bron is voor de gemeente maar beperkt te be´nvloeden omdat de gemeente voor een groot deel afhankelijk is van zowel de landelijke als de Europese regelgeving.

Bron: Website Gemeente Delft

home...