Congres GTL2019: Avw geluid en PAS plenaire thema’s

met daarnaast een mix van actuele andere onderwerpen.

We staan met zijn allen voor diverse kantelpunten: zo is de Aanvullingswet (Avw) geluid in oktober naar de Tweede Kamer gestuurd en komt de Omgevingswet nu echt in rap tempo op ons af. En moeten we via de energietransitie van het gas en andere fossiele brandstoffen af. Deze thema’s en een vertrouwde gevarieerde mix van andere thema’s komen aan bod op het Congres GTL.

De Omgevingswet en de energietransitie hebben hun weerslag op het geluid voor burgers en milieuprofessionals. Op het congres ‘Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit’ (GTL), het grootste geluidcongres van Nederland (5 en 6 november in Hoevelaken) heeft de organisatie deze thema’s in de spotlights gezet.

Plenair is er op 5 november een expertdiscussie over de Omgevingswet en op 6 november vertelt gedeputeerde Huib van Essen (provincie Utrecht) over de energietransitie en de PAS. De thema’s komen verder terug in de parallelle lezingen, waarbij daarnaast een mix van andere vertrouwde thema’s langskomt.

Gevarieerde mix

Andere thema’s, zoals jurisprudentie, industrielawaai en integrale milieu-oplossingen, hebben ook weer een plek gekregen. De Award voor de Leefomgeving wordt, na de positieve reacties van vorige jaren, ook weer uitgereikt. Daarnaast is er een beurs/infomarkt met bedrijven die hun nieuwste innovaties en ideeën etaleren.

Hieronder staan de thema’s van de lezingen uitgediept. Het volledige programma staat op de site van GTL. Daar kunt u zich ook aanmelden als bezoeker of standhouder, en/of een voorstel indienen om mee te dingen naar de Award.

Thema’s op dinsdag 5 november

Paneldiscussie met experts

De Omgevingswet: De nieuwe geluidregels zijn nu grotendeels openbaar. De Aanvullingswet geluid Omgevingswet is op 2 juli door de Tweede Kamer aangenomen, maar wel na behoorlijke discussies. En er is een internetconsultatie geweest over de meer gedetailleerde geluidregels van het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet. Ook daaruit blijkt dat er veel zorgen en bezwaren zijn bij de voorgestelde nieuwe regels. Is er wel sprake van een goede balans tussen beschermen en benutten? Tijdens de plenaire sessie zal een deskundig panel de aanwezigen door de nieuwe geluidregels heen loodsen en discussie voeren over de veranderingen en de pijnpunten.

Wegverkeer: We hebben tegenwoordig van alles om hinder te bestrijden of te beteugelen, zoals geluidproductieplafonds, de geluidsanering en elektrische brommers. Die krijgen dan ook aandacht in het programma. Ook komen er lezingen over de toegenomen hinder van auto’s die over markeringen rijden, nieuwe oplossingen, zoals stillere bruggen, de GeluidVangrail en andere interessante ‘specials’.

Modelleren en rekenen: In diverse lezingen komt het werken met zowel het huidige Reken- en meetvoorschrift geluid als het toekomstige CNOSSOS aan bod, want akoestisch goed modelleren, maatregelen optimaal ontwerpen en nieuwe zaken als zonneparken in het rekenmodel zetten, moet je (blijven) doen met beleid en verstand.

Integrale aanpak / Zero-emissie: De laatste jaren is duidelijk geworden dat een integrale benadering van geluid, luchtkwaliteit, CO2-reductie, energiebesparing en veiligheid nodig is om samenhangende oplossingen te realiseren. Deze integrale benadering sluit ook aan bij het Klimaatakkoord. Er komen diverse voorbeeldprojecten die gericht zijn op de praktijk.

Gezondheid / hinder: Het blijft van belang om oplossingen te bedenken waar de burger wellicht meer aan heeft dan de klassieke wettelijke dB-verlagende oplossing. In de Omgevingswet, met meer aandacht voor bewonersparticipatie en bescherming van de gezondheid, zullen hinderbeleving en nieuwe oplossingen nog belangrijker worden. Ook de WHO heeft nieuwe inzichten gepubliceerd over gezondheid en geluid en op basis daarvan richtwaarden voorgesteld voor verschillende geluidbronnen.

Thema’s op woensdag 6 november

Huib van Essen (gedeputeerde provincie Utrecht, GroenLinks) houdt een plenaire lezing over de energietransitie

Energietransitie: We moeten van gas naar warmtepompen en andere oplossingen toe, het vervoer wordt elektrisch, transformatoren moeten aangepast worden. Er staat ons als burger en als milieuexpert wat te wachten, en dat heeft voor geluid en lucht allerlei gevolgen. Plenair komt gedeputeerde Huib van Essen (provincie Utrecht) aan het woord hierover en er zijn tal van lezingen in de parallelle sessies die inhaken op dit thema.

Industrielawaai / installaties / evenementen: Dit klassieke thema overlapt deels met de energietransitie, maar ook daarbuiten spelen er zaken die aandacht behoeven. Denk daarbij aan zeeschepen, oplossingen voor laagfrequent geluid, de toegenomen klachten over evenementen en nieuwe jurisprudentie die we in ons achterhoofd zullen moeten houden.

Communicatie / Actieplannen geluid / Soundscapes: Ook al voldoet je plan aan alle regels en haal je ‘genoeg’ geluidreductie, het effect kan toch zijn dat niemand tevreden is. In diverse lezingen komt daarom het hele traject langs van communicatie/participatie, nadenken wat omwonenden nu écht belangrijk vinden en daarbij ook meenemen dat hogere decibellen in sommige situaties helemaal niet hinderlijk hoeven te zijn.

Trillingen: Bewoners roeren zich sterker op dit thema, maar er zijn ook steeds meer oplossingen: woningen kunnen trillingsbestendiger ontworpen worden en er is nu ook een rekenmodel beschikbaar voor spoortrillingen. ProRail deed recent een oproep om bij woningbouwplannen dicht op het spoor trillingsbestendiger te bouwen. In talloze lezingen en een deel van het plenaire programma wordt u bijgepraat over de actuele stand van zaken en mogelijkheden.

Luchtkwaliteit: Er is een Schone Lucht Akkoord, er is een bekende PAS-uitspraak geweest van de Raad van State, en natuurlijk komt de Omgevingswet er ook voor luchtkwaliteit aan. Genoeg ‘stof’ voor een serie lezingen waar we de komende jaren tegenaan gaan lopen en welke oplossingen we met elkaar kunnen vinden om projecten schoon en volgens de regels uit te voeren. Uiteraard komt de PAS ook plenair aan bod.

Bron: Congres GTL