Geluidbelasting o.a. in regio Alkmaar in kaart gebracht

Op 1 juli moesten de geluidskaarten klaar zijn van diverse gemeentes, provincies en rijksinfrabeheerders. Hieronder enkele voorbeelden van de berichtgeving.

Gemeente Alkmaar, 6 juni 2012

In opdracht van de Europese Unie is voor de regio Alkmaar geïnventariseerd in hoeverre mensen worden blootgesteld aan omgevingslawaai. Om de geluidbelasting in beeld te brengen zijn geluidskaarten vervaardigd door de Milieudienst Regio Alkmaar. Deze geluidsbelastingkaarten zijn nu voor iedereen in te zien.

Het onderzoek is uitgevoerd voor de regio Alkmaar, voor de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk als ook voor Castricum, Graft-De Rijp en Schermer. De geluidskaarten zijn onder andere tot stand gekomen op basis van computer simulatie berekeningen. Met behulp van een theoretisch model is berekend wat de geluidbelasting is van belangrijke geluidbronnen (wegverkeer, spoorwegen, luchtvaart of industrie) op woningen, scholen en ziekenhuizen. Hieruit is het aantal gehinderden, ernstig gehinderden en mensen die in hun slaap gestoord worden bepaald. Uit de resultaten van de berekeningen blijkt dat wegverkeer de belangrijkste bron van geluidsoverlast is voor de regio Alkmaar. De kaarten moeten elke vijf jaar worden geactualiseerd.

Via de website van de Milieudienst Regio Alkmaar (www.mra.nu) zijn de kaarten voor iedereen te bekijken. Ze zijn te vinden bij het onderdeel 'Geluid'. De kaarten zijn ook via een App voor de iPad te bekijken (te downloaden via de App Store door te zoeken op 'MRA geluid').

Beleving van inwoners

Om naast de berekende geluidbelasting, ook inzicht te krijgen in de daadwerkelijk ondervonden hinder van inwoners, is binnen gemeente Alkmaar enige tijd geleden een enquête verzonden. Met de resultaten van deze enquête en de berekende geluidbelasting uit de geluidsbelastingkaarten kan een goed beeld worden geschetst over de geluidshinder in Alkmaar. Aan de hand van deze resultaten wordt een actieplan opgesteld met als doel de geluidbelasting en daarmee het aantal gehinderden te beperken. Hierbij kan bijvoorbeeld besloten worden tot het nemen van geluidswerende maatregelen, als het plaatsen van geluidsschermen. Het actieplan moet, net als de geluidsbelastingkaarten, elke vijf jaar worden geactualiseerd.

Duurzaamheid

Het voorkomen van geluidshinder is een belangrijke doelstelling voor Alkmaar. Een prettige leefomgeving draagt namelijk bij aan een betere stad en gezonde inwoners. Overlast van geluid kan de kwaliteit van leven nadelig beïnvloeden. Wethouder Duurzaamheid, Jan Nagengast (CDA): 'Als je naar een duurzame stad streeft, dan is tegengaan van geluidshinder daarbij ook van belang.'

Naarden

Ook andere gemeenten zijn klaar met het karteren. Zo heeft op 18 juni het college van B&W van de gemeente Naarden de geluidsbelastingkaarten voor de gemeente Naarden vastgesteld.

Op deze kaarten wordt weergegeven hoe het in Naarden is gesteld met geluidhinder als gevolg van verkeerswegen, spoorlijnen, bedrijventerreinen en vliegverkeer. Met het vaststellen geeft het college invulling aan de eisen uit de Wet geluidhinder. Deze eisen vloeien voort uit de Europese Richtlijn omgevingslawaai.

Hengelo en Almelo

Het college van B en W van Hengelo en ook Almelo heeft voor het eerst geluidsbelastingkaarten vastgesteld. Deze kaarten geven het omgevingslawaai weer dat wegverkeer, treinverkeer en bedrijven veroorzaakten in 2011, in of nabij de gemeente Hengelo. Het gaat om gemiddelde waarden.

Op de kaarten is te zien hoeveel ‘geluidsgevoelige objecten’ in een bepaald gebied te maken hebben met omgevingslawaai. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om woningen en scholen. Het opstellen van de geluidskaarten heeft gemeente Hengelo samen met Enschede en Almelo opgepakt. De geluidskaarten zijn digitaal te bekijken. De bewoners kunnen op de kaarten ook de gemiddelde, berekende geluidsbelasting op hun woning aflezen.

Op de geluidskaarten zijn alle geluidsgevoelige objecten weergegeven met een geluidsbelasting van 55 dB of hoger.

Aantallen geluidsbelaste woningen in 2011 per geluidsklasse Hengelo

Geluidsbron 55 – 60 dB 60 – 65 dB 65 – 70 dB 70 – 75 dB Totaal
wegverkeergeluid 4140 3904 1183 3 9230
railverkeergeluid 727 158 38 1 924
industriegeluid 79 0 0 0 79

 

Aantallen geluidbelaste woningen in 2011 per geluidklasse Almelo

Geluidsbron

55 – 60 dB

60 – 65 dB

65 – 70 dB

70 – 75 dB

Totaal

wegverkeergeluid

4477

3984

441

0

8902

railverkeergeluid

355

213

10

0

580

industriegeluid

8

0

0

0

8

De geluidskaarten van Hengelo laten zien dat wegverkeer het meeste omgevingslawaai veroorzaakt. In Almelo geldt hetzelfde. Daarna volgen treinverkeer en omgevingslawaai door industrie. De woningen zijn hierbij in klassen van 5 dB geteld.

Het is niet zo dat de eigenaren/gebruikers van deze gebouwen allemaal ernstige hinder ondervinden van het geluid. Met behulp van landelijke kengetallen veronderstelt gemeente Hengelo dat dit bij ongeveer 2475 inwoners het geval is als gevolg van wegverkeer, en bij in 82 inwoners als gevolg van treinverkeer.

Naar aanleiding van de geluidsbelastingkaart stelt gemeente Hengelo het komende jaar een actieplan op om zo mogelijk de geluidhinderproblematiek in de gemeente aan te pakken. Geluidskaarten en actieplannen worden iedere vijf jaar gemaakt. Zo controleert de gemeente de volgende keer of de situatie is verbeterd of verslechterd.

 
Bron: Gemeente Alkmaar, Gemeente Naarden, Gemeente Hengelo, Gemeente Almelo
    home...