Actieplannen rijksinfrastructuur vastgesteld

Diverse bronnen, 31 januari 2014

De actieplannen van de rijksoverheid schijnen te zijn vastgesteld in januari 2014, maar de redactie van Geluidnieuws kan ze nog niet vinden op het internet, met uitzondering van de zienswijzen op de ontwerpen. Dit artikel wordt dus later nog aangevuld.

Wegverkeer

...

Spoor

...

Zienswijze ProRail

De zienswijze van ProRail op het actieplan spoor is deels humoristisch, deels bijzonder serieus. Te beginnen met de humoristische reactie. In het ontwerp actieplan stond “Het Rijk zet zich daarom in ...om de inzet van lawaaiige personen ... te verminderen.” Hier ontbrak kennelijk een streepje. Het verminderen van de inzet van lawaaiige personen is volgens ProRail nooit onderwerp van beleid geweest. ProRail neemt aan dat het Rijk zich inzet om de inzet van lawaaiige personen- en goederentreinen te verminderen.

Verder acht ProRail het normenstelsel van de Wet geluidhinder wel relevant voor dit Actieplan. De maximale ontheffingswaarde van de Wet geluidhinder bedraagt momenteel 71 dB. Dat betekent dat op dit moment woningen gebouwd mogen worden waarbij de geluidwaarde hoger ligt dan de drempelwaarde uit het Actieplan en ook hoger dan de streefwaarde van 65 dB van het Meerjarenprogramma Geluid (MJPG) dat ProRail momenteel in uitvoering heeft. ProRail dringt er daarom op aan dat de in SWUNG-2 voorziene aanpassing van de normstelling van nieuwbouwwoningen onderdeel wordt van het Actieplan.

In het ontwerp-actieplan stond “Beoogd wordt om in 2020 al het reizigersvervoer te realiseren met stil materieel en het goederenvervoer te realiseren met tenminste 80% stil goederenmaterieel en maximaal 20% lawaaiig materieel.” - ProRail adviseert om concreet aan te geven hoe het Rijk deze beleidsdoelstellingen denkt te kunnen realiseren.

Overige zienswijze

Een bewoner bij een emplacement dient een zienswijze in over het emplacement, dat ontbreekt in het actieplan. Het actieplan heeft alleen betrekking op de (drukke) doorgaande spoorlijnen. Een andere bewoner heeft moeite met het geluid van de speakers op het station.

 

Schiphol

...

Bronnen: Gebundelde Zienswijzen .