Effect snelheidsverlaging snelwegen in beeld

De minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een aantal zaken op het gebied van verkeersveiligheid. In dit artikel is te lezen welke invloed de snelheidsreductie van snelwegen heeft gehad op het omgevingsgeluid.

Effecten van snelheidsverlaging op geluidoverlast

In de motie Van der Graaf is gevraagd een onderzoek in te stellen naar de effecten van de snelheidsverlaging op de geluidoverlast en de resultaten daarvan binnen zes maanden aan de Kamer te sturen. Rijkswaterstaat (RWS) heeft inmiddels dit onderzoek uitgevoerd. De uitkomsten zijn gebaseerd op de reguliere verwachtingen, dus zonder gevolgen van de overheidsmaatregelen ter bestrijding van COVID-19. Samenvattend kan gesteld worden dat als gevolg van de landelijke snelheidsverlaging het geluidniveau alleen overdag zal afnemen. Langs 130 km/uur wegen bedraagt de afname overdag ca 0,8 – 1,0 dB (decibel) en langs 120 km/uur wegen ca 0,6 – 0,7 dB.

Invloed van vrachtverkeer

Deze variatie wordt met name bepaald door het aandeel vrachtverkeer. Bij een laag percentage vrachtverkeer is de afname van het geluidniveau overdag groter dan bij een hoog percentage vrachtverkeer. Omdat de snelheid van het vrachtverkeer niet verandert en die van de personenauto’s wel verandert wordt de afname van het totale geluid bepaald door het aandeel vrachtverkeer in de totale verkeersstroom.

Het geluid van de personenauto’s neemt af terwijl het geluid van het vrachtverkeer gelijk blijft. Het totale geluid dat omwonenden ervaren is de optelsom van het geluid van personenauto’s en vrachtverkeer. Bij een hoog percentage personenauto’s (en dus met een laag percentage vrachtverkeer) is de afname van het geluid groter dan in de situatie met een lager percentage personenauto’s (en dus met een hoger percentage vrachtverkeer).

Avond en nacht

In de avond en nacht veranderen de snelheden niet en daardoor zal het geluidniveau in die uren dus ook niet afnemen. Aangezien juist deze uren bij het bepalen van de gemiddelde geluidbelasting gedurende het gehele etmaal (Lden) zwaarder meetellen dan de uren overdag blijft per saldo het geluideffect beperkt tot een afname van 0,2 à 0,3 dB. Dit effect leidt niet tot een significante afname van het aantal (ernstig) geluidgehinderden. In bijlage II (zie link hieronder) zijn de onderzoeksbevindingen integraal weergegeven.

Bron: Rijksoverheid