Minister wil regels voor Warmtepompen

redactie, juli 2018

Na kamervragen naar aanleiding van het televisieprogramma kassa gaat de minister de geluidseisen van de buitenunits van warmtepompen en airco’s dit najaar vastgelegen in het Bouwbesluit. Minister Ollongren van Wonen wil met de maatregel mogelijke geluidsoverlast van de buitendelen beperken.

Kamervragen

In hoeverre worden er nationale regels gesteld aan het geluid van warmtepompen en airco’s buiten woningen, voor omwonenden?

Antwoord minister

Aan het geluid van warmtepompen en airco’s worden in het Bouwbesluit 2012 geen regels gesteld ter bescherming van omwonenden. Ik ben voornemens om hiervoor wel eisen op te nemen in het Bouwbesluit 2012 tegelijkertijd met de eisen in het Bouwbesluit 2012 voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Deze geluidseisen gelden voor nieuw te plaatsen installaties en zullen ook betrekking hebben op bestaande gebouwen die worden verduurzaamd. Uw Kamer wordt hierover in het najaar van 2018 nader geïnformeerd.

Tot deze aanpassing van het Bouwbesluit 2012 kunnen afzonderlijke gemeenten in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) regels hiervoor opnemen. In de model-APV is een vangnetartikel 4:6 opgenomen waarin staat dat het verboden is toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt. Een gemeente kan beleidsregels opstellen die een verdere invulling geven aan dit vangnetartikel. Geluidshinder kan bijvoorbeeld worden vertaald naar maximale geluidniveaus op de erfgrens of minimale afstanden van de bron tot de erfgrens.

Daarnaast is er Europese productregelgeving voor warmtepompen en airco’s. Dit betreft de Europese richtlijn Ecodesign (2009/125/EG) en de hierop gebaseerde rechtstreeks geldende verordeningen, waarin eisen zijn gesteld aan het maximale geluidsvermogensniveau van warmtepompen en airco’s die op de markt worden gebracht. Voor warmtepompen zijn dit de verordeningen 813/2013 (ruimteverwarmingstoestellen en combinatieverwarmingstoestellen) en 814/2013 (waterverwarmingstoestellen en warmwatertanks). Voor airco’s is dit verordening 206/2012 (airconditioners en ventilatoren). In de praktijk blijkt overigens dat warmtepompen voor geluid veel beter kunnen presteren dan deze maximale niveaus.

Oplossingen vanuit de markt

In nieuwbouw worden buitenunits al vaker op de plek van de schoorsteen geplaatst, zodat de overlast minimaal is. Branchevereniging Uneto-VNI denkt dat regelgeving niet per definitie nodig is. “Het geluid van warmtepompen hóeft geen probleem te zijn.” De installateurskoepel adviseert consumenten om te kiezen voor een installateur die de warmtepomp vakkundig en volgens fabrikantinstructies monteert.

De testresultaten en de opgedane ervaringen van de testdag zullen openbaar zijn. Dat betekent dat ook andere gemeenten de resultaten kunnen gebruiken voor hun evenementenbeleid.

Bronnen:

Rijksoverheid kamerstukken, Bouwwereld.nl