Naleving gpp rijkswegen 2016: 12% (dreigende) overschrijding

Redactie, januari 2018

Voor de vierde keer heeft Rijkswaterstaat als wegbeheerder het Nalevingsverslag geluidproductieplafonds rijkswegen gepubliceerd, dit keer over het jaar 2016. Op 2,6% van de locaties is een overschrijding van het plafond. Op 9,3% is er sprake van een dreigende overschrijding, waarbij er minder dan 0,5 dB geluidruimte is.

Het verslag volgt uit hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer (Wm). Dit hoofdstuk van de wet beschrijft de werking van de geluidproductieplafonds (GPP’s) op referentiepunten langs rijkswegen. Het nalevingsverslag is het voornaamste instrument van Rijkswaterstaat (en Prorail voor het spoor) om (1) te monitoren of de GPP’s niet worden overschreden en (2) de minister en het publiek te informeren over de wijze waarop Rijkswaterstaat zorgdraagt voor de naleving van de GPP’s.

Acties tegen plafondoverschrijdingen

Op 2,6% van de referentiepunten (1.571) is sprake van een plafondoverschrijding. Deze overschrijdingen over 2016 betreft 47 locaties bestaande uit verschillende referentiepunten. In de kaart onderaan dit artikel staan de locaties weergegeven. Op de locaties met een overschrijding neemt Rijkswaterstaat de volgende acties om de overschrijding op te lossen:

  • op 5 locaties zijn de GPP’s inmiddels aangepast, door opname van een besluit in het geluidregister, waardoor er met de huidige GPP’s geen overschrijding meer plaatsvindt;
  • aanleg van een stiller wegdek op de gehele knelpuntlocatie, of op een gedeelte van de knelpuntlocatie in combinatie met een procedure om de GPP’s te wijzigen, op 24 locaties;
  • het doorlopen van een GPP wijzigingsprocedure, zonder aanvullende maatregelen, op 16 locaties;
  • het uitvoeren van een project (1 locatie);
  • het herstellen van een onjuist geplaatst snelheidsbord (1 locatie).

Deze oplossingen vergen voorbereidingstijd en proceduretijd. Bovendien zal Rijkswaterstaat vanuit de doelmatige inzet van middelen en het voorkomen van verkeershinder, het realiseren van oplossingen zoveel mogelijk combineren met groot onderhoud en infrastructuurprojecten. Daardoor kunnen overschrijdingen enige tijd voortduren voordat de oplossing is gerealiseerd. Indien nodig zal Rijkswaterstaat voor deze periode een ontheffing van de nalevingsplicht aanvragen.

Bronnen: Rijksoverheid