De juiste meting van overlast schutterijen

Door: Ruud Smeets, Econsultancy

Tradities spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Maar traditie of niet, soms ervaren omwonenden hiervan overlast en staat de uitvoering van zo’n traditie ter discussie. Schutterijen zijn in Limburg niet weg te denken maar zorgen wel voor geluidsoverlast voor de directe omgeving. Zowel het schieten met een buks als het gebruik van een kogelvanger kunnen voor geluidsoverlast zorgen en leveren een akoestisch spanningsveld tussen de vereniging en de verbondenheid met de dorpskernen. Voor een goede inpasbaarheid van de activiteiten en het schietlawaai is een gedegen akoestisch onderzoek naar geluidoverlast en een correct advies van groot belang.

Wet- en regelgeving geluidsoverlast

Voorwaarde voor een goed onderzoek is dat de toe te passen rekenregels en het beoordelingskader voldoende duidelijk zijn. Naar aanleiding van onderzoek ten behoeve van de inpassing van een nieuwe locatie voor een schutterij in Zuid-Limburg komt Econsultancy echter tot de conclusie dat de huidige wet- en regelgeving alsmede de jurisprudentie nog onvoldoende duidelijkheid verschaffen en grote afwijkingen kunnen optreden. Het voornaamste struikelblok: het wel of niet inzetten van een meteocorrectie volgens de Handreiking Limburg Traditioneel Schieten.

Conclusie en aanbevelingen

Het spreekt voor zich dat een meteocorrectie, welke afhankelijk van de situatie kan oplopen tot enkele dB’s, bepalend kan zijn voor de akoestische inpassing van een schutterij binnen of aan de rand van een dorpskern. In het dit artikel zet Econsultancy verder uiteen waarom zij, in tegenstelling tot het oordeel van de rechtbank, de toepassing van de meteocorrectie wel aan de orde achten. Aanbevolen wordt om ten behoeve van de uniformiteit en nauwkeurigheid van akoestische onderzoeken de Handreiking te herzien. 
De herziening kan dan tevens worden aangegrepen om een andere aanbeveling idem aan buitenschietbanen door te voeren: het laten vervallen van het advies om geluidsmetingen te verrichten en enkel nog gebruik maken van berekeningen voor het vaststellen van een enkelvoudige knal L-knal.