Wat doet het geluid deze landelijke verkiezingen?

Komende maand zullen weer de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaatsvinden. Hoe denken de zittende partijen over het geluid en milieu? In dit artikel zal op volgorde van grootte in de huidige Tweede Kamer gekeken worden naar ieders standpunten. We gaan (m.u.v. de SGP) in op de partijen met minstens drie zetels, maar ook de

Factsheet en concept nieuwe windnormen gepubliceerd

Er zijn nieuwe landelijke milieunormen ontwikkeld voor windturbines. Het gaat om nieuwe regels voor geluid, veiligheid, slagschaduw en afstand van grote en kleine windturbines. Een milieubeoordeling is de basis voor de nieuwe milieuregels. De nieuwe regels zijn op 12 oktober in concept gepubliceerd in het conceptplan-m.e.r. (milieueffectrapport) en het concept-AMvB (‘Besluit windturbines leefomgeving’). Daarnaast is er

Bestuurlijke afspraken invoering basisgeluidemissie

Het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen hebben nadere afspraken gemaakt over de basisgeluidemissie. Afspraken Gemeenten en waterschappen kunnen zelf een basisjaar kiezen voor de basisgeluidemissie. Het basisjaar is uiterlijk 2026. Ook wordt de ondergrens voor het aantal motorvoertuigen per etmaal verhoogd van 1.000 naar 2.500. Dit geldt zowel voor

Zero-emissie vrachtverkeer in centrum Maastricht

Per januari 2025 wordt de binnenstad van Maastricht een zero-emmissiezone voor vrachtverkeer. Hiermee wil de gemeente inzetten op schoner transport, een aantrekkelijke binnenstad en economische vitaliteit. Ze zijn één van 30 steden in Nederland die een dergelijke zone invoeren. De gemeente geeft aan dat ondernemers en bewoners van de stad nog tot begin november hun

Jurisprudentie maart 2023

Auteurs: Daniëlla Nijman en Janneke van Eekeren, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 28 februari tot met 22 maart 2023 zijn gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”). Over uitwerkingsplichten en uitwerkingsplannen, gevreesde beperkingen van de bedrijfsvoering en niet-bestaande uitbreidingsmogelijkheden, planschade door windturbines en

Kritiek op nieuwe ronde geluidisolatie Schiphol

Schiphol moet opnieuw huizen isoleren tegen het geluid dat vliegbewegingen vanaf de luchthaven produceren. Of het om 1500 (volgens de overheid binnen de 60 dB), 5000 (volgens de 58 dB-contour die aangeeft waarbuiten nieuwe woningen mogen worden gebouwd) of nog meer (volgens de GGD en omwonenden) woningen gaat, is nog de vraag. Niet voor elk

Call for Abstracts GTL geopend

Na een uiterst geslaagde editie in 2022 van het Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, wordt op 14 en 15 november 2023 de 26e editie van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit gehouden. Dit jaar op een nieuwe mooie locatie, in Gooiland Hilversum. De Call for Abstracts is daarvoor geopend. Het congres met beurs/informatiemarkt is een

‘Almaar complexere landelijke regelgeving probleem’

Zowel burgers als ondernemers zouden vooral worden geschaad door steeds maar complexere wordende regelgeving vanuit Den Haag, waarschuwen uitvoeringsorganisaties. Volgens de stuurgroep van de gezamenlijk Nederlandse uitvoeringsorganisaties (onder de samenwerkingsorganisatie ‘Staat van de Uitvoering’) is de uitvoering in Nederland „ondoorzichtig, inflexibel en foutgevoelig geworden”, zo meldt het NRC. Het functioneren van bijna veertig uitvoeringsorganisaties, zoals

ILT: ‘Burgers onvoldoende beschermd tegen windmolens’

Uit een onderzoek uit 2009 naar de schade die het geluid van windmolens veroorzaakt bij omwonenden, blijkt dat de huidige geluidsregels de omwonenden niet genoeg beschermen. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de VROM-inspectie (nu ILT) dat recentelijk pas is vrijgegeven na een Woo-verzoek door Zembla. In 2010 werden namelijk de regels omtrent het

‘Meer geluid rondom Schiphol door hogere vliegtaks’

Onderzoekbureau CE Delft geeft aan dat volgens hun onderzoek de hogere vliegtaks een toename van vliegtuiglawaai rondom Schiphol zal veroorzaken. Omdat het nemen van korte vluchten met kleine vliegtuigen door de nieuwe vliegtaks van 28,58 euro ontmoedigd wordt, gaan vliegmaatschappijen waarschijnlijk meer grote vliegtuigen inzetten. Voor een overstap hoeft men namelijk geen vliegtaks te betalen.

GTL met Kamerlid en “Geluidexpert ‘kop van jut'”?

Het Congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit (GTL), dit jaar de 25e editie (8 en 9 november in de Expo Hoevelaken), heeft tussen alle actuele lezingen een bijzonder thema geprogrammeerd, met de titel: “De geluidexpert als Kop van Jut bij projectontwikkeling: Discussiesessie over de betwiste kennis van geluidexperts door belangengroepen, en Joint Fact Finding als mogelijk

Gemeenten willen geluidemissiezones Omgevingswet

Zeventig gemeenten hebben het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een petitie aangeboden. Hiermee verzoeken ze de minister om geluidsemissiezones. Zij zien dit als een handvat waarmee ze eindelijk af kunnen rekenen met lawaai. Wanneer de geluidsemissiezones opgenomen worden in de nieuwe Omgevingswet, kunnen motorvoertuigen aan de hand van camera’s geregistreerd kunnen worden. Zo wordt het

Stappenplan IPLO voor gpp’s industrieterreinen

De gemeente of provincie heeft de taak om geluidproductieplafonds vast te stellen voor nu nog gezoneerde industrieterreinen. Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) heeft daarvoor een stappenplan ontwikkeld. Beleidsneutraal De stappen gaan van de voorbereiding tot de vaststelling en aanlevering van gegevens aan het geluidregister. Het stappenplan is geschikt voor de beleidsneutrale eerste vaststelling van geluidproductieplafonds als

Staat voor de rechter om geluid Schiphol

De geluidregels voldoen volgens actiecomité ‘Recht op bescherming tegen vlieghinder’ niet aan de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ook de recentste maatregel om eind 2023 het aantal vluchten met 12 procent te verminderen is volgens hen niet genoeg. Vanwege de overlast bij Schiphol sleept de groep de staat voor de rechter. Volgens het comité komen

Congres GTL: leefbaarheid, bewoners en Omgevingswet

Op 8 en 9 november 2022 is het 25e congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit (GTL) gepland. Het programma is intussen bekend en de organisatie heeft een divers programma op de menukaart gezet. De organisatie verwacht weer met volle zalen en een gezellige beursvloer het grootste jaarlijkse evenement over geluid, trillingen en luchtkwaliteit in de Benelux