Vlaamse Bond Beter Leefmilieu: zorgen over actieplan

Bond Beter Leefmilieu, 16 april 2009

In het kader van een parlementaire vraag aan minister Hilde Crevits over geluidsoverlast langs de E17, vroeg Vera Dua (Groen!) aan de minister of het niet aangewezen is om wettelijke normen vast te leggen voor lawaaioverlast door verkeer. Dat is in Nederland ook het geval en zo zou er een objectieve basis zijn om klachten te beoor­delen en indien nodig maatregelen tegen lawaai te treffen.


Lden contouren Antwerpen (vanaf website Vlaamse overheid)

Minister Crevits antwoordde dat er in Vlaanderen nog geen wettelijke normen voor wegverkeerslawaai zijn vastgesteld, maar dat ‘momenteel’ milieukwaliteitsnormen vastgelegd worden in uitvoering van de Europese geluidsrichtlijn. Die milieukwaliteitsnormen zullen worden gebruikt bij de opmaak van de actieplannen geluid. Begin 2011 zal hierover meer duidelijkheid zijn, aldus de minister.

Vooral die datum, 2011, baart ons grote zorgen. Volgens de Europese geluidsrichtlijn moesten de actieplannen tegen geluidsoverlast vorige zomer al klaar zijn. Die actieplannen zijn gebaseerd op de zogenaamde geluidsbelastingskaarten, die het lawaai langs grote autowegen en spoorwegen in kaart brengen. Maar aangezien die kaarten pas in maart van dit jaar werden goedgekeurd, twee jaar na de deadline, staat Vlaanderen met de eigenlijke actieplannen nog nergens. Blijkbaar kondigt de minister nu al aan dat ze de actieplannen ook nog eens twee jaar vertraging zal laten oplopen. Tenzij wij iets verkeerd zouden hebben begrepen …?

Blog Erik Grietens

In een BLOG stelt Erik Grietens dat één op de drie Vlamingen leeft in te veel lawaai, voornamelijk verkeerslawaai. Dat is niet alleen hinderlijk en stresserend, maar zorgt ook voor tal van gezondheidsproblemen, zoals een te hoge bloeddruk, hartproblemen, migraine, toename van depressies, meer geneesmiddelengebruik, leerachterstand bij kinderen,… daar moet dringend wat aan gedaan worden, vindt Erik Grietens.

Volgens het Milieurapport Vlaanderen gaan in Vlaanderen elk jaar 19.000 gezonde levensjaren verloren door te veel lawaai. Lawaai komt daarmee op de tweede plaats van milieufactoren die onze gezondheid bedreigen, na luchtvervuiling (dat is in Nederland niet anders; redactie Geluidnieuws).

Het is opvallend dat we het (in Vlaanderen, redactie) bedroevend slecht doen ten opzichte van andere landen in Europa, waar ongeveer 1 op 5 wordt gehinderd door lawaai. De slechte resultaten in Europees perspectief zijn onder meer het gevolg van het dichte wegennet in Vlaanderen, gecombineerd met de vele lintbebouwing en de historisch gegroeide ruimtelijke wanorde.

Toch blijkt lawaai een zwaar onderschat milieuprobleem te zijn, dat nog al te gemakkelijk wordt afgedaan als een probleem van onverdraagzame of overgevoelige mensen. Ondanks de zeer slechte situatie in Vlaanderen is er een ontstellend gebrek aan beleid. Zo loopt Vlaanderen sterk achter met de uitvoering van de Europese richtlijn omgevingslawaai. Geluidsbelastingskaarten die al in de zomer van 2007 kaar moesten zijn, zijn nu pas goedgekeurd. Actieplannen - op basis van deze kaarten - met voorstellen om geluidsoverlast terug te dringen, moesten volgens de richtlijn klaar zijn uiterlijk op 18 juli 2008. Op dit punt staat Vlaanderen nog nergens. Ook is er in vergelijking met andere landen amper beleid rond bv. geluidsschermen of geluidsarme wegbedekking. Weliswaar kunnen gemeenten subsidies aanvragen voor geluidsschermen, maar dat kan pas bij een gemiddelde geluidsbelasting van meer dan 75 dB, terwijl de beschreven gezondheidsproblemen al bij veel lagere geluidsniveaus optreden. Meestal moeten gemeentebesturen ook mee betalen voor het optrekken van geluidsschermen. Maar geluidsschermen zijn duur en kosten ongeveer 1 miljoen euro per kilometer. Heel wat gemeentebesturen kúnnen dat gewoon niet betalen. Waardoor burgers die de pech hebben in een arme gemeente te wonen, in lawaai moeten blijven leven.

Ondertussen wordt het probleem nog groter. Dat komt onder meer omdat ruimtelijke ordening geen rekening wil houden met milieudoelstellingen. Zo worden door minister voor ruimtelijke ordening Dirk Van Mechelen nog steeds plannen gemaakt voor nieuwe woonzones in lawaaigebieden. In het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van het stedelijk gebied Oostende is een nieuwe woonzone voorzien, die vlak naast de startbaan van de luchthaven ligt. Vlacoro gaf reeds een negatief advies voor deze woonwijk in Oostende. Benieuwd wat de regering zal beslissen. In het ruimtelijk uitvoeringsplan voor het stedelijk gebied Antwerpen voorziet de minister dan weer een nieuwe woonwijk pal naast de E19. Uit het milieueffectenrapport blijkt dat de geluidsoverlast te hoog ligt om gezond te zijn en het niet mogelijk is om in dit gebied aan de milieukwaliteitsnorm te voldoen…

Het is trouwens een algemeen probleem: in ruimtelijke plannen wil men geen rekening houden met milieudoelstellingen. Juridisch gesproken moet dat ook niet, zoals bleek uit het arrest van de Raad van State over het project Gent Sint-Pieters. Hier bleek uit het milieurapport dat de luchtkwaliteitsnormen voor fijn stof worden overschreden, door de bouw van een parking midden in een woonwijk. Voor de Raad van State is dat echter geen beletsel om de plannen door te laten gaan. Juridisch valt dat misschien nog te verantwoorden, van een goed bestuur mag toch iets anders verwacht worden.

Bron: Artikel op Bond Beter Leefmilieu, Blog Erik Grietens

home...