Geluid moskee Zwolle hoeft niet lager

Omwonenden van de Masdjied-E-Awliya-moskee in Zwolle vinden dat de moskee te veel geluid maakt tijdens de dagelijkse gebedsoproep. De burgemeester geeft echter aan dat het geluid niet zachter kan, omdat er volgens onderzoek geen aantoonbare grens werd overschreden. Ook onderzoek, dat de gemeente naar aanleiding van de klachten liet doen, wijst dit uit. Hoewel het

ILT: ‘Burgers onvoldoende beschermd tegen windmolens’

Uit een onderzoek uit 2009 naar de schade die het geluid van windmolens veroorzaakt bij omwonenden, blijkt dat de huidige geluidsregels de omwonenden niet genoeg beschermen. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de VROM-inspectie (nu ILT) dat recentelijk pas is vrijgegeven na een Woo-verzoek door Zembla. In 2010 werden namelijk de regels omtrent het

Weinig actie herstel kapotte schermen A10-Noord

De stormen van afgelopen jaar wisten een deel van de 4,5 meter hoge geluidsschermen langs de A10-Noord te beschadigen. Om verdere schade en gevaarlijke situaties te voorkomen heeft Rijkswaterstaat het scherm verlaagd tot 3 meter. Het vervangen van de beschadigde delen is volgens Rijkswaterstaat niet mogelijk. De reden hiervoor is dat een dergelijke reparatie nog

Onderzoek effect geluid windparken op bruinvissen

Is een windpark in de Noordzee een geschikt leefgebied voor bruinvissen? Dat is de vraag die aan de basis ligt van meerjarig onderzoek dat Wozep sinds oktober 2021 laat uitvoeren in windpark Borssele, voor de kust van Zeeland. Een nieuw projectfilmpje op het Noordzeeloket geeft een inkijkje in dit onderzoek in windpark Borssele. De bruinvis

GTL met Kamerlid en “Geluidexpert ‘kop van jut'”?

Het Congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit (GTL), dit jaar de 25e editie (8 en 9 november in de Expo Hoevelaken), heeft tussen alle actuele lezingen een bijzonder thema geprogrammeerd, met de titel: “De geluidexpert als Kop van Jut bij projectontwikkeling: Discussiesessie over de betwiste kennis van geluidexperts door belangengroepen, en Joint Fact Finding als mogelijk

Gele kaart van Inspectie voor RTH Airport

De hoeveelheid geluid dat veroorzaakt wordt door Rotterdam The Hague Airport (RTHA) dreigt de geluidsnorm te overschrijden, volgens RTHA mede door de grotere inzet van de traumahelicopter. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waarschuwt dan ook op te treden in het geval de norm werkelijk overschreden wordt. Alle luchthavens in Nederland, waaronder RTHA, moeten zich

Schepen Rotterdam krijgen korting bij geluidsinzage

Wanneer schepen in de Rotterdamse haven met een internationaal aanvaarde maatstaf aan kunnen tonen hoeveel geluid het produceert wanneer deze afgemeerd ligt, krijgen ze in de toekomst financiële korting. Het zal gaan om een korting van € 312,50 per keer met een maximum van € 1.250,-. Dit heeft het Havenbedrijf Rotterdam besloten. Al langere tijd

SP: ‘kwaliteit meetapparatuur burgernet onvoldoende’

Onder inwoners is ophef ontstaan over de gekozen kwaliteit van meetapparatuur voor het burgermeetnet rondom Rotterdam Airport. In de commissie afgelopen maart over dit onderwerp hamerde het provinciebestuur op het grote belang van apparatuur die overeenkomt met het huidige meetnet. Volgens de SP voldoen slechts 2 van de 9 te plaatsten meetpunten aan deze kwaliteit.

Minister deelt voortgang onderzoeken vliegtuiggeluid

Minister Harbers (Infrastructuur) heeft de rapportages van drie onderzoeken over vliegtuiggeluid inhet kader van de Uitvoeringsagenda van de Luchtvaartnota gedeeld. De kennis uit deze onderzoekenworden volgens de minister benut bij de uitvoering van het kabinetsbesluit en de programmatischeaanpak geluid voor Schiphol, wat samenhangt met het kabinetsbesluit van 24 juni 2022 omgeluidsoverlast te reduceren. Hieronder staan

Maatregelen Schiphol door overschrijding

Dit jaar zijn er voor Schiphol maatregelen nodig volgens Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het vliegveld heeft zich vorig jaar namelijk niet aan de geluidsregels gehouden. Door onderhoud aan de Polderbaan, moesten er meer vliegtuigen langs andere start- en landingsbanen. Hierdoor is er één meetpunt waar te veel geluid is gemeten. De maatregel is dat

‘Geplande turbines Avelingen geven amper overlast’

Hoewel de windturbines bij Avelingen volgens de regels te dicht langs de vaarwegen komen te staan, laat Rijkswaterstaat onderzoeken of ook echt de veiligheid van de scheepvaart in gevaar komt en wat de gevolgen zijn voor omwonenden. Ook is het belangrijk dat hierbij wordt gekeken naar een mogelijk ongeluk met een schip met gevaarlijke stoffen.

Onderzoek stilste en rustigste gemeente van Nederland

De verzekeringsmaatschappij FBTO heeft uitgezocht waar in Nederland je het best tot rust kan komen. Dit is gebaseerd op verschillende categorieën, waaronder geluidsoverlast door verkeer of andere zaken, als openbaar dronkenschap. Dit is gedaan met data afkomstig van de Nationale Politie, het RIVM en het KNMI. De rustigste gemeente van Nederland is Tytsjerksteradiel in Friesland,

Slaapverstoring door vliegverkeer duidelijk

In de omgeving rondom de grotere luchthavens ervaren veel mensen ernstige geluidhinder en slaapverstoring door vliegverkeer. Dat blijkt uit het rapport Belevingsonderzoek geluidhinder en slaapverstoring luchtvaart 2020 dat GGD GHOR Nederland op 11 juli 2022 heeft gepubliceerd. In het rapport is de ervaren geluidhinder door vliegverkeer landelijk in kaart gebracht en vergeleken met eerdere jaren.

Congres GTL: leefbaarheid, bewoners en Omgevingswet

Op 8 en 9 november 2022 is het 25e congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit (GTL) gepland. Het programma is intussen bekend en de organisatie heeft een divers programma op de menukaart gezet. De organisatie verwacht weer met volle zalen en een gezellige beursvloer het grootste jaarlijkse evenement over geluid, trillingen en luchtkwaliteit in de Benelux

Verlaging geluidplafond spoor Den Bosch-Oss

De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft geconstateerd dat op het traject ’s-Hertogenbosch – Nijmegen de geluidsproductie significant is afgenomen. Dit komt vooral door de inzet van stillere reizigerstreinen. De gemeente is daarop in overleg getreden met ProRail om te onderzoeken of het mogelijk is de geluidproductieplafonds te verlagen. Uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Prorail

Maastricht pakt overlast bluetooth speakers aan

Om het wildplassen, alcohol- en drugsgebruik, kabaal van bluetooth speakers, luidruchtige bezoekers en hangjeugd in het Stadspark tegen te gaan, gaat gemeente Maastricht maatregelen nemen. Er worden meer handhavers ingezet en worden borden geplaatst waarop de regels van het park staan. Het plan is om eerst mensen die overlast veroorzaken te informeren. Houdt de overlast

Doe mee met proefdraaien CVGG

In 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Vanaf dat moment start de verplichte aanlevering van geluidgegevens aan de  Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) voor het geluidregister. Bronhouders moeten geluidgegevens gestandaardiseerd aanleveren. Sommige partijen moeten dit al eerder  voor de END-geluidbelastingkaart. Om  alvast  te oefenen met het aanleveren van gegevens, is er een oefenomgeving beschikbaar. Hierin kunt

Laagfrequent geluid bij zandwinning Beuningen

De zandwinner Nederzand voor de Geertjesgolf bij Winssen zorgt voor overlast bij omwonenden. Daarom heeft wethouder van de gemeente Beuningen Sijmen Versluijs bij een commissievergadering aangegeven de regels omtrent de vergunning aan te scherpen, wanneer de overlast aanhoudt. ,,Wij hebben zelf die vergunning verleend. Als blijkt dat die onvoldoende scherp is opgesteld dan moeten we

Geluid op mars klinkt anders

Eind maart is er door een internationale groep wetenschappers de uitkomst van een onderzoek over het geluid op Mars gepubliceerd. De onderzoekers hebben met microfoons van de Marsverkenner Perseverance geluisterd naar het voorbijvliegen van de Marshelikopter Ingenuity. Doordat bekend was op welke locatie de helikopter vloog, kon men berekenen hoe lang het duurde voordat het

Overzicht jurisprudentie april 2022

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 30 maart tot en met 27 april 2022 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Onderwerpen die aan bod komen zijn reconstructie van wegen, vergeten hogere waardebesluiten, saneringsplannen, gevelisolatie, woningbouw

Rapport afstandsnormen windturbine naar Kamer

Minister Jetten (Klimaat en Energie) heeft het rapport van het onderzoek naar afstandsnormen voor windturbines op land naar de Tweede Kamer gestuurd. De minister gaat in op de inzichten uit het rapport en de stand van zaken in het proces richting nieuwe normen. Hierin vertelt hij het volgende: Over het rapport ‘Onderzoek afstandsnormen windturbines’ Naast