Factsheet en concept nieuwe windnormen gepubliceerd

Er zijn nieuwe landelijke milieunormen ontwikkeld voor windturbines. Het gaat om nieuwe regels voor geluid, veiligheid, slagschaduw en afstand van grote en kleine windturbines. Een milieubeoordeling is de basis voor de nieuwe milieuregels. De nieuwe regels zijn op 12 oktober in concept gepubliceerd in het conceptplan-m.e.r. (milieueffectrapport) en het concept-AMvB (‘Besluit windturbines leefomgeving’). Daarnaast is er op 16 oktober een factsheet uitgebracht over wat op dit moment bekend is over de gezondheidseffecten van het geluid van windturbines.

Waarom nieuwe normen?

De vernieuwde landelijke normen zijn ontwikkeld als gevolg van de uitspraak van de Raad van State in 2021 waarmee de toenmalige normen ongeldig werden verklaard. Dit werd besloten omdat het Europese hof, de hoogste Europese rechter, oordeelde dat de algemene regels uit het Activiteitenbesluit, waar toen de landelijke milieuregels voor windturbines in stonden, zijn gemaakt zonder een milieueffectenrapport uit te voeren van deze algemene regels. Vandaar dat sinds juli 2021 de algemene milieuregels niet meer gelden. De overheid moest nieuwe algemene milieuregels maken. De nieuwe regels gelden voor grote en kleine windturbines. Ze gelden voor losstaande windturbines en voor turbines in windparken (2 turbines en meer).

Er zijn onder meer normen opgenomen voor:

  • afstandsnormen
  • geluidsnormen
  • slagschaduw
  • obstakelmarkering en -verlichting
  • lichtschittering

Meer details over wat er precies verandert in de conceptnormen is te vinden op Helpdesk Wind Op Land.

Het is nog tot 22 november mogelijk voor iedereen om op zowel het milieueffectrapport als op de ontwerpbepalingen een zienswijze in te dienen. Deze zullen door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gelezen en beoordeeld worden.

Kennissessies voor lokale overheden

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) deelde sinds de uitspraak van Raad van State kennis over en voor nieuw beleid. Ook organiseerden adviseurs van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland samen met NP RES kennissessies voor lokale overheden die in de tussentijd hun plannen voor een windpark verder willen ontwikkelen.

Ook op het Congres GTL op 14 en 15 november in Hilversum staat er een lezing over dit onderwerp op het programma.

Bronnen: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Windenergie Nieuws, Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu