Commissie m.e.r. vindt wettelijk noodzakelijke maatregelen niet voldoende

Redactie, mei 2018

Op 15 mei heeft de comissie m.e.r. advies uitgebracht over de milieueffectrapportage welke is geschreven voor uitvoering van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Onderdeel van dit programma is intensiever gebruik van de Brabantroute (spoor Dordrecht – Breda – Tilburg) door meer personentreinen te laten rijden. Daardoor zullen goederentreinen gaan rijden via de Betuweroute en het traject Meteren - Boxtel. Op dit traject zullen aanpassingen aan het spoor moeten worden uitgevoerd. Om deze aanpassingen mogelijk te maken bereidt ProRail namens de staatsecretaris een Tracébesluit voor. Voordat de staatssecretaris hierover besluit zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De staatssecretaris heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen. In het advies staat onder meer, dat ondanks dat de wettelijk noodzakelijke maatregelen worden getroffen, er gekeken moet worden naar aanvullende maatregelen om de hinder verder te beperken. Een samenvatting van het advies staat hieronder beschreven.

Niet goed onderbouwd

Het rapport stelt dat op de Brabantroute hinder zal afnemen. De geluidhinder langs het spoor Meteren - Boxtel zal toenemen. Doel van het project is onder andere om de hinder langs het spoor te spreiden en te laten afnemen. Het rapport geeft aan dat het hier goed in slaagt (‘score +++’). De Commissie vindt deze positieve score echter niet goed onderbouwd. Bij Den Bosch en Vught zal de geluid- en trillinghinder toenemen. Hier worden weliswaar wettelijk noodzakelijke maatregelen getroffen, maar de hinder blijft aanzienlijk. Gezien het grote aantal gehinderden acht de Commissie het van belang maatregelen te onderzoeken waarmee de geluid- en trillinghinder verder kan worden teruggebracht. Deze informatie kan de staatssecretaris gebruiken bij de door haar te maken keuzes. De Commissie adviseert daarom het rapport aan te laten passen en pas daarna een besluit te nemen.

Advies reikwijdte en detailniveau

De Commissie adviseert in het MER een onderbouwing van nut en noodzaak om het goederenvervoer per spoor via de Betuweroute – route Meteren/Boxtel/Eindhoven te intensiveren in plaats van via binnenvaart en weg of andere routes (Brabantroute, Maaslijn), uitgaande van de meest recente prognoses, op te nemen. Ook adviseert zij inzicht in de aantasting van de leefomgeving, niet alleen sectoraal, maar integraal en in cumulatie, te geven. De effecten op de leefomgeving zullen een ‘optelsom’ van verschillende effecten zijn, zoals geluid, trillingen, luchtkwaliteit, externe veiligheid, gezondheid, oversteekbaarheid en barrièrewerking. Ook inzicht in overige milieugevolgen (natuur, landschap e.d.) en de wijze waarop die samen met de informatie over leefklimaat bij de keuze tussen de varianten is meegewogen is relevant.

Bron: Commissie m.e.r.