Experiment Stad en Milieu Scheveningen Haven

Den Haag, september 2000

Het college van b. en w. stelt de gemeenteraad voor af te wijken van de landelijke milieuregels in Scheveningen Haven ter verbetering van de woon- en leefomgeving. Het voorstel wordt in oktober ter visie gelegd. Bewoners en bedrijven kunnen dan hun zienswijze kenbaar maken. Afwijken van de milieuregels is alleen mogelijk binnen de Experimentenwet Stad en Milieu. Sinds 1 januari 1999 is deze wet in werking. Scheveningen Haven is ÚÚn van de door de minister van VROM aangewezen landelijke Stad en Milieu-proefprojecten. Van de 25 proefprojecten is Scheveningen Haven nu de eerste die toe is aan Stap 3: het afwijken van de milieuregels als dat het woon- en leefklimaat ten goede komt. Als eenmaal het besluit door de minister van VROM is goedgekeurd, wordt woningbouw aan de Dr. Lelykade mogelijk.

Bij de herontwikkeling van Scheveningen Haven binnen de compacte stad dienen ruimtelijke ordening en milieu zoveel mogelijk op elkaar afgestemd te worden. In het bestemmingsplan, vastgesteld op 2 juli 1998 door de gemeenteraad, werd de toepassing van de milieuregelgeving volgens de Stad en Milieu aanpak vastgelegd. Na een aantal jaren nadert nu de afronding met dit raadsvoorstel. Voor een groot aantal knelpunten in de relatie ruimtelijke ordening en milieu zijn eerder, in o.a. het bestemmingsplan, reeds oplossingen gevonden. Zo zijn de bedrijven die de meeste hinder zouden kunnen veroorzaken zo gesitueerd dat zij de minste invloed hebben op het leefmilieu ter plaatse. Er blijven drie knelpunten over waarvoor nu oplossingen worden voorgesteld.

Behoud klinkerbestrating

Voorgesteld wordt af te wijken van de maximaal toelaatbare geluidsniveaus voor verkeer en industrie. De maximale waarde voor verkeerslawaai is 65 dB(A). In het raadsvoorstel wordt 67 dB(A) voorgesteld. Als het huidige klinkerwegdek op de Dr. Lelykade wordt vervangen door asfalt kan de geluidsbelasting worden teruggebracht. Asfaltering is echter uit stedenbouwkundig oogpunt niet gewenst. Ook de bewoners hebben aangegeven zeer gehecht te zijn aan de klinkerbestrating. Voor industrielawaai geldt een norm van 55 dB(A). Binnen de Stad en Milieu aanpak is 57 dB(A) mogelijk. Voor sportvisreders gaat maximaal 60 dB(A) gelden. 

De overschrijdingen van de normen kunnen door maatregelen voldoende beperkt blijven. Zo zullen de gevels van woningen extra ge´soleerd worden zodat het geluidsniveau in de woningen zelf voldoet aan de binnennorm van 35 dB(A). 

Leefkwaliteit

Bovendien wordt op verschillende manieren de leefkwaliteit in het gebied verhoogd. In de openbare ruimte investeert de gemeente circa 50 miljoen. Het gaat daarbij om het scheiden van bedrijfsverkeer van woon- en recreatief verkeer, herinrichting van kades en van vier locaties in de openbare ruimte, vernieuwing van straatmeubilair, gebouwde parkeervoorzieningen die multifunctioneel gebruikt kunnen worden en de aanpassing van de Duindorpbrug. 

Op 7 september bespreken de gezamenlijke raadscommissies LMS en EP het raadsvoorstel. In oktober zal het vier weken ter visie liggen. Bewoners en bedrijven worden schriftelijk ge´nformeerd en worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. In het eerste kwartaal van 2001 stelt de gemeenteraad het voorstel vast.

Bron: via Nieuwsbank (ingekort)

home...