Gevelisolatie helpt aantoonbaar tegen geluidhinder in Noorwegen

Redactie Geluidnieuws, 29 augustus 2013

Gevelisolatie wordt in diverse landen toegepast om de hinder als gevolg van een hoge geluidbelasting te verminderen. Maar helpt dit echt? Noors onderzoek laat zien dat de hinder inderdaad afneemt, en wel met de hoeveelheid die volgens de dosis-effectrelatie kan worden verwacht.

Noorwegen

Noorwegen is een dunbevolkt land, maar de meeste mensen wonen er in dichtbevolkte steden. Lawaai van verkeer neemt toe en de hinder ook. Voor wegverkeer geldt daar een binnenniveau van 42 dB (LAeq,24h) als grenswaarde die door de beheerder van de weg moet worden gegarandeerd. Als gevolg van deze regelgeving zijn enkele jaren geleden 2500 woningen gesaneerd waarbij gevelisolatie werd toegepast.

Onderzoeksvraag

Uit een enquête die direct na de sanering werd gehouden, kwam naar voren dat de hinder was afgenomen. De onderzoekers vroegen zich echter af of dat positieve effect lang stand zou houden, omdat het ‘warme gevoel’ dat je krijgt als je woning is uitgekozen in een duur isolatieprogramma eerst nog doorwerkt in je antwoorden, maar dat gevoel zal op de lange duur weggeëbt zijn.

Hoge geluidbelasting wegverkeer

Daarom is een tweede enquête uitgevoerd 2,5 jaar na het aanbrengen van de saneringsmaatregelen. De groep respondenten had gemiddeld 71 dB(A) (LAeq,24h) aan de gevel. Dit correspondeert met ongeveer dezelfde waarde in Lden (71 dB). Het gemiddeld binnenniveau was aanvankelijk 43 dB en na de maatregelen 35 dB. De slaapverstoring in die groep bleek ook na 2,5 jaar duidelijk te zijn afgenomen, namelijk van 45% naar 20% van het aantal mensen. In de controle groep, die geen maatregelen kreeg, bleef de gerapporteerde slaapverstoring in diezelfde periode gelijk.

Zelf-gerapporteerde slaapverstoring op drie momenten: vóór sanering, 6 maanden na sanering, en 2,5 jaar na de sanering. De target group (71 dB) kreeg gevelisolatie, control group (69 dB) kreeg geen maatregelen. De additional group (46 dB) was uitgezocht om ook hinder bij lagere niveaus te kunnen bepalen.

Bron: Long-term effects of noise reduction measures on noise annoyance and sleep disturbance: The Norwegian façade insulation study. Amundsen AH, Klaeboe R, Aasvang GM, J. Acoust. Soc. Am.133(6), 2013