Kamervragen over Nota "Natuur voor mensen, mensen voor natuur"

Den Haag, 26 september 2000 - door onze redactie

Op 13 juli verscheen de Nota "Natuur voor mensen, mensen voor natuur". Het is kabinet is van plan het huidige natuurbeleid te verbreden, om beter recht te doen aan de betekenis van natuur voor de samenleving. Deze nota wordt hierbij de leidraad. In de nota wordt onder andere aandacht besteed aan de aspecten geluid en verstoring. Een paar citaten:

Rust, stilte en duisternis: de thema’s voor de toekomst.

De natuur is voor veel mensen dé plaats bij uitstek om tot rust te komen. Dit blijkt uit het onderzoek dat Bureau Intomart in 1999 voor het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft uitgevoerd. Het biedt de broodnodige ruimte om in alle stilte tot jezelf te komen. Niet alleen overdag, maar zeker ook ‘s avonds als de flonkering van sterren aan een heldere nachtelijke hemel een extra dimensie toevoegt aan de rust en stilte om je heen. Ook voor de natuur zelf zijn rust, stilte en duisternis van belang: planten en vooral ook dieren gedijen het beste in een rustige, stille en ‘s nachts donkere omgeving.

Rust, stilte en duisternis zijn echter geen gegevenheden, maar staan onder druk. Er van uitgaande dat natuurgebieden stille gebieden moeten zijn waar een maximale geluidsbelasting van 40 dB(A) bij past, constateert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu dat momenteel ruim 30% van de EHS niet stil is. Bij ongewijzigd beleid zal dit toenemen tot meer dan 40% in 2030. (.....)

Het is frappant dat datgene wat mensen het meest naar de natuur trekt beleidsmatig het minst ontgonnen is. Vanuit het milieubeleid wordt natuurlijk de hinder door geluidsoverlast bestreden, maar dit richt zich vooral op overlast in de woon- en werkomgeving. Geluidhinder in natuurterreinen is tot nu toe geen echt item, terwijl het voor de rust van mensen en dieren ook daar zou moeten worden aangepakt. Het geluidhinderbeleid behoeft op dit punt aanvulling.

De EHS levert een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijk leefklimaat en economisch vestigingsklimaat door de instandhouding van kwaliteiten die maatschappelijk gewenst zijn (zoals groene ruimte, duisternis en stilte, biodiversiteit).

Duidelijk blijkt uit de nota dat geluidbeleid op het gebied van natuur momenteel ontbreekt. Volgens de nota zal het kabinet in het NMP4 aangeven met welke maatregelen verstoring van natuur kan worden verminderd. Niettemin stelt de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van de Tweede Kamer al een aantal vragen over deze nota aan de regering.

De commissie vraagt zich af waarom de nota alleen is ondertekend door de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en niet door de minister van Verkeer en Waterstaat? Zal het ministerie van Verkeer en Waterstaat wel een hoge prioriteit geven aan de natuur? Verder vraagt de commissie of de regering geld wil vrijmaken voor het nemen van geluidwerende maatregelen bij natuurgebieden, en of al bij de planfase rekening gehouden zal worden met aanwezigheid van natuurgebieden bij de aanleg van infrastructuur.

Kanttekeningen

Bij aanleg van infrastructuur wordt momenteel inderdaad weinig rekening gehouden met het geluid in natuurgebieden. In milieu effect rapportages wordt in beeld gebracht hoeveel hectare natuur- of stiltegebied worden aangetast, maar bij de nadere uitwerking worden meestal geen daadwerkelijke maatregelen genomen voor deze gebieden. Bij het nemen van maatregelen baseren plannenmakers zich namelijk op de Wet Geluidhinder, die exact aangeeft bij welke geluidgevoelige bestemmingen maatregelen genomen moeten worden. Natuurgebieden horen niet tot deze lijst. Als gevolg van dit reeds jarenlang bestaande beleid neemt weliswaar de ernstigste geluidhinder in de woonomgeving af, maar strekt zich een steeds grotere geluiddeken over Nederland uit. De tijd zal leren of het voornemen van het ministerie van Natuur in hanteerbare wetgeving zal worden omgezet. Te hopen is dat bij dit beleid wordt afgestapt van het sectorale denken over geluid. Vooral voor de stiltezoekers in natuurgebieden is het van belang dat rekening gehouden wordt met het totale geluid, met geluid van vliegtuigen, wegen, spoorwegen en industrie.

Bronnen:

home...