Wijziging regelgeving geluid woonschepen per 1 juli 2015

InfoMil, 1 juli 2015

Op 1 juli 2015 is het Besluit geluidhinder en het Activiteitenbesluit gewijzigd voor wat betreft de bescherming van ligplaatsen van woonschepen tegen geluidhinder. Voor ligplaatsen in de zone van gezoneerde industrieterreinen is het geldende overgangsrecht verlengd tot het inwerking treden van de Omgevingswet. In het Activiteitenbesluit is voor ligplaatsen van woonschepen de normering van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximaal toegestane geluidsniveau met 5 dB(A) verhoogd.

Achtergronden

Gelijktijdig met de invoering van geluidproductieplafonds in 2012, zijn in het bestemmingsplan aangewezen ligplaatsen voor woonschepen vanaf 1 juli 2012 aangewezen als geluidsgevoelige terreinen. Zowel voor bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen, als vergunningplichtige bedrijven op een gezoneerd industrieterrein zou dit tot knelpunten kunnen leiden.

Om die reden was er een overgangstermijn ingesteld tot 1 juli 2015 om bedrijven en overheden de mogelijkheid te bieden om de knelpunten die waren ontstaan op te lossen. Nu blijkt die termijn onvoldoende voor deze uitvoeringsproblemen en zijn enkele aanpassingen in de regelgeving nodig. Per 1 juli 2015 is er een wijzigingsbesluit van kracht dat én het Activiteitenbesluit én het Besluit geluidhinder wijzigt.

Bestaande gezoneerde industrieterreinen

De woonschepen bij gezoneerde industrieterreinen bevinden zich veelal in de directe nabijheid van geluid producerende bedrijven. Het treffen van passende maatregelen aan de bron of in de zone is gelet op de korte afstanden tussen woonschepen en industriéle bronnen vaak moeilijk uitvoerbaar of niet doelmatig.

Voor deze categorie van gevallen is gekozen voor een verlenging van de overgangstermijn van artikel 1.2, lid 7, Besluit geluidhinder tot het moment dat het wetsvoorstel van de Omgevingswet tot wet zal zijn verheven en in werking is getreden. Het is de bedoeling om de geluidsproblematiek rond woonschepen en gezoneerde industrieterreinen in het kader van de Omgevingswet definitief te regelen.

Inrichtingen

Ook bij inrichtingen was de verwachting dat de oorspronkelijke overgangstermijn voldoende tijd zou bieden om aan de bestaande geluidsnormen te voldoen. Omdat de woonschepen in het algemeen al langere tijd bestaan en deze woonsituaties doorgaans niet hebben geleid tot veel klachten of hinder gerelateerde knelpunten, is een hogere geluidsbelasting vanuit het oogpunt van milieubescherming verdedigbaar.

Voor bestaande woonschepen die voor 1 juli 2012 in het bestemmingsplan of gemeentelijke verordening waren opgenomen, geldt een 5 dB(A) hogere grenswaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximaal toegestane geluidsniveau. De overgangstermijn wordt dus, in tegenstelling tot die bij de gezoneerde industrieterreinen, niet verlengd.

Omgevingswet

Een structurele oplossing van de geluidsproblematiek van woonschepen nabij gezoneerde industrieterreinen vereist een herziening op wetsniveau. Dit zal worden bewerkstelligd via het project van de Omgevingswet. Het streven is om aansluiting te zoeken bij de geluidsnormering die nu geldt voor woonschepen in de nabijheid van rijkswegen.

Formele publicatie

Het besluit tot wijziging van het Besluit geluidhinder en het Activiteitenbesluit (geluidsgevoeligheid woonschepen) is op 2 juni 2015 in Staatsblad 2015, nr. 196 gepubliceerd.

 

Bron: InfoMil