Extra inzichten bij RIVM-Burgermetingen America (L)

Het RIVM en omwonenden van het spoor in America (Noord-Limburg) hebben samen geluidmetingen gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat deze vorm van samenwerking een completer beeld geeft van de plaatselijke situatie, en bewoners meer vertrouwen geeft in de resultaten dan bij vergelijkbare onderzoeken waarin de overheid zelfstandig metingen uitvoert. De aanleiding is dat inwoners van

Auto’s luider, correcties asfalt conform berekeningen

Het RIVM beschrijft in een een recent uitgegeven rapport drie onderzoeken naar mogelijke oorzaken van de verschillen tussen de berekende en gemeten geluidniveaus voor weg- en railverkeer. Als onafhankelijke organisatie toetst het RIVM de geluidberekeningen waarin de weg- en spoorbeheerders, Rijkswaterstaat en ProRail, sinds 2013 elk jaar berekenen hoeveel geluid het verkeer op de weg

Test met slimme geluidmeter N231

De provincie Noord-Holland onderzoekt welke impact vrachtverkeer heeft op de luchtkwaliteit en het geluidsniveau rond de Legmeerdijk (N231) in Aalsmeer. Dat test de provincie met behulp van slimme camera’s en geluidsensoren, om vervolgens te kijken of het vrachtverkeer via de voorkeursroute (N201) kan worden gestuurd. Waar voorheen het verbeteren van de doorstroming van het wegverkeer

Amsterdam start pilot geluidmeting in cafés en disco’s

Om jongeren te beschermen tegen gehoorschade, wil de gemeente Amsterdam een pilot starten, waarbij in cafés en discotheken het geluidsniveau van de muziek continu gemeten wordt. Anderhalf tot twee miljoen mensen in Nederland hebben last van tinnitus. Voor twee procent van deze mensen is de kwaliteit van leven ernstig beïnvloed. De oorzaak van tinnitus is

Alle plannen geluidsanering spoor ingediend

Op tientallen locaties in Nederland wordt spoorgeluid de komende jaren teruggebracht. ProRail werkt hieraan in het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). De afgelopen jaren stemden ze hun plannen af met omwonenden en gemeentes. Nu zetten ze een volgende stap: alle saneringsplannen zijn klaar. Volgens planning De komende tijd wordt duidelijk waar ze welke maatregelen nemen. Ze realiseren

Verslagen naleving gpp’s 2022 gepubliceerd

Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) hebben de Tweede Kamer de verslagen over de naleving van de geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen in het jaar 2022 gestuurd. Ook stuurden zij een nota van bevindingen. Zij gaven daarbij een toelichting. Uit het nalevingsverslag wegen van Rijkswaterstaat blijkt onder andere dat in 2022 op 44 km

Burgers betrokken bij metingen RTHA

DCMR heeft samen met andere betrokkenen bij Rotterdam The Hague Airport het Burgermeetnet Geluid opgericht. In het Burgermeetnet Geluid worden bewoners actief betrokken bij het meten en monitoren van geluidsniveaus in de omgeving van RTHA. De resultaten van deze metingen worden gebruikt om een gedetailleerder beeld te krijgen van de geluidsbelasting en om mogelijke oplossingen

Inmenging RTHA bij burgernetwerk

BTV-Rotterdam heeft kritiek op het burgernetwerk dat geluid zal meten rondom Rotterdam The Hague Airport. De vereniging van omwonenden is het niet eens met de inmenging van de luchthaven zelf. Voor dat netwerk is na aangenomen moties geld vrijgemaakt door de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam. Echter lijkt het vliegveld zich nu een regierol

Wat doet het geluid deze landelijke verkiezingen?

Komende maand zullen weer de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaatsvinden. Hoe denken de zittende partijen over het geluid en milieu? In dit artikel zal op volgorde van grootte in de huidige Tweede Kamer gekeken worden naar ieders standpunten. We gaan (m.u.v. de SGP) in op de partijen met minstens drie zetels, maar ook de

Succesvolle pilot kwaliteitsgeluidmonitoring Gooi

Vanuit bewoners van de Gooi en Vechtstreek en deelnemers aan het Hollandse Luchten Project van de provincie Noord-Holland bestond de behoefte om de kwaliteit van hun geluidsomgeving te monitoren. Het in juni afgeronde pilotproject Geluids Landschap Instant Monitoring Infrastructuur (GLIMI) sluit aan bij deze behoefte. In het innovatieve GLIMI-project, onderdeel van Hollandse Luchten, is het geluid

Resultaat meting geluidemissie elektrische voertuigen

Auteur: Wim van Keulen Inleiding Elektrische voertuigen (EVs) worden steeds populairder in Europa nu het continent stappen onderneemt om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en de klimaatverandering te bestrijden. Verschillende factoren dragen bij aan de groei van elektrische auto’s in Europa, waaronder stimuleringsmaatregelen van de overheid, strengere emissievoorschriften en verbeterde technologie. In 2021

Huur of koop, duidelijk geluidverschil in A’dam

Tegen de woningnood wordt er in Amsterdam flink bijgebouwd. Echter, deze nieuwe woningen, specifiek de particuliere huurwoningen, scoren volgens onderzoek slechter op leefomgeving met meer geluidsoverlast dan koopwoningen. Dit te zien bij de woningen die na 2010 gebouwd zijn. Het onderzoek werd uitgevoerd door de UvA in samenwerking met de gemeente, GGD Amsterdam, de Amsterdamse

Hinder Utrechtse tram wordt eindelijk minder

Al lange tijd maken de trams in Utrecht een piepend geluid. Hiervoor heeft de provincie een oplossing gevonden: nieuwe conditioneringsinstallaties. Dit zijn smeerinstallaties die de rails vet houden. De piep is nu verminderd en soms zelfs helemaal weg, geeft de provincie aan. “De nieuwe installaties werken beter”, zegt Stefan Epema, projectleider ‘Maatregelen Booggeluid’ bij RTV

Ook A’dam krijg proef-flitspaal, bewoners sceptisch

De strijd tegen geluidsoverlast veroorzaakt door lawaaiige voertuigen heeft een nieuwe wending genomen in Amsterdam. De gemeente heeft aangekondigd zich te richten op lawaaiige motoren en auto’s, en heeft op strategische locaties in de stad borden geplaatst om bestuurders te waarschuwen voor te veel lawaai. Deze borden zijn slechts het begin van een breder plan

Minister: ‘stille banden werken minder dan verwacht’

Het effect van zogenaamde ‘stille banden’ op het verminderen van geluidsoverlast door wegverkeer is in de praktijk kleiner gebleken dan aanvankelijk werd verwacht. Dit inzicht heeft inmiddels geleid tot aanpassingen in de rekensystematiek die zal gelden onder de nieuwe Omgevingswet, zo schrift staatssecretaris Heijnen aan de Tweede Kamer na vragen van GroenLinks Kamerlid Suzanne Kröger.

Enschede en UT-studenten onderzoeken geluidflitspaal

De gemeente Enschede ontvangt dagelijks klachten over geluidsoverlast van scooters, motoren en auto’s. Vooral binnen de singels, waar veel verkeer rijdt en het geluid weerkaatst, is geluidsoverlast het grootst. Handhaven op overtredingen is erg lastig en tijdrovend. De politie moet de herrieschopper namelijk op heterdaad betrappen en het voertuig laten onderzoeken. Om overtreders structureel aan

Commissie MER kritisch over Amsterdamse windmolens

Het stadsbestuur van Amsterdam heeft een positief advies afgegeven voor de komst van drie windmolens rondom de Noorder IJplas. Echter, neemt de discussie over de plaatsing van windmolens in Amsterdam een nieuwe wending, nu blijkt dat een deel van de geluidshinder voor toekomstige woonwijken buiten beschouwing wordt gelaten. Experts adviseren om ook de impact op deze wijken

Jurisprudentie april 2023

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 29 maart tot met 19 april 2023 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Over windturbines, brandweersirenes, padelbanen, geluidreflectie, proefdraaiende vliegtuigen en rekenvoorschriften. Windparken: locatiespecifieke geluidsnormen Windparken Delfzijl Zuid Uitbreiding

Vogelonderzoek onmogelijk bij uitbreiding campus WUR

Belangrijk onderzoek naar het broedgedrag van vogels wordt bedreigd door de plannen van de Wageningen University & Research (WUR) om de oostkant van de campus uit te breiden met bedrijfsgebouwen en studentenwoningen zonder passende geluidsnormen. Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) heeft de Raad van State gevraagd om in te grijpen. Het NIOO doet onderzoek