Rapportage aan Europese parlement over EU richtlijn

EP, januari 2012

De burgemeester van Faro (Portugal) rapporteert over de EU richtlijn geluidhinder aan het Europees parlement.

Hij benadrukt het belang van de bestrijding van lawaai en geluidsoverlast en roept op om dit te integreren in alle relevante beleidskaders en initiatieven. In het bijzonder, roept hij op voor een betere synergie tussen het geluidbeleid, luchtkwaliteitsbeleid en duurzaam transport-en milieubeleid.

Lawaai is van nature lokaal van aard en de meest kosteneffectieve manier om de geluidsoverlast te verminderen is om het bij de bron aan te pakken, aldus de rapporteur. Hij betreurt het daarom dat noch de Europese richtlijn noch het verslag over de uitvoering ervan specifiek verwijst naar de rol van lokale en regionale overheden, vooral omdat deze overheden de Europese emissienormen voor geluidsoverlast moeten toepassen.

Bovendien is de burgemeester van mening dat het, omdat de beschikbare maatregelen over het algemeen onvoldoende zijn, invoering van emissienormen alleen kan plaatsvinden als deze gekoppeld zijn aan Europees emissiebeleid en als de plaatselijke en regionale overheden financiŽel en technisch worden ondersteund.

In deze context pleit de rapporteur voor de invoering van een geharmoniseerde beoordelingsmethode voor alle geluidsbelastingkaarten voor wegen, spoorwegen en industrielawaai en eventueel voor vliegtuiglawaai.

Tevens bevat het voorstel een advies om het bewustzijn op lokaal en regionaal niveau te verhogen door de burgers te informeren over de gevolgen van overschrijding van het geluidsniveau.

Tot slot wijst de rapporteur op de permanente behoefte om het subsidiariteitsbeginsel na te leven bij het instellen van plandrempels en streefwaarden, bij het implementeren van de richtlijn en bij het instellen van boetes voor overschrijdingen van grenswaarden. De rapporteur benadrukt ook het belang van proportionaliteit.  De extra kosten en administratieve lasten voor bedrijven en overheden moeten worden afgewogen tegen de voordelen voor het milieu.

 

Bron: Europees Parlement

home...