Inventarisatie geluidknelpunten langs Rijkswegen Zuid-Holland

Cauberg-Huygen, 25 april 2012

Het aantal berekende geluidknelpunten langs de rijkswegen in Zuid-Holland is in de tweede tranche van de geluidkartering toegenomen. In 2003 kende de provincie nog 599 knelpunten en in 2011 was dit aantal opgelopen tot 852. Dat blijkt uit onderzoek dat Cauberg-Huygen voor Rijkswaterstaat uitvoerde. De toename is vooral veroorzaakt door nieuwe en geavanceerdere onderzoekmethoden. 

De onderzoekers brachten de geluidknelpunten langs alle rijkswegen in de provincie Zuid-Holland in beeld. De kwalificatie geluidknelpunt wordt gehanteerd zodra de geluidbelasting op de gevel van een woning 65 dB of hoger is. Uit de inventarisatie blijkt dat er in de achterliggende jaren diverse knelpunten zijn opgelost die in 2003 nog bestonden. Tegelijk is er ook een flink aantal nieuwe geluidknelpunten bijgekomen, wat tot een netto toename van 253 knelpunten leidde.

Grafische knelpuntenmap (GKM)

Voor het onderzoek gebruik gemaakt van verschillende soorten informatie en rekenmodellen van Rijkswaterstaat. Daarbij ging het om rekenmodellen van bijvoorbeeld wegvakken inclusief de verkeersintensiteit, bodemmodellen met hoogtes en type verhardingen, aanwezige geluidschermen, adresgegevens en locaties van geluidgevoelige bestemmingen, gebouwen en hun hoogtes. Alle gegevens werden samengevoegd in een akoestisch rekenmodel waarmee men de geluidknelpunten per woning inzichtelijk kon maken. Door vervolgens deze informatie te koppelen aan de geografische ligging van de rijkswegen ontstond de grafische geluidknelpuntenmap (GKM).


Via een grafische weergave op een kaart is per rijksweg zichtbaar waar zich de geluidknelpunten voordoen

Voor Rijkswaterstaat toont deze inventarisatie waar de knelpunten liggen die men nog moet oplossen. Gemeenten kunnen met hulp van deze GKM in hun RO-beleid rekening houden met de toekomstige plaatsing van geluidschermen. Ontwikkelaars of corporaties kunnen snel zien of bepaalde locaties beperkingen bevatten, wanneer zij bijvoorbeeld met renovatie of nieuwbouw willen starten. En bewoners van geluidbelaste locaties zien op de GKM of hun woning onder de kwalificatie geluidknelpunt valt.

Oorzaken toename

Overigens zijn er diverse, aanwijsbare oorzaken die hebben geleid tot de toename van de geluidknelpunten, zo schrijven de onderzoekers. Allereerst is in de achterliggende periode de wetgeving en de bijbehorende rekenmethode gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat de geluidbelasting anders wordt berekend. Een tweede reden is de toegenomen verkeersintensiteit op rijkswegen, wat tot hogere geluidbelastingen leidt. Een andere reden is de aangepaste interpretatie van een knelpunt.

In 2003 maakte men geen onderscheid tussen een aantal woningen of een cluster van woningen als knelpunt. In de huidige inventarisatie relateert men de knelpunten uitsluitend aan afzonderlijke woningen met een geluidbelasting hoger dan 65 dB. Tot slot, en dat is de vierde reden, is het door de huidige stand van de techniek mogelijk om geluidberekeningen met een veel hoger detailniveau uit te voeren dan in 2003. Door deze oorzaken kan men niet concluderen dat de geluidsituatie in de provincie Zuid-Holland is verslechterd. Zou men de knelpuntwoningen in bijvoorbeeld een flat als één knelpunt tellen, dan is er zelfs een afname van geluidknelpunten tussen peiljaar 2003 en 2011. 

Bron: Cauberg-Huygen