Advertentie

Handboek Spoorweggeluid

mw. I. Hoogendijk, september 2000

Dit handboek - een uitgave van AEA Technology Rail B.V. - omvat alle aspecten die te maken hebben met geluid en de omgeving van het spoor op zowel juridisch en procedureel als technisch gebied. Aan de orde komen onder andere bouwplannen, saneringen, akoestische onderzoeken, MIG-ontwikkelingen, cumulatie met andere bronnen en wettelijke procedures (RO, Bgs, etc.).

Deskundigen van het ministerie van VROM, de provincie, een grote gemeente en NS Railinfrabeheer maken deel uit van de redactiecommissie van het Handboek Spoorweggeluid; de inhoud van het Handboek is tot stand gekomen met medewerking van de meest relevante instanties, waardoor het zeer volledig en up-to-date is.

Het handboek is een ruim 275 pagina's tellende losbladige uitgave in een stevige verzamelband. Door deze vorm kunnen wij inspelen op de ontwikkelingen en eventueel op een nader te bepalen moment updates en aanvullingen verzorgen.

Voor wie bestemd?

Voor diegenen die zich bezig houden met de ontwikkeling van (bouw)plannen in de omgeving van het spoor zoals bijvoorbeeld provincies, gemeenten en adviesbureaus bevat het Handboek een schat aan informatie.

In het handboek worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

  1. Wet en regelgeving (Wet geluidhinder, Besluit geluidhinder spoorwegen)
  2. Procedures (over o.a. hogere waarden, beroep en bezwaar)
  3. Technische middelen, o.a. reken- en meetvoorschriften, akoestisch spoorboekje
  4. Prognoses
  5. Reductie maatregelen (schermen, bruggen, effecten)
  6. Onderzoek en innovatie (lopend en recent onderzoek)
  7. Communicatie (welke informatie op welk tijdstip, veelgehoorde vragen)
  8. Financiële regelingen (SOLM, Budgetregeling, ISV)
  9. Akoestisch onderzoek
  10. Gevelisolatie.

Hoe te bestellen?

De kosten voor aanschaf van het Handboek zijn ƒ 350,-. Dit is exclusief ƒ 18,85 verzend- en administratiekosten en exclusief 6% BTW. De prijs is inclusief ƒ 391,-.

U kunt het Handboek rechtstreeks bij AEA Technology Rail B.V. bestellen door middel van overmaking van bovenstaand bedrag à ƒ 391,- op onze RABO-bankrekening te Utrecht nummer 10.09.16.872, onder vermelding van "Handboek" en het verzendadres.

Na ontvangst sturen wij u het Handboek zo spoedig mogelijk toe. Voor nadere informatie kunt u ook contact opnemen met:
    Ina Hoogendijk
    tel. 030-235 9097
    fax 030-2359150
    email G.G.Hoogendijk@geluid.nsto.ns.nl.
Ook kunt u het faxformulier (word document) downloaden en ingevuld aan ons toesturen.

Inhoudsopgave Handboek Spoorweggeluid

Hieronder vindt u een globale inhoudsopgave van het Handboek Geluid. Deze geeft een goede indruk van hetgeen u allemaal in het Handboek kunt vinden:

1 Wet- en regelgeving
   
1.1 De Wet geluidhinder en het Besluit geluidshinder spoorwegen
    1.2 Het begrip wijziging en reconstructie van het spoor
    1.3 Woningbouw voorafgaand aan of in combinatie met een spoorproject
    1.4 Jurisprudentie
    1.5 De Tracéwet: Startnotities, Ontwerp-Tracébesluit en Milieu-Effectrapportages
    1.6 Toekomstige ontwikkelingen
    1.7 Niet wettelijk geregelde hinderaspecten
    1.8 Bouwlawaai bij de aanleg, wijziging of onderhoud van sporen

2 Procedures
   
2.1 De relatie tussen de WRO en het Bgs
    2.2 Artikel 19 BGS-procedure bij spooruitbreiding / wijziging
    2.3 De hogere waarde procedure
    2.4 Aanvraag wijziging hogere waarde
    2.5 Sanering 
    2.6 Gekoppelde sanering
    2.7 Autonome sanering

3 Technische hulpmiddelen
   
3.1 Maten en definities voor geluid(hinder)
    3.2 Rekenmodellen
    3.3 Meten of rekenen?
    3.4 Schermcriteria
    3.5 Het akoestisch spoorboekje en ASWIN
    3.6 GERANO

4 Prognoses
   
4.1 De prognose 2005 / 2010
    4. 2 Light Rail

5 Reductiemaatregelen
   
5.1 Beleid Railinfrabeheer
    5.2 Overdrachtsmaatregelen: geluidschermen
    5.3 Gevelmaatregelen
    5.4 Onttrekking aan de woonbestemming / Amovatie
    5.5 Maatregelen voor bruggen

6 Onderzoek en innovatie
   
6.1 Overzicht onderzoeken
    6.2 Onderzoeksprojecten
    6.3 Bereikte / te verwachten onderzoeksresultaten

7 Communicatie
   
7.1 Inleiding
    7.2 Doel van de communicatie
    7.3 De boodschap
    7.4 Communicatie tussen NS Railinfrabeheer en gemeenten
    7.5 Communicatie met burgers

8 Financiële regelingen
   
8.1 Algemeen
    8.2 SOLM, Budgetregeling en ISV
    8.3 Sanering gekoppeld aan Rail-21 projecten
    8.4 Kostenverdeling schermen voor projecten RIB en gemeente
    8.5 Kosten geluidschermen gemeente
    8.6 Kostenverdeling gevelisolatie weg- en spoorweglawaai
    8.7 Infrastructuurfonds

9 Akoestisch onderzoek
   
9.1 Inleiding
    9.2 Bestemmingsplan
    9.3 Onderzoek in het kader van een spoorwijziging / sanering
    9.4 Eisen aan het akoestisch onderzoek
    9.5 Voor het onderzoek benodigde gegevens
    9.6 Onderzoek in het kader van milieu-effect rapportages

10 Gevelisolatieprojecten
   
10.1 Inleiding
    10.2 Binnennormen nieuwbouw
    10.3 Binnennormen bestaande geluidgevoelige bestemmingen
    10.4 Rekenmethode geluidwering
    10.5 De uitvoering van een isolatieproject
    10.6 Geluidgevoelige ruimten
    10.7 Akoestische voorzieningen

Bijlage A    Aanvraagformulier hogere grenswaarden
Bijlage B    Nadere afspraken geluidsanering bij spoorwerkzaamheden
Bijlage C    Begrippenlijst / afkortingen
Bijlage D    Adressenlijst relevante instanties

 

home...