Nog geen resultaten F-35 (vervanging F-16)

Ministerie van Defensie, 17 september 2014

Op 17 september boden de ministers Hennis en Kamp (van resp. Defensie en Economische Zaken) de jaarrapportage over 2013 van het project Vervanging F-16 aan de Tweede Kamer aan.

De jaarrapportage gaat in op de voortgang van het project Vervanging F-16 in Nederland en de voortgang van het F-35 programma in de Verenigde Staten. Sinds 2002 informeren de ministeries van Defensie en Economische Zaken de Kamer jaarlijks over de voortgang van het project Vervanging F-16.

Deze jaarrapportage beslaat de periode 1 juli 2013 tot en met 31 mei 2014. De totstandkoming en de inhoud van deze jaarrapportage zijn onderwerp geweest van een audit door de Auditdienst Rijk (ADR). Het desbetreffende accountantsrapport wordt de Kamer afzonderlijk toegezonden.

Geluidsruimte

Voor het gebruik van de F-35 in Nederland geldt de wettelijk vastgestelde geluidsruimte. De F-35 toestellen zullen in de toekomst worden gestationeerd op zowel Volkel als Leeuwarden. Onder andere met het oog op de geldende geluidsnormering is de concentratie van de vliegbewegingen van alle toestellen op ťťn vliegbasis niet mogelijk.

Hieronder volgt een overzicht van ontwikkelingen sinds de vorige rapportage. Daarbij wordt ingegaan op de verschillende aspecten zoals genoemd in de motie Eijsink c.s. (Kamerstuk 33 763, nr. 22). Geluidsniveauís F-35 en geluidsbelasting rondom de vliegbases.

Metingen

In september 2013 zijn in de Verenigde Staten aanvullende geluidsmetingen aan de F-35 uitgevoerd die meer en gedetailleerde informatie over de geluidsniveaus kunnen verschaffen. Zowel Defensie als het NLR heeft deelgenomen aan deze metingen. Defensie had verwacht de meetgegevens eind 2013 te kunnen ontvangen zodat het NLR deze in het eerste kwartaal van 2014 zou kunnen verwerken. Door de administratieve processen in de Verenigde Staten heeft dit echter tot april 2014 geduurd. Het NLR heeft de gegevens in het tweede kwartaal gereedgemaakt voor verwerking in het Nederlandse geluidsberekeningsmodel en heeft vervolgens de berekeningen van geluidscontouren voor de beide vliegbases uitgevoerd. De rapportage hierover wordt op dit moment voltooid. Zodra het eindrapport gereed is, zal dit aan de Kamer worden aangeboden.

Uitwerking motie Eijsink c.s.

In het voorjaar hebben defensiemedewerkers gesprekken gevoerd met de voorzitters van de Commissies Overleg & Voorlichting MilieuhygiŽne (COVM) voor de vliegbases Leeuwarden en Volkel. In maart en april jl. zijn de reguliere voorjaarsbijeenkomsten van de COVMís gehouden en daarin is met beide COVMís op hoofdlijnen de aanpak besproken. Inmiddels is een stuurgroep gevormd onder voorzitterschap van de Friese gedeputeerde mw. mr. S.A.E. Poepjes, met vertegenwoordigers van beide COVMís en Defensie. De stuurgroep zal op korte termijn onafhankelijke deskundigen opdracht geven om een aantal relevante vragen met betrekking tot het meten en het berekenen van geluid nader uit te diepen. Dit onderzoek is onderdeel van de uitvoering van de motie-Eijsink c.s

Bron: RIVM