Overzicht jurisprudentie april 2021

Auteurs: Janneke van Eekeren en Daniëlla Nijman, Halsten advocaten Een selectie van de uitspraken die in de periode van 24 maart tot en met 21 april 2021 zijn gedaan door de ABRvS. Dit keer komen de VNG-brochure, een transformatielocatie, spelende kinderen, schreeuwende studenten, een warmtepomp, geluidschermen en een algemene uitspraak over ontvankelijkheid aan bod. Wet

Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet gepubliceerd

Op 26 maart is de Aanvullingsregeling geluid gepubliceerd als eerste van de vier aanvullingsregelingen voor de Omgevingswet. Het zijn 344 pagina’s in totaal geworden, waarvan 293 regels en enorme bijlagen (met veel afbeeldingen en formules), waarbij de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie in renvooi zijn weergegeven (voorbeeld hieronder). U kunt de hele Aanvullingsregeling

Aandachtspunten advies RvS Aanvullingsbesluit geluid

Zoals gebruikelijk bij nieuwe regelgeving, buigt de Afdeling Advisering van de Raad van State zich over de voorgestelde nieuwe regels van de Omgevingswet. In maart 2021 is het verslag openbaar gemaakt wat de RvS in juni 2020 heeft geadviseerd over het toen beschikbare concept Aanvullingsbesluit geluid. De rijksoverheid heeft daarom het advies mee kunnen nemen

Start inspraak nieuw geluidstelsel Schiphol

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) start 2 maart de inspraakprocedure voor het nieuwe geluidsstelsel voor Schiphol. Het zogeheten Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel schrijft voor dat Schiphol de start- en landingsbanen inzet die gegeven de omstandigheden (bijvoorbeeld weer en zicht) de minste hinder voor de omgeving opleveren. De Inspectie Leefomgeving en Transport handhaaft hier op.

Het Geluid van de verkiezingen

Lelystad Airport, Schiphol, emissieloos vervoer en windmolens: dit zijn de meest voorkomende thema’s die op gebied van geluid steeds terug komen in verschillende verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. Maar ook geluid van hangjeugd, treinen, stimuleren van thuiswerken en ‘ingewikkelde geluidregels’ komen aan bod. De redactie van Geluidnieuws heeft van de huidige grote

Lagere boete onnodig verkeersgeluid

Ernstige en gevaarlijke verkeersovertredingen wil het kabinet zwaarder bestraffen en de relatief kleine overtredingen in het verkeer juist lager. De boete voor het veroorzaken van onnodig geluid met een motorrijtuig gaat hierdoor van 390 euro naar 240 euro. Over het algemeen gaat het onnodig geluid over het claxonneren, waarbij het niet gaat om één keer

Frankrijk beschermt diergeluiden platteland

Binnenkort wordt in Frankrijk het “zintuigelijk efgoed”, de geluiden en geuren, van de plattelandsgebieden beschermt als nationaal erfgoed door een nieuwe wet. Deze is aangenomen om een einde te maken aan klachten over kraaiende hanen, loeiende koeien en zingende insecten. Het idee komt uit de koker van Pierre Morel-À-L’Huissier, een parlementslid uit het zuidelijke Lozère. Daar

Nieuwe versie Aanvullingsbesluit geluid Ow

Besluit van 9 december 2020 tot wijziging van het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Omgevingsbesluit, het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Invoeringsbesluit Omgevingswet en enkele andere besluiten met het oog op de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet). Zie voor de volledige tekst hier.

NSG richtlijn voor ‘Aso-wet’ burenlawaai

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) heeft een richtlijn voor gemeenten voorgesteld om burenlawaai tegen te gaan. Hiermee wordt invulling gegeven aan de Wet aanpak woonoverlast (Waw), ook wel de ‘Aso-wet’ genoemd. Ongeveer een half miljoen Nederlanders ondervinden zodanig hinder van hun buren of omwonenden dat hun dagelijks leven ernstig wordt verstoord. Dat aantal neemt eerder

Concept-wijziging bouwbesluit geluid warmtepompen

Minister Ollongren stuurde deze maand de Tweede Kamer de concept-wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 met de bepalingsmethode voor de geluidseisen van buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking. De geluidseisen staan in het Bouwbesluit 2012 en de inwerkingtreding is voorzien per 1 januari 2021. Zoals verwoord in de toelichting van de wijzigingsregeling is de

Scooters ook niet meer in centrum Groningen

De gemeente Groningen sluit zich aan bij de groeiende rij gemeentes die de toegang van bepaalde types brom- en snorfietsen beperken. Redenen hiervoor zijn de combinatie van verkeersveiligheid, gezondheid en geluidsoverlast. De gemeente Groningen onderzoekt of het mogelijk is scooters en brommers in bepaalde delen van de binnenstad te verbieden. Voor elektrische scooters wordt mogelijk

Luidruchtige motoren geweerd in de Alpen

De deelstaatregering van Tirol heeft deze zomer de toegang tot een aantal bergwegen voor luidruchtige motoren verboden. Daarmee moet de rust wederkeren in een aantal berggebieden. In navolging hiervan overweegt de Zwitserse overheid dit idee over te nemen voor geheel Zwitserland. Ook hier zijn rumoerige motoren een grote ergernis. De slingerende bergwegen van het Oostenrijkse

Woningbouw lastiger bij Schiphol door Ow-normen

In de wijde omgeving van Schiphol komt woningbouw in gevaar door de strengere geluidsregels in de nieuwe Omgevingswet. Voor gemeenten wordt het moeilijker om in hun bestemmingsplannen aan te tonen dat er sprake is van voldoende leefbaarheid.  De voorzitter van de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), Jeroen Olthof waarvan de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland

Internetconsultatie Aanvullingsregeling geluid

Van 8 juni tot en met 20 juli 2020 is de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet in consultatie. Deze ontwerpregeling is een uitwerking van het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet. Met de ontwerpregeling worden onder meer de rekenregels voor het geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen geïntegreerd in het Stelsel van de Omgevingswet. Iedereen die dat wil kan reageren

Bestrijding woonoverlast ook met nieuwe wet lastig

Capaciteit grootste probleem bij opleggen ‘gedragsaanwijzing’. Twee jaar na de invoering van de Wet aanpak woonoverlast blijkt in een tussenevaluatie dat slechts 16% van de gemeenten aan een overlastgevende inwoner een ‘gedragsaanwijzing’ opgelegd te hebben. De Wet aanpak woonoverlast biedt een gemeente de mogelijkheid om bij ernstige en herhaaldelijke overlast zo’n gedragsaanwijzing (verbod of gebod)

RIVM-advies: aanpassing geluidnormen

Motie Schonis en WHO-richtlijnen voor omgevingsgeluid (2018): Het doel heiligt de middelen. Volgens het RIVM zou het Nederlandse beleid kunnen worden verbeterd door het aan te passen aan de nieuwe inzichten van de WHO. Dit betekent dat er vanuit beleid nadrukkelijker aan wordt gewerkt om de gezondheidseffecten van geluid te verminderen. Dit is uitgewerkt in

Luchtvaartnota: groei met erg vage normen

Het kabinet heeft de kaders vastgesteld voor de toekomstige ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland. Dit is door verschillende partijen anders ontvangen. Niet alleen actiegroep Schipholwatch heeft stevig commentaar hierop, maar ook reguliere media (zoals het NRC) zijn sceptisch. De rijksoverheid zegt het volgende over de nieuwe nota: Met de Ontwerp-Luchtvaartnota leggen we de basis