Organisatie GTL verwacht levendige discussies

Organisatie congres GTL, september 2017

Op het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit zal Jan Hendrik Dronkers, oud directeur van Rijkswaterstaat, in een interview aangeven in hoeverre hij Swung-1 een succes vindt. Op het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit worden de plannen voor modernisering van milieuregelgeving met Omgevingswet van verschillende kanten belicht. De organisatie verwacht een kritische discussie. Robert Goevaers: "Vorig jaar was er ook al kritiek vanuit onder andere de GGD en de Nederlandse Stichting Geluidhinder op Swung-1 en de ideeën voor de Omgevingswet. Zij zullen ook nu weer op het podium staan." Ook Rijkswaterstaat en het Ministerie van IenM alsmede een vertegenwoordiger vanuit de gemeenten zullen participeren in een paneldiscussie.

Discussies en lezingen

Naast een plenaire discussie over de Omgevingswet, is er ook een discussiesessie over CNOSSOS. CNOSSOS wordt verplicht voor de geluidkartering, maar hoe kunnen we er het beste een Nederlandse draai aan geven, en kan CNOSSOS zelfs het de vertrouwde rekenregels uit SRM-2 vervangen? De derde discussiesessie gaat over woningbouw op geluidbelaste locaties. Nu er weer flink wat geld in kas zit, stapelen de bouwplannen zich op. Ook op locaties waar flink wat geluid is.
De plenaire discussie op de tweede dag gaat over duurzame mobiliteit. Albert Heijn en het ministerie komen langs hiervoor. De vraag is natuurlijk hoe we integraal winst kunnen halen uit maatregelen. Kan geluid meeliften met andere milieu-thema's, en andersom?

Ook dit jaar zullen er weer een groot aantal 'reguliere' lezingen zijn. Goevaers: "Evenementen, gevelisolatie, industrielawaai, brommers, akoestisch slijpen en nog veel meer: het komt allemaal langs. De mix aan onderwerpen is groot dit jaar. We zien ook dat het aantal aanmeldingen een stuk hoger ligt dan de vorige jaren rond dit tijdstip."

Leefklimaat

Gemeenten streven naar verbetering van het lokale leefklimaat voor de bewoners van de stad. Tegenwoordig gaat er veel aandacht naar CO2-reductie. Maar vraag een bewoner naar zijn ‘ergernissen’ dan staat geluid nog steeds op de eerste plaats.

Juist geluidsbeleid staat de komende decennia voor een grote uitdaging. De verstedelijking neemt steeds verder toe. Maar ook de vergrijzing zal zijn invloed hebben op het functioneren van de stad?

Duurzame mobiliteit

De eerder genoemde duurzame mobiliteit komt op verschillende wijzen tot uiting. Wonen werken en recreëren in de stad is de opgave voor het stadsbestuur. Juist deze combinatie van functies kan resulteren in overlast. Daarom is het van belang om voor het geluidsbeleid goed na te denken over deze combinaties. Meer mensen in de stad betekent simpelweg dat er meer monden te voeden zijn. De trend van lokale kleine supermarkten wordt steeds meer zichtbaar. Maar hoe organiseer je de bevoorrading van deze winkels? Het begrip ‘dagranddistributie’ met geluidarme vrachtwagens werd in 2004 gestart olv het toenmalige ministerie van VROM. Deze ontwikkeling heeft geresulteerd in een 100-tal innovaties. De laatste ontwikkeling is de geluidsarme band.

Internet aankopen

Een andere ontwikkeling is dat we met z’n allen steeds meer bestellen via internet. Dit heeft tot gevolg dat het een komen en gaan is van bestelbusjes. Deze bestelbusjes zijn het gevolg van ‘ons eigen gedrag’. Ze zijn tevens een bron van overlast. Ook deze ontwikkeling heeft direct zijn effect op het leefklimaat in de stad. Hoe kan deze overlast worden beperkt? Wat kunnen we verwachten van de elektrificatie van deze busjes?

Elektrificatie

Met de komst van elektrische voertuigen zal de geluidsoverlast van mobiliteit gaan afnemen. Maar hoe staat het met veiligheid? "Elektrische auto’s zijn bij lage snelheden zo stil dat je ze niet meer goed hoort", is een gehoorde klacht. Moeten we deze auto’s dan gaan voorzien van geluidssystemen zoals nu bijvoorbeeld bij achteruitrijdende vrachtwagens? Binnen ISO wordt over een standaard nagedacht, maar het kan nu al veel simpeler met bijvoorbeeld ‘breedband geluid’ Elektrische vrachtwagens komen eraan maar een grote uitdaging is de bijbehorende laadinfra-structuur voor zwaardere vermogens. Ook dit vraagt om een actieve visie van de gemeenten.