Beleidsnota Geluid Utrecht voor Omgevingswet

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Daarom heeft de gemeente Utrecht een nieuw beleid voor geluid en trillingen opgesteld. De missie van de gemeente is: “Wij staan en gaan voor het verbeteren van geluidskwaliteit en voorkomen van trillinghinder. Wij richten ons hiermee op een gezonde en leefbare bestaande en nieuwe stad.”

Gezondheid
Hinder van geluid en trillingen kan je ziek maken. Mensen kunnen last hebben van geluid of trillingen en bijvoorbeeld daardoor slechter slapen. Te veel geluid is slecht voor de gezondheid. Trillingen kunnen bewoners een gevoel van onbehagen geven. Dat willen de gemeente verbeteren of – nog beter – voorkomen. Naast het meetbare aantal decibel bepalen ook andere zaken of geluid en trillingen hinderlijk zijn of niet. De plek, het tijdstip en de situatie bepalen ook de beleving. Gezond stedelijk leven betekent dat inwoners recht hebben op een fijne en gezonde woonomgeving. Kinderen moeten kunnen opgroeien in een leefbare stad, levendig maar zonder té veel lawaai of trillingen.


De Omgevingswet bevat regels voor geluid en trillingen waar gemeenten zich aan moeten houden. Er is ook vrijheid voor een eigen, lokale invulling. In het coalitieakkoord 2022-2026 Investeren in Utrecht is opgenomen dat Utrecht bij nieuwe ontwikkelingen strengere geluidsnormen hanteert dan de landelijke wettelijke richtlijnen. Deze past men toe bij het bouwen van nieuwe woningen en de aanleg van wegen. Ook kijkt de gemeente naar de (ontwikkeling van) de bestaande stad en de invloed van geluid en trillingen op de kwaliteit van leven. Waar nodig nemen ze extra maatregelen.

Verkeer
Verkeer is een belangrijke veroorzaker van geluidhinder. Daarom neemt men in Utrecht maatregelen om de hinder van verkeer te verminderen. De snelheid wordt waar mogelijk verlaagd en/of leggen er komt stiller asfalt. Op plekken waar al veel geluid is en men toch nieuwe woningen willen bouwen, komen er extra voorwaarden aan de gebouwen. Het is bijvoorbeeld verplicht een geluidluwe gevel en een rustige buitenruimte te hebben. Een goede indeling van de woning zorgt ervoor dat er binnenshuis altijd een rustige plek is. De aanpak van bestaande lawaaiige situaties komt elke vijf jaar in een actieplan geluid.

Bedrijven
In Utrecht moeten bedrijven in stillere gebieden aan 5 dB lagere geluidnormen voldoen dan in drukkere gebieden. Enkele keren per jaar mag door bedrijven of sportclubs meer geluid worden gemaakt. Bijvoorbeeld als er een festiviteit is.

Uitzonderingen
Voor stemgeluid bestaan geen wettelijke normen. Op het moment dat we ergens een terras, schoolplein of sportveld willen toestaan, controleren we dat dit niet tot te veel overlast leidt. Voor onversterkte muziek, zoals van carillons, stelt men geen eisen. Godsdienstvrijheid is een reden om bepaalde geluiden, zoals klokgelui, uit te zonderen.

Stilte
Plekken waar het stil of rustig is worden gekoesterd. Utrecht heeft veel locaties in de stad die veel stiller zijn dan langs de drukke wegen. De gemeente probeert bestaande rustige gebieden te behouden en uit te breiden. Men streeft ernaar dat iedereen binnen 10 minuten loopafstand van huis een stil gebied zoals een park of hofje kan vinden.

Bron: Gemeente Utrecht