Diverse wijzigingen geluidregels moeten uitvoering onderzoek verbeteren

Rijksoverheid, januari 2018

In december 2017 zijn er wijzigingen opgenomen in de Regeling geluid milieubeheer, de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder, het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en de Regeling geluidplafondkaart milieubeheer.

De wijziging van de Regeling geluid milieubeheer (Rgm) betreft een invulling van de mogelijkheid tot vrijstelling van de verplichting tot naleving van de geluidproductieplafonds. Het gaat onder meer om steeds veranderende situaties met bijvoorbeeld ook aangepaste snelheden en omleidingen, waardoor het berekenen van de geluidproductie niet of nauwelijks uitvoerbaar is. Tevens is er een correctie van de bepaling opgenomen wanneer een onderzoek naar cumulatie achterwege kan blijven.

De wijziging van de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder (Rdg), met een aanpassing van bijlage 1, betreft dezelfde verduidelijkingen die ook worden aangebracht in de hierboven genoemde bijlage 3 van de Regeling geluid milieubeheer.

De wijziging van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (Rmg2012) betreft de berekening van de geluidproductie en de afbakening van de referentiepunten voor het akoestisch onderzoek. Het betreft twee wijzigingen.

De eerste wijziging houdt in dat de geluidproductie op een netwerk (van wegen of spoorwegen) moet worden berekend met alle bijdragen van het hele netwerk, ongeacht de beheerder, waar deze voorheen moest worden berekend met alleen de bijdrage van het netwerk voor zover in beheer bij dezelfde beheerder. Tot voor kort was er voor de wegen op de geluidplafondkaart maar één beheerder, namelijk Rijkswaterstaat, en voor de spoorwegen op de geluidplafondkaart was ProRail de enige beheerder. Inmiddels is er op het spoor een andere beheerder bij gekomen: de beheerder van de Hoekse Lijn, van Schiedam naar Hoek van Holland, is de Metropoolregio Den Haag Rotterdam. Ook voor wegen staan er enkele delen op de planning om overgedragen te worden aan een andere beheerder. De Wet milieubeheer voorziet erin dat deze delen van (spoor)wegen onder de geluidproductieplafond-systematiek kunnen blijven vallen.

De tweede wijziging houdt in dat de referentiepunten waarvoor akoestisch onderzoek moet plaatsvinden, maximaal 1,0 km liggen vanaf het gedeelte waar in het akoestisch onderzoek gewijzigde brongegevens worden gehanteerd vergeleken met het geldende geluidregister. Dit is een inperking ten opzichte van de bestaande regels.

De wijziging van de Regeling geluidplafondkaart milieubeheer betreft een scherpere begrenzing van wegtrajecten daar waar onduidelijkheid kan bestaan over de grens tussen twee beheerders, en het aanbrengen van uniformiteit in de aanduiding van trajecten.

De onderhavige regeling is gericht op verbetering van de effectiviteit en uitvoerbaarheid van de Rgm en het Rmg2012. De bescherming van omwonenden tegen een te hoge geluidsbelasting blijft op het in de Wet milieubeheer beoogde niveau. Daarnaast brengt de onderhavige regeling de Rdg in overeenstemming met de wijzigingen die in de Rgm worden aangebracht.

Bron (met de hele regeling en toelichting): Staatscourant