Effect snelheidsverlaging snelwegen in beeld

De minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een aantal zaken op het gebied van verkeersveiligheid. In dit artikel is te lezen welke invloed de snelheidsreductie van snelwegen heeft gehad op het omgevingsgeluid. Effecten van snelheidsverlaging op geluidoverlast In de motie Van der Graaf is gevraagd een onderzoek

Internetconsultatie Aanvullingsregeling geluid

Van 8 juni tot en met 20 juli 2020 is de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet in consultatie. Deze ontwerpregeling is een uitwerking van het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet. Met de ontwerpregeling worden onder meer de rekenregels voor het geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen geïntegreerd in het Stelsel van de Omgevingswet. Iedereen die dat wil kan reageren

Wel nulmeting geluid bij RTH-Airport

Het luchtverkeer op Rotterdam The Hague Airport sterk afgenomen door de coronacrisis. Provinciale Staten Zuid-Holland doen onderzoek hoe het geluid en de luchtkwaliteit nu zijn, opdat een vergelijking kan worden gemaakt met de normale situatie. Bij Schiphol gebeurt dit namelijk niet door de rijksoverheid. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) is blij met dit onderzoek.

Minister weigert nulmeting geluid Schiphol

Op 21 maart vroeg bewonersvereniging BTV-Rotterdam de minister een nulmeting uit te voeren naar geluidsniveau en luchtkwaliteit nu het vliegverkeer op zijn gat ligt. Bij brief van 3 april geeft het Ministerie van I&W aan dat dit “niet mogelijk” is. “Onzin” aldus BTV-Rotterdam. Directeur luchtvaart Jaco Stremler schrijft dat immers ook andere economische activiteiten – zoals het

In Alblasserwaard is het 1 dB te stil

Slechts één decibel of er waren maatregelen genomen om het geluid van de A15 terug te dringen in Alblasserdam. Rijkswaterstaat vermindert namelijk in het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) de geluidhinder van rijkswegen bij woningen. In Zuid-Holland komen circa 1.900 woningen in 22 gemeenten  in aanmerking voor geluidmaatregelen. De saneringsdrempel geluidniveau buitenzijde woning is vastgesteld op 65

Aanpassing RMG door natter klimaat

Wateroppervlakten ‘dragen’ het geluid, terwijl grasland het geluid absorbeert in de overdracht van bron naar ontvanger. Het Reken- en meetvoorschrift houdt daar rekening mee. Nu het klimaat steeds vaker natte perioden kent, komen de metingen en berekeningen echter steeds verder uiteen te liggen. Daarom worden de bodemfactoren in de Omgevingswet aangepast. Afhankelijk van de situatie

Onderzoek laagfrequent geluid windturbines bij N33

De gemeente Veendam wil weten wat de gevolgen zijn voor de gezondheid door laagfrequent geluid veroorzaakt door windturbines. Er komt daarom een onderzoek daarnaar. De eerste van de vier nulmetingen op verschillende plekken rondom de molens in deze gemeenten is al begonnen. Later volgen metingen als de molens in bedrijf zijn, aldus RTV Noord. Jan

Call for Papers: congres GTL

Op 10 en 11 november wordt in de Expo Hoevelaken de 24e editie van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit gehouden. Het congres met beurs/ informatiemarkt is een jaarlijks terugkerend, tweedaags evenement met ca. 500 bezoekers, meer dan 50 sprekers, workshops en discussiefora en 25 stands op de informatiemarkt. Call for Papers De programmacommissie nodigt

Diffractor en minischermen in wijzigingen geluidregels

Per 1 januari zijn er diverse wijzigingen in de Regeling geluid milieubeheer (Rgm) en het Reken en meetvoorschrift geluid (RMG2012). Hieronder de relevante wijzigingen. De geluiddiffractor, die al steeds vaker wordt toegepast, is nu opgenomen in Bijlage III van het RMG2012. Bijlage III gaat over wegverkeer. Voor railverkeer kan er dus formeel nog niet mee

Veel animo voor LF-metingen windturbines Drenthe

Vanaf het moment dat Borger-Odoorn in week 49 bewoners opriep zich online aan te melden om mee te werken bij geluidmetingen van windturbines, stroomden de aanmeldingen binnen, aldus RTV Drenthe en Dagblad van het Noorden. Eerst wordt de situatie zonder windturbines in kaart gebracht. Men is onder andere geïnteresseerd in laagfrequent geluid. Kleine meetkastjes De

Weer twijfels, veel Kamervragen validatie L’stad Airport

De geluidberekeningen van Lelystad Airport blijven twijfel zaaien. Zowel partijen in de regering als de oppositie eisen opheldering van minister Cora van Nieuwenhuizen over de validatie. Ze vrezen fouten in de geluidsberekening. ChristenUnie en D66, en de Partij voor de Dieren, SP en GroenLinks hebben hierover woensdag bij elkaar 54 gedetailleerde en technische vragen aan

Weer 2 dB tussen meting en berekening rijkswegen

Het RIVM heeft de gemeten en berekende geluidniveaus over 2017 met elkaar vergeleken. De gemeten geluidniveaus langs rijkswegen (totaal 38 meetpunten) lagen gemiddeld 2 decibel hoger dan de berekende waarden. Langs het spoor waren de gemeten en berekende geluidniveaus gemiddeld hetzelfde. Dit beeld komt overeen met de resultaten van de jaren 2013-2016. Zowel bij rijks-

Grootschalig onderzoek gezondheidsschade windturbines Drenthe

De gemeenten Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Stadskanaal hebben opdracht gegeven om onderzoek te doen naar geluid, waaronder laagfrequent geluid, in het gebied van windpark Drentse Monden & Oostermoer. In Europa is een dergelijke grootschalige geluidsmeting rond windmolenparken nog niet eerder gedaan. De opdracht omvat een nulmeting en blijvende monitoring zodat de veranderingen van ons

Apeldoorn start proef geluidmetingen

De gemeente Apeldoorn gaat via het experimentele project ‘Smart Geluid Apeldoorn’ geluidsmetingen verrichten. Het project draait om 10 nieuwe sensoren die de gemeente laat ophangen aan 10 lantaarnpalen verspreid over de gemeente Apeldoorn. Deze sensoren zullen decibellen meten via het LoRa-netwerk* in Apeldoorn. Doel van het project is om inzichtelijk te maken in hoeverre ontwikkelingen

CNOSSOS-methode verbeterd door RIVM

De lidstaten van de EU zijn overeengekomen om vanaf 2022 een nieuwe gemeenschappelijke rekenmethode, CNOSSOS getiteld, te gebruiken voor geluidkartering en actieplannen. Aan die methode is lang gewerkt, maar ze bleek niet foutloos. Op aangeven van het RIVM zal een reeks fouten worden gecorrigeerd en zullen ook andere verbeteringen worden aangebracht. Het RIVM heeft met

Onderzoek geluidabsorptie groene daken

Op 2 april heeft Chang Liu haar proefschrift getiteld “In-situ characterization of the acoustic impedance of vegetated roofs” verdedigd aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het onderzoek heeft als doel om een meetmethode te ontwikkelen voor het in-situ bepalen van de akoestische impedantie van groendaken, waarmee vervolgens de akoestische absorptie kan worden berekend. Daarnaast was het