In Actieplan Dordrecht meer dan alleen stil asfalt

Gemeente Dordrecht, 12 november 2013

Uit de geluidbelastingkaarten 2011 blijkt dat een groot aantal woningen in de gemeente Dordrecht te maken heeft met een (te) hoge geluidbelasting als gevolg van verkeerslawaai van gemeentelijke wegen. De inzet van de gemeente richt zich enerzijds op de reductie van wegverkeerslawaai in meest brede zin (generieke maatregelen), anderzijds op de aanpak van de plandrempel overschrijdingen daar waar het kan.

Het Rijk stelt geen budget beschikbaar om maatregelen te treffen. Ook de gemeente heeft daarin beperkte mogelijkheden. Uitgangspunt is dan ook dat wordt aangesloten bij bestaande programma's, plannen en projecten. Verder is het ook belangrijk om "mee te liften" met nieuwe initiatieven. Nieuwe plannen kunnen als zodanig een gunstige uitwerking hebben op de geluidbelasting, maar het kan ook zo zijn dat middelen worden gereserveerd om de geluidbelasting te reduceren.

Vergroening van het wagenpark

  • realisatie oplaadpunten voor elektrisch rijden; in 2013 heeft de gemeente de beschikking over 15 oplaadpunten.
  • een toetsingskader, zodat het voor derden duidelijk is waaraan een oplaadpunt moet voldoen;
  • stap voor stap verduurzamen gemeentelijk wagenpark.

Stimuleren fietsgebruik naar en in de stad

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw fietsplan Dordt Fietst Verder. Er wordt onder meer ingezet op:

  • het aanpassen van het regime voor fietsen in de binnenstad, waarbij fietsen in vrijwel de gehele binnenstad met uitzondering van het drukste gedeelte rond het Scheffersplein) wordt toegestaan.
  • het aanpakken van objectief en subjectieve verkeersonveilige locaties voor fietsers;
  • uitbreiding van aantal fietsparkeerplaatsen; fietsenstallingen blijven gratis;
  • aanleg van fietssnelroutes;
  • het onderzoeken van de mogelijkheden om de parkeerterreinen Weeskinderendijk en Energiehuis tot Park & Bike locaties te ontwikkelen, door het realiseren van gratis fietsparkeerplaatsen.

Gevelmaatregelen

In het project Energiebesparing Bestaande Woningbouw worden akoestische maatregelen betrokken bij de advisering van woningeigenaren; in het kader van de PALTafspraken wordt de woningcorporaties gevraagd om bij woningverbetering, waar nodig, akoestische maatregelen te treffen.

Stil asfalt

Stadsbeheer stelt in 2014 beleid op over toepassing van geluidreducerend asfalt.

Versterking Binnenstadservice Dordrecht

Om vrachtverkeer te weren uit de stad is het belangrijk dat winkeliers gebruik maken van Binnenstadservice Dordrecht.
In het kader van het Inkoop en Aanbestedingsbeleid van de gemeente wordt Binnenstadservice Dordrecht als uitgangspunt meegenomen bij de komende contractbesprekingen met leveranciers.

Uitvoering Verkeersstructuurplan Centrum.

Met de uitvoeringsagenda wordt invulling gegeven aan het Verkeerstructuurplan Centrum. Hiermee wordt de geluidbelasting in belangrijke mate gereduceerd.

Bron: Gemeente Dordrecht