Begroting ministerie VROM

Prinsjesdag, Den Haag, 19 september 2000

ZOAB

Het ministerie van VROM heeft in de begroting voor de periode tot en met 2004 een bedrag van 40 miljoen gulden gereserveerd voor de bestrijding van geluidhinder door verkeerslawaai (voor 2000 is hiervoor 25 miljoen gulden extra beschikbaar). Dit geld is grotendeels bestemd voor de aanleg van ZOAB (zeer open asfalt beton) voor provinciale en gemeentelijke wegen.

NMP4

In het Vierde Nationaal MilieubeleidsPlan (NMP4), dat begin 2001 zal verschijnen, zal veel aandacht besteed worden aan de hardnekkige milieuproblemen waarvoor aanvullend beleid nodig is, zoals geluidhinder.

MIG

Geluid is onderdeel van de kwaliteit van de leefomgeving. In de toekomst zullen de kenmerken van een gebied in het gedecentraliseerde geluidbeleid medebepalend zijn voor de geluideisen. Dit zal leiden tot differentiatie in normen en maatwerk in de uitvoering.

Dit is een wat kort bericht. Het is alles wat in het persbericht over de begroting van het ministerie wordt aangetroffen over "geluid". 

Bron: Website ministerie VROM

home...