Online magazine over geluid

Welkom op onze website!

Geluidnieuws is het online magazine over geluid. Geluidnieuws wordt gelezen door vrijwel alle geluidprofessionals in Nederland en Vlaanderen. Maandelijks brengen wij een nieuwsbrief uit met actuele informatie, vacatures en evenementen in het vakgebied. Wilt u deze ook ontvangen? Op deze homepage kunt u zich aanmelden. In ons archief vindt u al onze artikelen tot en

Minister deelt voortgang onderzoeken vliegtuiggeluid

Minister Harbers (Infrastructuur) heeft de rapportages van drie onderzoeken over vliegtuiggeluid inhet kader van de Uitvoeringsagenda van de Luchtvaartnota gedeeld. De kennis uit deze onderzoekenworden volgens de minister benut bij de uitvoering van het kabinetsbesluit en de programmatischeaanpak geluid voor Schiphol, wat samenhangt met het kabinetsbesluit van 24 juni 2022 omgeluidsoverlast te reduceren. Hieronder staan

Staat voor de rechter om geluid Schiphol

De geluidregels voldoen volgens actiecomité ‘Recht op bescherming tegen vlieghinder’ niet aan de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ook de recentste maatregel om eind 2023 het aantal vluchten met 12 procent te verminderen is volgens hen niet genoeg. Vanwege de overlast bij Schiphol sleept de groep de staat voor de rechter. Volgens het comité komen

Minder geluid door slimme bellen spoorwegen Tata Steel

Rond het Tata Steelterrein is er sinds kort minder overlast door de alarmbellen bij de ruim twintig spoorwegovergangen. De oude zijn namelijk vervangen door ‘slimme alarmbellen’. Door het geluid van de omgeving te registreren, bepalen de bellen hoeveel geluid ze zelf maken. Wilko Keulemans, manager railvervoer van Tata Steel, legt bij NH Nieuws uit: “Het betekent bijvoorbeeld

Maatregelen Schiphol door overschrijding

Dit jaar zijn er voor Schiphol maatregelen nodig volgens Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het vliegveld heeft zich vorig jaar namelijk niet aan de geluidsregels gehouden. Door onderhoud aan de Polderbaan, moesten er meer vliegtuigen langs andere start- en landingsbanen. Hierdoor is er één meetpunt waar te veel geluid is gemeten. De maatregel is dat

Geluidsubsidie Noord-Holland voor bedrijven

De provincie Noord-Holland stelt in de periode van 2021 tot en met 2024 ruim € 4 miljoen beschikbaar voor industrie en havenbedrijven. Met deze subsidie kunnen bedrijven maatregelen nemen waarmee zij de uitstoot van fijnstof, stikstofdioxide, geur en geluid verminderen. Dit moet bijdragen aan een gezonde leefomgeving in Noord-Holland. Tot 14 oktober kunnen bedrijven hun

Bewustwordingscampagne stiltegebieden Limburg

In Limburg kennen ze 31 stiltegebieden. Het zijn milieubeschermingsgebieden waarin het van oudsher stil is en natuurlijke geluiden overheersen. Provincie Limburg voert van de zomervakantie tot en met de herfstvakantie een bewustwordingscampagne over stilte in de provinciale stiltegebieden. Om aandacht te vragen voor deze gebieden, hun belang en de regels die er gelden. Want stilte

Delen kennis over festivalgeluid bij Lowlands

Om de gemeenten waar festivals plaatsvinden meer te laten samenwerken, heeft de burgemeester van Dronten, Jean Paul Gebben, andere gemeentebestuurders uitgenodigd om te praten over het festival Lowlands in Biddinghuizen. Hij heeft het dan vooral over onder andere het vergunningstraject, crowdcontrol en verkeersmanagement. Dit geeft de Telegraaf aan. Een voorbeeld over waar elkaars kennis van

“Verlaging 2,5 dB bij volledig elektrisch stadsverkeer”

In Nederland wordt steeds meer elektrisch gereden. Uitstootvrij verkeer is ‘schoon’ aan de uitlaat en ook stiller. Is uitstootvrij verkeer dan ook dé oplossing voor de luchtkwaliteitsproblemen en geluidsproblemen door het wegverkeer in onze steden?  De Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving (AWGL) onderzocht hoeveel fijn stof elektrisch vervoer nog veroorzaakt door slijtage van banden, remmen en

‘Geplande turbines Avelingen geven amper overlast’

Hoewel de windturbines bij Avelingen volgens de regels te dicht langs de vaarwegen komen te staan, laat Rijkswaterstaat onderzoeken of ook echt de veiligheid van de scheepvaart in gevaar komt en wat de gevolgen zijn voor omwonenden. Ook is het belangrijk dat hierbij wordt gekeken naar een mogelijk ongeluk met een schip met gevaarlijke stoffen.

Onderzoek stilste en rustigste gemeente van Nederland

De verzekeringsmaatschappij FBTO heeft uitgezocht waar in Nederland je het best tot rust kan komen. Dit is gebaseerd op verschillende categorieën, waaronder geluidsoverlast door verkeer of andere zaken, als openbaar dronkenschap. Dit is gedaan met data afkomstig van de Nationale Politie, het RIVM en het KNMI. De rustigste gemeente van Nederland is Tytsjerksteradiel in Friesland,

GeluidVangrail geplaatst bij de N307

Begin juli is langs de N307 bij Broekerhaven een geluidswering aan de vangrail bevestigd. Op deze manier wordt de geluidsoverlast in de gemeente Stede Broec aangepakt. De inwoners hadden hier namelijk na het aanleggen van de N307 last van. Het was hierdoor drukken geworden op de provinciale weg. Wethouder Thijs Visser was blij dat de

Slaapverstoring door vliegverkeer duidelijk

In de omgeving rondom de grotere luchthavens ervaren veel mensen ernstige geluidhinder en slaapverstoring door vliegverkeer. Dat blijkt uit het rapport Belevingsonderzoek geluidhinder en slaapverstoring luchtvaart 2020 dat GGD GHOR Nederland op 11 juli 2022 heeft gepubliceerd. In het rapport is de ervaren geluidhinder door vliegverkeer landelijk in kaart gebracht en vergeleken met eerdere jaren.

Deursets in Rw,p waarden voorkomt faalkosten

De bijdrage van de deur inzake geluidswering wordt nogal eens onderschat. Gebruik van een deurset met de juiste geluidswerende prestaties kan hinder en overlast sterk verminderen. Geluid is een complexe materie, waarbij er geregeld verwarring wil ontstaan over de benodigde geluidsisolatie, de gebruikte begrippen en geluidwaarden. Specificeren in DnT,A? In bijvoorbeeld het bouwbesluit maar ook

Congres GTL: leefbaarheid, bewoners en Omgevingswet

Op 8 en 9 november 2022 is het 25e congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit (GTL) gepland. Het programma is intussen bekend en de organisatie heeft een divers programma op de menukaart gezet. De organisatie verwacht weer met volle zalen en een gezellige beursvloer het grootste jaarlijkse evenement over geluid, trillingen en luchtkwaliteit in de Benelux

Overzicht jurisprudentie juni 2022

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 25 mei tot met 22 juni 2022 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Onderwerpen die aan bod komen zijn de afstemming van planregels op het akoestisch onderzoek, maximale planmogelijkheden,

Geen studenten, wel Oekraïners onder vliegroute

Afgelopen maanden is er een hevige discussie geweest over of er in Amstelveen Kronenbrug plaats was voor ruim 4.000 studentenwoningen. De conclusie hiervan vorige maand was dat dit niet kon. Het gebied ligt namelijk onder een vliegroute van Schiphol. Nu komen er op het braakliggende terrein in Amstelveen toch woningen. Niet voor studenten, maar voor

Maastricht Aachen Airport blijft open met beperkingen

Hoewel de Provinciale Staten besloten heeft dat Maastricht Aachen Airport openblijft, zullen hierbij strenge beperkingen betrokken zijn. De overlast die het vliegveld veroorzaakt moet namelijk omlaag. Het plan hiervoor moet dit jaar uitgewerkt op tafel liggen. Aan de omwonenden moet gedacht worden door middel van een mogelijkheid tot uitkopen, maar ook door middel van andere

App verwachte hinder windturbines A16

De provincie heeft samen met een aantal ontwikkelaars van Energie A16 een app gelanceerd. In de app kunnen omwonenden en geïnteresseerden geluid- en bouwinformatie vinden over het A16 windpark bij hen in de buurt. Daarnaast is gemakkelijk te vinden waar mensen terecht kunnen met vragen over het bouwproces. De app is onder de naam ‘Geluidsverwachting.nl’ gratis

Wieldempers voor piepende trams Utrecht

Het einde is in zicht voor de bewoners die dagelijks last hebben van de piepende en krakende trams in Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein. De maatregelen die getroffen worden zijn namelijk bekend: wieldempers en smeerinstallaties. De smeerinstallaties zijn al geplaatst. De wieldempers zullen de trams dit jaar nog krijgen. Niet op elke plek konden de smeerinstallaties

Rotterdam versnelt geluidsanering woningen

Ongeveer 19.000 woningen in Rotterdam die voor 1 maart 1986 gebouwd zijn, zullen in de nabije toekomst gekeurd worden. Hierbij wordt gekeken of er geluidsbeperkende maatregelen nodig zijn. Voorbeelden hiervan zijn nieuwe kozijnen en beglazing. Wanneer dit inderdaad nodig, worden de maatregelen kostenloos uitgevoerd. “Verkeerslawaai is de grootste bron van geluidhinder”, zegt duurzaamheidwethouder Arno Bonte