Geluidskaarten Antwerpen klaar - geluid bijna nergens onder WHO norm

Diverse bronnen, 19 maart 2010

Op het volledige Antwerpse grondgebied is bijna geen enkele plaats waar het omgevingsgeluid onder de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie ligt. Dat blijkt uit de geluidskaarten die de stad heeft opgesteld in het kader van een Vlaams actieplan om geluidsoverlast aan te pakken.

Al tientallen jaren worden op Europees niveau richtlijnen uitgevaardigd om lawaai te beheersen. Zo is er een richtlijn die de schadelijke effecten van omgevingslawaai op wegen, spoorwegen en luchthavens wil inperken.

Antwerpse Ring

De cijfers tonen aan dat een aanzienlijk deel van de Antwerpenaars wordt blootgesteld aan hoge geluidsniveaus, in het bijzonder door het wegverkeer. "In de omgeving van de Antwerpse Ring worden ruim 150.000 inwoners blootgesteld aan de geluidsoverlast van het drukke verkeer", stelt schepen van Milieu Guy Lauwers (sp.a). "Voorts is er een beperkte impact van industrielawaai. Ook het spoorverkeer is een belangrijke bron van lawaai, maar dat veroorzaakt minder hinder dan het wegverkeer en 's nachts is er meer hinder dan overdag."

"Verontrustend"

Op basis van de geluidsbelastingkaarten heeft Vlaanderen een ontwerpactieplan opgemaakt. Ook de stad werkt ondertussen verder aan een lokaal actieplan voor luchtkwaliteit en geluid. Dat wordt eind 2010 voorgesteld. "Het feit dat we bijna nergens onder de norm van de WHO van 40 dB zitten, is verontrustend. Misschien moeten we gaan nadenken over overkapping van drukke wegen", besluit Lauwers.

De geluidskaarten voor Antwerpen zijn opgesteld in opdracht van de Vlaamse overheid in het kader van een Europese richtlijn. Vlaanderen ontwerpt een actieplan om de in kaart gebrachte geluidsoverlast aan te pakken. De stad Antwerpen stelt daarnaast zelf een actieplan op voor de aanpak van geluid op lokale wegen. Het plan is tegen eind 2010 klaar.

Deze kaarten werden ontwikkeld door de diensten van stad Antwerpen en door het College van de stad goedgekeurd op 19.03.2010, maar dienen nog door de Vlaamse Regering te worden goedgekeurd vooraleer ze een officieel karakter krijgen.

Al tientallen jaren worden op Europees niveau richtlijnen uitgevaardigd om lawaai te beheersen. Zo is er een richtlijn die de schadelijke effecten en hinder, veroorzaakt door omgevingslawaai van wegen, spoorwegen en luchthavens , wil inperken.

Elke nationale overheid moet hiervoor geluidsbelastingkaarten opmaken en actieplannen opstellen. Voor Vlaanderen is LNE (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie) de bevoegde instantie. Ook voor de grote agglomeraties moeten geluidskaarten en actieplannen opgemaakt worden. De steden Antwerpen en Gent kregen daarbij inhoudelijke en financiŽle ondersteuning van de Vlaamse overheid.

De geluidsbelastingkaarten

De geluidsbelasting zoals die op de kaarten is aangegeven, is het resultaat van een berekening. Op basis van een aantal invoergegevens wordt met rekenmodellen een schatting gemaakt van de geluidsniveaus die in de omgeving van de geluidsbron zullen optreden. De geluidsbelasting wordt op de kaarten voorgesteld met een kleurcode. Per geluidscontour van 5dB wordt een andere kleur gebruikt, waarbij geldt: hoe roder de contour, hoe hoger de blootstelling aan geluid.

De cijfers tonen aan dat een aanzienlijk deel van de Antwerpenaars wordt blootgesteld aan hoge geluidsniveaus, in het bijzonder door het wegverkeer. Er is een beperkte impact van industrielawaai. Ďs Nachts is er meer hinder dan tijdens de dag. Het spoorverkeer is een belangrijke bron van lawaai, maar veroorzaakt minder hinder dan het wegverkeer. Er is weinig impact van het verkeer van de luchthaven, maar de inschatting heeft wel te maken met de rekenmethode.

Actieplannen

Op basis van deze geluidsbelastingkaarten heeft Vlaanderen een ontwerpactieplan opgemaakt. De stad werkt ondertussen verder aan een lokaal actieplan luchtkwaliteit en geluid dat tegen eind 2010 wordt voorgesteld.

In afwachting daarvan blijft de stad haar beleid rond een leefbare stad verder uitwerken, met name uitrol wijkcirculatieplannen, 100 km fietspad, toepassing STOP-principe enzovoort.

Bronnen: hln.be, apen.be, lne.be  

home...