Documenten 2e tranche kartering en actieplannen verschenen

Diverse bronnen, 23 februari 2011

Na lang wachten, aldus de Polka website, is op de website www.rijksoverheid.nl de Handreiking Omgevingslawaai 2011 gepubliceerd, opgesteld door medewerkers van DHV. De Handreiking beschrijft vooral de achtergronden van de aanpassing van de Wet geluidhinder en geeft aan hoe de taken kunnen worden uitgevoerd, gericht op medewerkers van de agglomeratiegemeenten.

Eerder al verscheen het resultaat van het PRISMA project “Draaiboek en script”, opgesteld door dBvision. Het “draaiboek” heeft betrekking op de procesmatige aspecten van het opstellen van kaarten en actieplannen. Het “script” verwijst naar diverse inhoudelijke aspecten die nader uitgewerkt en van voorbeelden voorzien zijn. Met deze documenten worden de provinciale medewerkers ondersteund in een gestructureerde en efficiënte werkwijze.

De EU richtlijn

De EU-richtlijn omgevingslawaai heeft als doelstelling om een eenduidig beeld van de geluidsproblematiek in Europa te krijgen. Provincies, diverse agglomeraties, Rijkswaterstaat, Prorail en Schiphol hebben hiervoor in 2007 respectievelijk 2008 (zogenaamde eerste tranche) geluidskaarten en actieplannen opgesteld voor de drukste wegen, spoorlijnen en luchthavens.

Draaiboek en script

Uit evaluaties van deze eerste tranche is gebleken dat er tussen de provincies veel verschillen zijn in aanpak en uitvoering. Inmiddels komt de tweede tranche er aan. Deze handelt over meer wegen dan de eerste tranche, omdat ook minder drukke wegen meegenomen worden. In het prismaproject van het IPO is bekeken hoe een meer eenduidige aanpak van de tweede tranche vorm kan krijgen.

De resultaten zijn in een aantal documenten vastgelegd, waaronder een draaiboek en script. Dit document is ook heel goed bruikbaar voor gemeentes.

Het draaiboek geeft gedetailleerd weer welke aanpak gevolgd kan worden, primair gericht op provincies, hoe groot het belang is van een goede voorbereiding en hoe maatregelen voor het actieplan kunnen worden afgewogen. In bijlagen zijn verschillende methodes beschreven voor het opstellen van de geluidmodellen en wordt ingegaan op diverse vormen van doelmatigheidsafwegingen.

Handreiking

In 2004 is door het voormalige ministerie van VROM de Handreiking Omgevingslawaai opgesteld in verband met Europese Richtlijn Omgevingslawaai. De Handreiking is een hulpmiddel voor alle partijen die met de uitvoering hiervan zijn belast.

Tijdens de uitvoering van de taken uit de Richtlijn is gebleken dat de Handreiking op enkele punten verbeterd kon worden. In opdracht van het nieuwe ministerie van Infrastructuur en Milieu is Projectbureau Polka aan de slag gegaan om alle onduidelijkheden en tekortkomingen uit de Richtlijn op te sporen. Vervolgens heeft Polka met behulp van vragenlijsten en interviews de handreiking verder geëvalueerd. Na afloop van dit vooronderzoek heeft Polka de Handreiking Omgevingslawaai herschreven. Het resultaat van deze verbeterslag is nu beschikbaar. In de herziene Handreiking is onder meer een betere planning opgenomen en is het te volgen proces meer in detail beschreven.

Ook deze versie van de Handreiking is niet onfeilbaar, aldus de Polka website. Daarom blijven ze openstaan voor feedback op de Handreiking. In een mogelijke toekomstige herziening kan deze feedback worden meegenomen.

Foutje...

Tijdens de opmaak van de Handreiking Omgevingslawaai 2011 is in de planning voor de geluidsbelastingkaarten, op blz. 13, een fout opgetreden. Alle stappen in deze planning zouden in het derde kwartaal van 2010 afgerond moeten zijn. Dat lijkt ook ons iets te ambitieus. De juiste planning is vermeld op de website van Polka.

De data voor levering van informatie aan de Europese Commissie zijn 31 december 2012 voor de resultaten van de geluidsbelastingkaarten en 14 januari 2014 voor de actieplannen. Voor verzending naar de Europese Commissie worden de resultaten eerst getoetst en gebundeld. Daarom hanteert POLKA een einddatum van juli 2012 voor de kaarten en juli 2013 voor de actieplannen.

Bronnen: Draaiboek en script, Polka over de handreiking, correcte planning, Handreiking via website Rijksoverheid.

home...