Commissie: "MER Lelystad Airport onvolledig"

Commissie voor de milieueffectrapportage, 5 september 2014

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport bij het luchthavenbesluit voor Lelystad Airport beoordeeld. Zij concludeert dat het rapport niet compleet is. Het laat onvoldoende zien of de uitbreiding van de luchthaven kan samengaan met beschermde natuur en hoe omvangrijk de geluidhinder in nieuwe woonwijken zal zijn.

Het project

Lelystad Airport wil de luchthaven aanpassen zodat er 45.000 vluchten per jaar kunnen worden afgehandeld. Hiervoor is het nodig de start- en landingsbaan te verlengen tot 2.400 meter, een nieuwe terminal, een platform en een parkeerterrein te bouwen en nieuwe vliegroutes vast te leggen. Om dit mogelijk te maken is een beslut nodig van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Om de besluitvorming hierover te ondersteunen is een milieueffectrapport opgesteld. De staatssecretaris heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.


Bron figuur: MER van Adecs en To70

Het advies

Het rapport houdt naar het oordeel van de commissie mer onvoldoende rekening met (toekomstige) ernstig geluidgehinder- den in nieuwe woonwijken, bijvoorbeeld tussen Almere en Zeewolde. De Commissie adviseert daarom het overzicht van het totale aantal (ernstig) gehinderden en slaapver- stoorden alsnog compleet te maken. De Commissie vindt het belangrijk dat deze informatie beschikbaar is, voordat de staatssecretaris een besluit neemt over de uitbreiding van de luchthaven, omdat ze be- palend kan zijn voor de haalbaarheid van de luchthaven en voor de keuze van vliegroutes.

Natuur

Ook laat het rapport zien dat schade aan de natuur niet is uit te sluiten. Voorbeelden zijn schade aan kwetsbare bosgebieden op de Veluwe door de luchtverontreiniging van het vliegverkeer en schade aan vogels in en rondom de Oostvaardersplassen door versto- ring. Het rapport geeft aan dat het onderzoek naar het samengaan van luchtvaart en natuur pas later wordt afgerond. De Commissie vindt het onterecht dat dit onderzoek wordt doorgeschoven. De uitkomsten hiervan zijn namelijk belangrijk voor het luchthavenbesluit.

Details uit het toetsingsadvies

Toekomstige bouwlocaties In de beschrijving van de referentie en de alternatieven moeten de effecten worden meegenomen van en op ontwikkelingen waarover al is besloten. Een voorbeeld zijn de effecten van de luchthaven op woningen die zijn opgenomen in de goedgekeurde bouwplannen van de omliggende gemeenten. In het deelonderzoek geluid staan uitsluitend schattingen van ernstig gehinderden en ernstig slaapverstoorden uitgaande van het aantal personen dat nu al in de omgeving van het plangebied woont.6 Het MER wekt echter de suggestie als zouden bewoners van geplande bouwlocaties ook zijn meegenomen. Zo zijn de geplande woongebieden gemarkeerd op de meeste kaarten van het deelonderzoek geluid, het hoofdrapport en de samenvatting.

De tabellen in de bijlage bij het deelonderzoek geluid laten zien dat nieuwbouwlocaties niet zijn meegenomen in de tellingen. Zo lopen bijvoorbeeld de 40 en 42 Lden-contouren van de B+variant over het ten oosten van Almere afgebeelde woningbouwgebied Oosterwold (blz. 76, fig. 38), maar is het aantal ernstig gehinderden binnen deze contouren nul in de tabellen op blz. 126-129. Alleen in addendum 2 zijn effecten van nieuwbouw per gemeente beschreven. Wat in het addendum ontbreekt zijn aantallen voor de referentiesituatie en voor andere alternatieven dan B+ en een totaalbeeld voor het gehele voornemen. Verder zijn de bevindingen uit het addendum niet verwerkt in het hoofdrapport en de samenvatting. De gebrekkige beschrijving (van de status) van de bouwplannen maakt het voor de Commissie bovendien onmogelijk om de resultaten te verifiŽren.

Bronnen: Persbericht, Toetsingsadvies, MER deel 4a - Geluid