Congres GTL: brede welvaart en geluid

Op het Congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit, op 14 en 15 november in Hilversum, heeft de organisatie als plenair thema ‘brede welvaart’ geprogrammeerd. Ook komt er dit jaar voor het eerst een heel blok over stikstofdepositie.

Brede welvaart

De vraag is allereerst wat we eigenlijk verstaan onder ‘brede welvaart’ en hoe het raakt aan het beleid op het gebied van geluid, trillingen en luchtkwaliteit. Welke instrumenten zijn en worden ontwikkeld?

Want dat het thema geluid direct te maken heeft met gezondheid, is inmiddels wel bekend. Dat geldt uiteraard ook voor luchtkwaliteit en ook voor trillingen. Als we overlast hiervan willen wegnemen of voorkomen, is dat uiteindelijk met het doel om de ervaren welvaart van mensen te vergroten. Aan de hand van een casus zal concreet inzichtelijk worden op welke manier het perspectief van brede welvaart kan doorwerken in het beschermen, en zelfs verbeteren, van de leefomgeving. Edwin Horlings (CBS), Liselotte Bingen (Gemeente Utrecht) en Peter Akkerman (ministerie van IenW) gaan erover in gesprek, waarbij ze kijken naar brede welvaart als doelstelling bij planvorming.

De organisatie denkt hiermee een mooi venster te openen waarbij bezoekers geholpen worden om deze milieuthema’s in breder perspectief te plaatsen. Daardoor kunnen bijvoorbeeld beleidsmakers en specialisten naar bijvoorbeeld wethouders beter duidelijk maken wat het belang is voor de stad als deze thema’s aangepakt worden. Geluidsoverlast is immers niet ‘alleen maar een beetje hinderlijk’.

Stikstofdepositie

Dit jaar is het actuele thema stikstofdepositie toegevoegd aan het programma. Stikstofdepositie staat met een blok van zes inhoudelijke lezingen van vakspecialisten plus een discussiesessie op het programma. De onderwerpen zijn o.a. Effecten op de natuur, meten, rekenmodellen, vergunningen, AERIUS in de praktijk.

Programma en aanmelden

Het programma is globaal verder als volgt: Dag 1, dinsdag 14 november, staat o.a. in het teken van: woningbouw, weg- en railverkeer, industrielawaai, actieplannen en luchtkwaliteit. Dag 2, woensdag 15 november, staat o.a. in het teken van: de Omgevingswet, gemeentelijk beleid, rekenen en meten, hinder en beleving, luchtvaart, trillingen en stikstofdepositie.

Het gehele programma staat op de congressite, en is ook als pdf te downloaden. Aanmelden voor het congres kan eveneens via de de website van het congres.

Bron: Congres GTL