Gemeenteraadsverkiezingen

Redactie, februari 2018

Over enkele weken kunnen we weer stemmen voor een nieuwe gemeenteraad, en daarmee indirect voor een college van B&W. De lokale problemen verschillen nogal eens van de landelijke insteek die politieke partijen hebben. Omdat er in elke gemeente andere zaken actueel zijn, zullen zelfs per partij de onderwerpen verschillen. Om toch een idee te krijgen hoe de lokale politiek kijkt naar geluidzaken, is de redactie gedoken in de verkiezingsprogramma’s van Rotterdam.

Hiermee wordt een beeld geschetst, waardoor de lezer eens kan kijken wat de partijen in de eigen gemeente ervan vinden. En voor de geluidprofessionals geven de ideeën van de partijen natuurlijk inspiratie om tijdens het werk bij geluidszaken verder te kijken dan de strikte wetgeving.

Algemene opmerkingen

Het thema geluid komt soms direct terug, en bij meerdere onderwerpen indirect. Geluid komt expliciet vaak aan de orde bij de luchthaven Rotterdam The Hague Airport, festivals en sluitingstijden van de horeca. Indirect zien we bij het thema vervoer veel zaken die aan geluid raken en doorgaans door de partijen onder luchtkwaliteit gestoken worden.

Meeste aandacht bij CU en PvdD

De partijen met de meeste aandacht voor geluid zijn de ChristenUnie (“We zien het als belangrijke taak om goed voor de aarde te zorgen. Daarom willen we groene en schone straten … en aanpak van geluidsoverlast”). en de Partij voor de Dieren (“Schone lucht en een leefbare openbare ruimte staan voorop. Vervuilend en lawaaiig verkeer ontmoedigen we, vormen van schoon verkeer worden gestimuleerd.”) zijn het meest uitgesproken over geluid.

Ook GroenLinks laat zich niet onbetuigd: “De normen, voor luchtkwaliteit, geluid, waterkwaliteit of veiligheid, zijn niet het eind van de discussie, maar het begin.”

Hieronder een samenvatting van de geluidszaken van de partijen, op volgorde van de huidige grootte in de raad. Door op de mini-posters te klikken komt u bij het verkiezingsprogramma.

Leefbaar Rotterdam

Een openbare ruimte die uitnodigt om naar buiten te gaan, anderen te ontmoeten, te winkelen, sporten en tot rust te komen. … Zaken die afbreuk doen hieraan pakken we aan, zoals windmolens.

Pas op de plaats voor de uitbreiding Rotterdam-The Hague Airport.

We willen een fietsvriendelijker Rotterdam, zonder auto’s dwars te zitten.

We steunen flexibele sluitingstijden van de horeca en bestrijden betuttelende regeltjes. We gaan voor een soepele omgang met festivals, zonder omwonenden uit het oog te verliezen.

PvdA

Meer oplaadpunten voor elektrische auto’s.
De fiets krijgt prioriteit boven de auto: meer voorrang voor fietsers op fietspaden en meer autoluwe zones.
We gaan het festivalklimaat versterken en meer uitstraling geven.
 
 

D66

We stellen naar voorbeeld van het luchthavenbesluit een geluidsplafond in, waarmee de totale geluidsoverlast in een bepaald gebied wordt gemaximaliseerd. Mede op basis hiervan wordt de evenementenkalender voor het komende jaar vastgesteld. De DCMR publiceert live de geluidsmetingen zodat alle bewoners ze kunnen bekijken. Tevens doen we onderzoek naar de geluidsbeleving, zodat organisatoren gericht kunnen adviseren rond overlastbeperking.

De vervoersbewegingen in, om en naar de stad nemen de komende decennia toe. Vervuiling, opstopping, gevaar en lawaai dreigen daardoor ook toe te nemen. Openbaar vervoer is wat ruimtegebruik, veiligheid en milieu betreft veruit het meest efficiënt.

D66 breidt de milieuzone uit tot aan Zuidplein en laat deze ook voor brommers en scooters gelden.

Het groeiend aantal pakketbezorgers in de stad zorgt naast gemak ook voor toenemende vervuiling. Om die reden wordt elektrische pakketdistributie gestimuleerd.

Samen met omwonenden worden afspraken gemaakt over verdere ontwikkeling binnen de huidige geluidsruimte van Rotterdam The Hague Airport.

Om de stad bereikbaar te houden, onze lucht te verfrissen en onze straten te verlevendigen kiezen we in de eerste plaats voor het efficiëntste en schoonste vervoermiddel: de fiets. Het autoverkeer in de stad moet verminderd én helemaal elektrisch worden.

SP

De gemeente zorgt ervoor dat het windenergie-potentieel in de haven volledig wordt benut. Bij de onlangs nieuw aangewezen windlocaties worden omwonenden gecompenseerd voor de geluidsoverlast.

Plekken waar wegen voor overmatige luchtvervuiling en geluidsoverlast zorgen pakken we aan, bijvoorbeeld door extra geluidsschermen te plaatsen en te blijven pleiten voor het herstellen van de 80-kilometerzones. Overschrijding van Europese uitstootnormen wordt niet geaccepteerd. Verkeer dat niet de stad als bestemming heeft, dient zoveel mogelijk op de ring te blijven.

Alle Rotterdam huishoudens hebben recht op één betaalbare parkeerplaats. Voor delen van de stad moet verder bekeken worden – in overleg met bewoners en ondernemers – of deze autovrij of autoluw gemaakt kunnen worden.

Stoplichten op drukke kruispunten stellen we zo in dat fietsers en voetgangers voorrang krijgen op het autoverkeer.

De SP wil veel meer sturing van de gemeente op locaties van festivals en grote culturele evenementen, om zo veel mogelijk de spreiding van de lusten en lasten van deze voor Rotterdam zo belangrijke evenementen te bevorderen.

Stop de vertrutting! De SP blijft zich hard maken voor vrije sluitingstijden in de horeca waar dat kan (niet in woonwijken).

VVD

Men moet zelf de keuze mogen maken met werk vervoersmiddel zij de binnenstad binnen komen. Daarom pleit de VVD voor goede bereikbaarheid met zowel de auto, het openbaar vervoer als met de fiets. Door het onderhouden van fietspaden en het plaatsen van voldoende fietsenstallingen in het centrum zal de fiets een aantrekkelijk vervoersmiddel blijven. Ook moet er voldoende parkeergelegenheid zijn en de parkeertarieven moeten betaalbaar zijn. Oplossen parkeerprobleem is een topprioriteit.

CDA

Om het draagvlak voor de groei van evenementen overeind te houden moet de groei in goede banen geleid worden. Het CDA wil geen ongelimiteerde groei van evenementen, maar wil dat er nadrukkelijk aandacht komt voor omwonenden.

Van horecaondernemers en organisatoren van evenementen wordt verwacht dat ze proactief regelmatig contact houden met omwonenden en met hen samenwerken om overlast te voorkomen en te bestrijden. In gebieden waar uitgaanspubliek veel overlast veroorzaakt moeten de openingstijden van terrassen kunnen worden beperkt.

De auto is nog steeds van cruciaal belang voor de mobiliteit. Goede parkeergelegenheid is een voorwaarde. Ook doorstroming van het verkeer blijft een aandachtspunt. Er moet geïnvesteerd worden in vervoersmogelijkheden die tussen metro en trein vallen, zoals lightrail. De milieuzones zijn als instrument niet zaligmakend, maar het doel (schonere lucht) blijft wel overeind en elektrisch vervoer wordt gestimuleerd. Daarvoor wordt een visie ontwikkeld.

Er komen betere en bredere fietsstallingen, o.a. voor mensen die hun kinderen met de fiets naar school brengen.

Er komt geen uitbreiding van de huidige geluidsnormen van Rotterdam-The Hague Airport.

GroenLinks

GroenLinks vindt dat de gezondheid van de Rotterdammers voorop moet staan. Dit betekent dat de normen, voor luchtkwaliteit, geluid, waterkwaliteit of veiligheid, niet het eind van de discussie zijn, maar het begin.

We stimuleren het gebruik van elektrische auto’s en het gebruik van (elektrische) autodeelinitiatieven. Rotterdam maakt de transitie naar een stad die gebouwd is voor zijn inwoners, waar in het verkeer de fiets en voetganger de norm zijn. Het fietsklimaat van Rotterdam wordt fors verbeterd. De auto is te gast. In heel Rotterdam wordt betaald parkeren ingevoerd.

De milieuzone wordt verder uitgebreid naar Zuid en buiten de ring. We weren alle dieselauto’s en niet elektrische brommers en scooters.

Rotterdam versnelt de groei van windenergie door ruimte te maken voor windturbines, in het havengebied en voor de Rotterdamse kust.

In het centrum komen vrije openingstijden voor de horeca. De gemeente blijft grootschalige festivals en evenementen met kleinschalige wijkinitiatieven verbinden.

Voor uitbreiding van RTHA is geen plaats. De geluidsoverlast en het aantal nachtvluchten wordt teruggedrongen.

ChristenUnie/SGP

Werken aan een schone toekomst begint nu! We zien het als belangrijke taak om goed voor de aarde te zorgen. Daarom willen we groene en schone straten, gezonde lucht, schoon vervoer, schone energie, een circulaire economie, duurzame (lucht)haven en aanpak van geluidsoverlast. En dat kost echt niet alleen maar meer geld: de overgang naar een circulaire samenleving biedt juist veel economische kansen!

De A13 bij Overschie wordt een groene stadsweg wanneer de nieuwe verbinding A13-A16 is gerealiseerd. Daarvan knapt de luchtkwaliteit op; bovendien scheelt het decibellen geluidsoverlast.

De ChristenUnie-SGP wil groene en schone straten, gezonde lucht, droge voeten, schoon vervoer, schone energie, een circulaire stadseconomie, een duurzame haven en luchthaven en zo min mogelijk geluidsoverlast.

Het is belangrijk dat er voldoende plekken en momenten zijn om rust te vinden. De rustige plekken, zoals parken en binnentuinen, dienen we te beschermen. Concreet betekent dat, dat we eerder bebouwing uit parken halen in plaats van dat we bebouwing aan parken zullen toevoegen. Rustige momenten zijn in ieder geval de nachten. Verstoorde nachtrust, met vaak negatieve psychologische effecten, is een onderschat gezondheidsprobleem. ’s Nachts horen er geen vliegtuigen over Rotterdamse wijken te vliegen, en de (nacht)horeca mag er niet toe leiden dat sommige van onze stadsgenoten niet (goed) kunnen slapen.

In Rotterdam kan prettiger gewoond en geleefd worden als de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de stad omhoog gaat. Dit geldt met name voor het centrum van de stad. Geluidsoverlast en milieuvervuiling van auto’s en vrachtwagens helpen daar niet bij.

De binnenstad gedurende winkeluren willen we autoluw maken. Bevoorrading van winkels voor openingstijd, zodat winkelend publiek optimaal kan genieten van het centrum. De wachttijden voor fietsers moeten zoveel mogelijk worden gereduceerd. Mensen meer stimuleren om de fiets te pakken in plaats van de auto.

De CU wil dat evenementen in Rotterdam veilig en gezond zijn. Niet alleen zijn ze goed toegankelijk maar ook komen er heldere (subsidie-)afspraken over afval/duurzaamheid (geen vernietiging van de natuur), geluid en volksgezondheid.

De ChristenUnie-SGP heeft ambitieuze plannen voor de luchthaven: “Rotterdam The Hague Airport (RTHA) wordt de luchthaven waar het allereerste emissievrije passagiersvliegtuig vertrekt en waar door overheden, bedrijven en kennisinstellingen wordt gewerkt aan duurzame innovaties in de luchtvaartsector.”

PvdD

Schone lucht en een leefbare openbare ruimte staan voor de Partij voor de Dieren voorop. Vervuilend en lawaaiig verkeer ontmoedigen we, vormen van schoon verkeer worden gestimuleerd.

De gemeente breidt de bestaande milieuzone uit tot heel Rotterdam om vervuilende voertuigen te kunnen weren. De milieuzone gaat ook gelden voor vervuilende scooters/brommers. Sommige straten worden autovrij of luw. Vrachtverkeer wordt waar mogelijk geweerd uit het centrum en de woonkernen. Aan de rand van de gemeente komen overslagpunten, waarna verder vervoer minder vervuilend plaatsvindt. De gemeente moedigt bedrijven en organisaties aan om gebruik te maken van fietskoeriers en doet dat zelf ook.

Fietsers en voetgangers krijgen ruim baan. Scooters, brom- en snorfietsen zijn niet langer welkom op fietspaden. Met een fijnmazig en toegankelijk openbaarvervoersnet, veilige fietspaden en voorrang voor voetgangers wordt het makkelijker om de auto te laten staan. Overal waar auto’s staan, kunnen geen kinderen spelen. Onnodige parkeerplaatsen worden omgevormd tot bredere voetpaden, kinderspeelplekken, bloemrijke bermen of kleine parken.

De gemeente zorgt voor voldoende oplaadpunten met groene stroom voor elektrische voer- en vaartuigen. Ook initiatieven voor elektrische deelauto’s en deelfietsen worden actief ondersteund. De gemeente voert gedifferentieerde parkeertarieven in op basis van de uitstoot van het voertuig, waarbij een hoger tarief wordt gehanteerd voor vervuilende auto’s dan voor schonere auto’s.

De gemeente stelt een evenementenplan op in samenwerking met een stadsecoloog. Daarin wordt aangegeven hoe de natuur beschermd wordt, hoe omwonenden betrokken worden en wat de maximale geluidsnormen zijn.

De gemeente stelt voor veehouders veel strengere geur- en geluidsnormen op dan de huidige en handhaaft deze.

De gemeente staat voor een leefbare woonomgeving. Melden van overlast wordt eenvoudig en transparant en er wordt hard opgetreden tegen hinder en geluidsoverlast door buren.

Luchthaven Rotterdam The Hague Airport wordt niet uitgebreid. De gemeente spant zich in nachtvluchten van en naar Rotterdam The Hague Airport aanzienlijk te beperken.