Aanvullingsbesluit geluid: bereid u nu voor

(Advertorial) Hulp nodig bij het in beeld brengen van een nuttige inspraakreactie op het Aanvullingsbesluit geluid? O.a. de provincies Zuid-Holland en Gelderland en de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag gingen u voor. Wij staan de komende zes weken ook voor ú klaar!

Voor het geluidbeleid vindt thans een herijking plaats: geluid krijgt vanaf 2021 een nieuwe plek in de Omgevingswet. De Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer gaan vervallen. Op diverse aspecten zullen veranderingen worden doorgevoerd ten opzichte van de huidige regelgeving. Er is ook een geheel nieuw instrument: het monitoren van de geluidontwikkeling. Beoogd is het beschermingsniveau gelijk te houden of te verbeteren maar toch veranderen veel geluidnormen en veel van de regels over de toepassing van die normen. De nieuwe regels voor geluid staan in het Aanvullingsbesluit geluid. Het concept van dit besluit ligt vanaf 25 februari 2019 zes weken lang ter inzage in een consultatieronde op internet. Iedereen die het aangaat mag zijn visie inbrengen.

Waarom is dit belangrijk?

Hoewel er door deskundigen van alle overheidslagen intensief is meegewerkt aan de nieuwe regelgeving, kan het zijn dat bepaalde voorstellen voor wijzigingen onbedoelde gevolgen hebben voor de samenleving, de uitvoerende organisaties, overheden of het bedrijfsleven. Vanzelfsprekend is het zaak om weeffouten vroegtijdig te constateren. Maar ook nieuwe of gewijzigde regels, instrumenten en procedures die voor uw organisatie problematisch zijn of onuitvoerbaar lijken, kunnen aanleiding zijn om een standpunt in te nemen.

Er is weinig tijd – ga direct aan de slag

Om de consequenties van het Aanvullingsbesluit geluid te begrijpen voor uw werkveld of organisatie, is het nodig de wetstekst en de artikelsgewijze toelichting grondig te bestuderen. Ook voor wie behoorlijk ingevoerd is in de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer, zal het Aanvullingsbesluit taaie kost kunnen zijn. Een reeks nieuwe begrippen worden aan uw vocabulaire toegevoegd. Zo maar een greep: basisgeluidemissie, omgevingsplan, omgevingsverordening, geluidgevoelige gebouwen, grenswaarde, standaardwaarde, omgevingswaarde, geluidbronsoort, wijziging van een lokale spoorweg, omgevingsplanactiviteit.

Heeft uw hulp nodig?

Door de veelheid aan wijzigingen in regels, begrippen, normen, bevoegdheden en uitgangspunten, kan het zijn dat u als bronbeheerder, stakeholder bij woningbouwplannen en andere ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening, toetser, toezichthouder of beleidsadviseur de weg kwijtraakt. De adviseurs van dBvision maken u graag wegwijs in de nieuwe systematiek. Wij helpen u om de kernpunten en consequenties van de Omgevingswet en het Aanvullingsbesluit geluid voor u inzichtelijk en concreet te maken. Wij kunnen u de bouwstenen aanreiken waarmee u uw eigen standpunt kunt innemen tijdens de consultatieronde. Kies zelf de adviesvorm die het beste bij u past:

  • presentatie van de veranderingen in de regelgeving op hoofdlijnen
  • maatwerk: advies voor uw organisatie
  • sparring partner: als u al redelijk op de hoogte bent, maar behoefte heeft aan een check

Contact en meer informatie:

Bent u enthousiast, wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Edwin Verheijen: edwin.verheijen@dbvision.nl, 06 – 1589 6341, of kijk op www.dbvision.nl.