Programma Hoogfrequent Spoor

Rijksoverheid, 4 mei 2011

Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) is een programma van het Rijk dat de komende 10 jaar wordt uitgevoerd. PHS maakt het mogelijk dat er in 2020 6 intercitytreinen én (waar mogelijk) 6 sprinters per uur rijden op de drukste trajecten in het land.

PHS is nodig om de groei op het spoor mogelijk te maken. Dit komt omdat er vooral in de spits een forse groei is voorzien van de reizigers, die groei kan oplopen tot 60 à 70%. De verwachting is dat het spoorgoederenvervoer van 45 miljoen ton in 2008 doorgroeit naar circa 100 miljoen ton in 2020.

Met een bedrag van € 3 miljard euro (prijspeil 2009) kunnen maatregelen getroffen worden dit mogelijk te maken. Het gaat daarbij om routes uit de voorkeursbeslissing (zie hiernast).

In overleg met de spoorpartijen en regio´s zijn diverse routeringen en varianten in kaart gebracht en zijn vervoersprognoses opgesteld. Aan de hand daarvan heeft het kabinet in juni 2010 de voorkeur uitgesproken voor de variant ´maatwerk 6/6´ (6 intercity’s en waar mogelijk 6 sprinters in de drukste delen van het land) en de meest efficiënte routering van het goederenvervoer.

Nu de voorkeursbeslissing door het kabinet is genomen en ook de Tweede Kamer zich heeft uitgesproken over PHS, is de planuitwerkingsfase gestart. De planuitwerkingsfase staat in het teken van de uitwerking van de maatregelen op lokaal niveau. Dit zal grotendeels plaatsvinden in tracéwetprocedures en waar nodig MER-procedures.

Geluidsproductieplafonds

Het programma PHS voldoet aan de wettelijke eisen t.a.v. geluid en heeft al rekening gehouden met de nieuwe ontwerpwetgeving over geluid; bij de uitwerking van de plannen wordt ook de huidige wetgeving gebruikt om te bezien welke maatregelen waar nodig zijn. De nieuwe ontwerp wetgeving over geluidhinder ligt ter behandeling bij de Tweede Kamer. De nieuwe wet voorziet in geluidsproductieplafonds. Er kunnen straks alleen meer treinen rijden als de geluidhinder daarvan onder deze plafonds blijft, dus als de treinen stiller worden of als er andere geluidsbeperkende maatregelen worden genomen. Het Rijksbeleid is erop gericht dat goederen- en personentreinen in de periode tot 2020 stiller worden; PHS gaat daar van uit. Aanvullend daarop is in PHS voorzien dat, waar nodig volgens de wettelijke normen, geluidbeperkende maatregelen worden getroffen: plaatsen raildempers of geluidschermen, en gevelisolatie van geluidbelaste woningen.

Trillingen

Naar aanleiding van het verzoek van de Tweede Kamer om te komen tot wettelijke normen voor trillingshinder heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu begin 2011 een brief aan de Tweede Kamer gezonden. De technische kennis over (maatregelen tegen) trillingen staat nog in de kinderschoenen. In de brief staat aangeven dat er nog minimaal een jaar nodig is om e.e.a. uit te zoeken en normen te ontwikkelen. De maatregelen voor PHS worden daarom gebaseerd op bestaande methoden en richtlijnen die ook bij andere spoorprojecten zijn gebruikt. De Stichting Bouwresearch heeft streefwaarden ontwikkeld met betrekking tot hinder en schade aan gebouwen als gevolg van trillingen. In PHS is € 50 mln gereserveerd voor de aanpak van eventuele trillingshinder.

Bronnen: Brochure over PHS, Brochure over voorkeursbeslissing

home...