‘Bijna 60% omwonenden A28 Wezep heeft geluidoverlast’

Naar aanleiding van de toenemende drukte op de A28 en de bijbehorende overlast is er in Wezep een actiecomité opgericht. Deze actiegroep is samen met de gemeente Oldebroek in gesprek om tot een eventuele oplossing voor de ervaren overlast te komen. In dit onderzoek is gekeken naar de beleving van eventuele overlast in de vorm van geluids- en fijnstofoverlast, afkomstig van de A28, d.m.v. een enquête onder bewoners. Daarnaast is er gekeken naar hoe er met deze kwestie omgegaan wordt in andere gemeenten. Het onderzoek is gedaan door een onafhankelijke projectgroep in de periode van september 2018 tot januari 2019. De doelstelling van dit onderzoek was het duidelijk krijgen in hoeverre de bewoners geluids- en fijnstofoverlast ervaren. De hoofdvraag luidde dan ook: In hoeverre ervaren de bewoners van Wezep geluids- en fijnstofoverlast, afkomstig van de A28?

Enquête

In totaal hebben 489 mensen de enquête ingevuld. Uit de resultaten blijkt dat 57% aangeeft geluidsoverlast te ervaren afkomstig van de A28, 43% van de respondenten geeft aan geen overlast te ervaren. Als hierbij gekeken wordt naar de resultaten uitgesplitst in de afstand waarop bewoners van de A28 wonen, is te zien dat 63% van de mensen die binnen 250 meter van de A28 wonen overlast ervaart. Wat opvalt is dat een duidelijke meerderheid van de respondenten die tot 750 meter afstand woont overlast ervaart. Bij de respondenten die op meer dan 750 meter afstand wonen, is dit percentage aanmerkelijk lager (44%).

Volgens de berekeningen van Rijkswaterstaat voldoet het geluidsniveau bij Wezep aan de norm. Het programma ‘De kennis van Nu’ heeft (volgens het onderzoek in Wezep) aangetoond dat deze metingen vaak niet kloppen en dat in zestig procent van de gevallen de werkelijkheid zelfs boven de gestelde norm valt.

Doordat het een politieke kwestie betreft, ligt de taak van het nemen van beslissingen of het geven van betekenis aan de resultaten en cijfers dus bij de gemeenteraad van Oldebroek. In de vraagdefinitie wordt duidelijk dat de gevolgen van overlast op de gezondheid niet gebagatelliseerd moeten worden. De projectgroep is dan ook van mening dat er op zijn minst verder onderzoek gedaan moet worden naar bijvoorbeeld de daadwerkelijke geluidsbelasting en/of luchtkwaliteit. De verwachting is namelijk dat de drukte op de A28 alleen maar groter wordt.

Bron: Locourant/Gemeente Oldebroek