RIVM: Methode berekening hinder Schiphol niet actueel

Bij het bepalen van de ernstige geluidhinder en slaapverstoring rond Schiphol wordt deels uitgegaan van wetenschappelijke kennis die aan actualisatie toe is. Daarnaast zijn de modellen en gebruikte onderliggende gegevens de afgelopen jaren meerdere keren veranderd, maar het is niet voor iedereen te volgen wat er precies veranderd is. Hierdoor is het niet duidelijk of

Proef containerwijk Hoofddorp tegen hinder Schiphol

Als onderzoek naar een nieuwe woonwijk bij vliegvelden, wordt er bij Hoofddorp vanaf 15 juni een containerdorp gebouwd. Dit om te kijken of het geluid van de vliegtuigen hiermee getemperd kan worden. De containers zullen de gebouwen nabootsen, zodat er geëxperimenteerd kan worden met positionering, materialen, vormgeving, etc. Het experiment wordt uitgevoerd door de gemeente

‘Geluidsribbels’ tegen grondgeluid Schiphol

Bij de start maken vliegtuigen een laag rommelend geluid, ook wel grondgeluid genoemd. Hiervan hebben de bewoners van Hoofddorp-Noord sinds de opening van de Polderbaan in 2003 last. Maar daar heeft TNO iets voor uitgevonden: geluidsribbels. Geluidsribbels zijn wigvormige heuvels die door hun schuine vlakken de geluidsgolven naar boven weerkaatsen. De geluidsribbels zijn 3 meter

Weer tekortkomingen in MER-rapport Schiphol

De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft geconcludeerd dat het milieueffectrapport voor het nieuwe luchthavenverkeersbesluit van Schiphol een aantal tekortkomingen heeft. Het gaat hierbij vooral om de uitstoot van stikstof en CO2 en om de geluidsbelasting. Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat had de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te beoordelen. De minister van Infrastructuur en

Protest ‘opknippen’ vergunning Lelystad Airport

Naast de commotie om het geluid, zal ook stikstofuitstoot de opening van Lelystad Airport in de weg zitten. Vanwege onduidelijkheden hierover en over de onderbouwing vinden de provincie Overijssel en negen gemeenten in die provincie dat Lelystad Airport niet mag worden uitgebreid. Het gaat hier over de aangevraagde natuurvergunning. Zij steunen hiermee Samenwerkende Actiegroepen tegen

Onderzoek nieuwe maatregelen Schiphol

Vorig jaar presenteerde Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) een meerjarenprogramma tegen de geluidshinder en voor een verbetering van de omgeving rond Schiphol met 28 maatregelen. Wat volgens een aantal inwoners ‘volksverlakkerij’ was. Nu zijn er 16 extra maatregelen toegevoegd. Zo willen ze de bestaande startroutes optimaliseren, nieuwe technieken om vliegtuigen nauwkeurige bochten te laten vliegen

Antwoord op Kamervragen hinder Schiphol en treinen

Op 17 februari beantwoordden minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven de kamervragen van het CDA over de geluidsoverlast bij Schiphol, en de landelijke overlast van treinen. Eén van de vragen ging over hoeveel klachten er voor dit geluid waren in verhouding met de hoeveelheid verkeer. Het ministerie beantwoordde dit met de volgende grafieken Luchtvaart

Start inspraak nieuw geluidstelsel Schiphol

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) start 2 maart de inspraakprocedure voor het nieuwe geluidsstelsel voor Schiphol. Het zogeheten Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel schrijft voor dat Schiphol de start- en landingsbanen inzet die gegeven de omstandigheden (bijvoorbeeld weer en zicht) de minste hinder voor de omgeving opleveren. De Inspectie Leefomgeving en Transport handhaaft hier op.

Burgermeetnet geluid en lucht Eindhoven Airport

Samen Meten Meierijstad vraagt zich af hoe vies de lucht in Meierijstad is en of er een verband is tussen de grote veestallen en de hoeveelheid fijnstof. Hierop hopen ze antwoorden te vinden. En in de toekomst mogelijk ook op de vraag hoe het gesteld is met geluidsoverlast van vliegtuigen. Piet van Schijndel ziet vele

Zorgen om uitbreiding oefengebied militaire vliegtuigen

De uitbreiding van het Noorden als oefengebied van jachtvliegtuigen, baart de groene organisaties in Drenthe, Groningen en Friesland zorgen. Defensie geeft in een luchtruimherziening aan dat het oefengebied in Noord-Nederland groter wordt. Tegenover RTV Drenthe geeft Reinder Hoekstra van Natuur- en Milieufederatie Drenthe aan dat hij met zijn Groningse en Friese collega’s kritisch gaat kijken naar de

Vragen ‘ziekmakende’ optelsom geluid nieuwbouwwijk

Critici en expert waarschuwen voor het lawaai in de omgeving van de nieuwe woonwijk van Bergschenhoek. ,,Zelfs voor de drukke Randstad is dit geen gebruikelijke leefomgeving.’’ Men zou er ziek van kunnen worden. Daarnaast trekken ook de lokale fracties van D66 en GroenLinks aan de bel. De oppositiepartijen willen weten of, de eerdere te duur

Realtime inzicht geluid vliegverkeer Aalsmeer

Op zeven punten in de gemeente Aalsmeer staan sinds vorig jaar installaties van Sensornet die het geluid van vliegtuigen in kaart brengen. De gemeente, de stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) en Sensornet hopen dat veel inwoners hiermee accurate cijfers over aantallen en frequenties van passerende vliegtuigen gaan ophalen. Dat vliegtuigen impact hebben op

Jurisprudentie over woningbouw bij Schiphol

Door Janneke van Eekeren (Halsten Advocaten) Woningbouw Schuilhoeve Badhoevedorp en grondgeluid KLM: ABRvS 2 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2872 Dit betreft een zeer specifieke en technische discussie over de wijze waarop geluidbelasting kan worden berekend op toekomstige woonbebouwing in de omgeving van Schiphol. (Een korte samenvatting vindt u hier.) De raad van Haarlemmermeer heeft in 2008 een

Provincie uit ‘luie stoel’ over Teuge

‘Een vergissing van de bank in uw voordeel, u ontvangt 20.000 gulden’. Monopolyspelers herkennen de vreugde bij het trekken van deze kaart. Vliegveld Teuge ontving in 2010 per vergissing dubbele geluidruimte. Bewonersorganisaties willen een nieuw luchthavenbesluit, maar de provincie Gelderland lijkt niet erg hard te lopen. De discussie over de toekomst van het vliegveld bij

Woningbouw bij Schiphol op koers

De Raad van State (RvS) heeft op 2 december 2020 uitspraak gedaan in het beroep van KLM tegen bestemmingsplan Schuilhoeve. Schuilhoeve wordt een nieuwe woonwijk aan de oostzijde van Badhoevedorp, de kant van Schiphol. De gemeente Haarlemmermeer moet van de RvS op twee punten van het bestemmingsplan verder onderzoek doen. Een volledig artikel over de

Kritiek op participatie RTH Airport

De bewonersvereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) Rotterdam Airpot is benaderd om deel te nemen aan het participatietraject luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en is daar best kritisch over. CEO Ron Louwerse van RTH Airport: “We willen dit proces naar een nieuw Luchthavenbesluit benutten om het gesprek aan te gaan over de positie van de

Moties en bewonersvragen Actieplan Geluid Amsterdam

Op 4 november het Actieplan Geluid de Amsterdamse gemeenteraad behandeld. Moties werden al aangekondigd van diverse partijen. Aandacht is specifiek gevraagd voor lawaai van bronnen die veelal gaan over andere aspecten dan een drempelwaarde voor het gemiddelde geluid van wegverkeer. Motoren, vliegtuigen, treinen, evenementen, verkeer, buren, bouwen, trams, helikopters, asfalt, bastonen (dwars door de muren)

Klinkende Luchtvaartnota vastgesteld

Als de luchtvaart na de coronacrisis weer gaat groeien, dan wil minister Van Nieuwenhuizen daar ruimte voor geven, blijkt uit de Luchtvaartnota 2020-2050, waarmee het kabinet vrijdag instemde. Uitgangspunt hierbij is dat de luchtvaart de groei moet ‘verdienen’. En dit terwijl de weerstand tegen groei van de luchtvaart groeit onder de bevolking en de door

Nieuw meetpunt geluid Eindhoven Airport

Het Regionaal Meetnet Lucht en Geluid Zuidoost-Brabant krijgt steeds meer vorm. Ook de gemeente Meijerijstad, ten noorden van Eindhoven, gaat meedoen met een meetpunt voor geluid, stikstofdioxide en fijnstof. Met het ‘Regionaal Meetnet’ wordt in de regio Zuidoost-Brabant op initiatief van de gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant gestart met het meten van de luchtkwaliteit.