Hengelo stelt Ontwerp actieplan Omgevingslawaai 2013-2018 vast

Gemeente Hengelo, 28 mei 2013

Het college van B en W van Hengelo heeft op 28 mei het ontwerp actieplan Omgevingslawaai voor de periode 2013-2018 vastgesteld. Met dit ontwerp actieplan geeft het college invulling aan de Europese Richtlijn Omgevingslawaai die zich richt op de evaluatie en beheersing van geluidbelasting waaraan woningen, en dus mensen, worden blootgesteld. Dit actieplan benoemt de mogelijkheden om geluidshinder te verminderen op elf verschillende plekken, de zogenoemde hotspots.

In de periode 2013 - 2018 worden bij groot onderhoud drie van deze hotspots aangepakt:

  1. De West Tangent: de Oelerweg van Breemarsweg tot aan Geerdinksweg, de Geerdinksweg en de Weideweg;
  2. de Enschedesestraat, tussen Kuipersdijk en Wolter ten Catestraat en het eerste deel Boekweitweg;
  3. de oostelijke Breemarsweg: tussen Boekeloseweg, overgaand in de Pruisische Veldweg tot aan de bocht en overgang in de Kuipersdijk.

Geluidsreducerende maatregelen die al getroffen zijn

De gemeente Hengelo heeft de laatste jaren al veel gedaan om het geluid bij bestaande woningen te beperken. Zo is op een groot aantal wegen geluidsreducerend wegdek aangebracht. Verder heeft Prorail, in opdracht van de gemeente, in 2006 langs het spoor Hengelo-Almelo geluidschermen gebouwd en zijn eind 2012 de geluidschermen langs de spoorbaan Hengelo-Oldenzaal opgeleverd. Door deze maatregelen is de geluidsbelasting voor de aanliggende woningen aanmerkelijk gedaald. Verder zijn op initiatief van de gemeente bij meerdere woningen gevelisolatieprojecten uitgevoerd. Bovendien investeert de gemeente in diverse fietsprojecten om fietsgebruik te stimuleren.

Voorkeur stil wegdek

In het actieplan staat dat de gemeente een voorkeur heeft voor de toepassing van stil wegdek boven woningisolatie. Door het gebruik van stil wegdek neemt het omgevingslawaai af. Niet alleen woningen met een te hoge geluidsbelasting profiteren hiervan, maar ook in en om woningen in de omgeving wordt het stiller. Bovendien is het gebruik van stil wegdek vaak goedkoper dan het isoleren van woningen. In het actieplan zijn voorwaarden en richtlijnen opgenomen voor de toepassing van stil wegdek in de gemeente Hengelo.

Bron: Hengelo